18.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 58/58


Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú predložil Borgarting Lagmannsrett vo veci trestného konania voči P

(Vec E-15/20)

(2021/C 58/14)

Žiadosťou zo 16. októbra 2020, ktorá bol doručená na podateľňu Súdu EZVO 21. októbra 2020, Borgarting Lagmannsrett (Odvolací súd v Borgartingu) požiadal Súd EZVO vo veci trestného konania voči P o poradné stanovisko k týmto otázkam:

Otázka 1

Bráni článok 3 a článok 7 písm. a) Dohody o EHP v spojení s nariadením 883/2004, a najmä jeho článkami 4, 5 a 7 v spojení s kapitolou 6 uplatňovaniu vnútroštátnej schémy, podľa ktorej:

a)

je podmienkou priznania dávok v nezamestnanosti to, aby sa nezamestnaná osoba zdržiavala („oppholder seg“) v Nórsku (pozri oddiel 4-2 zákona o národnom poistení), a

b)

výnimka z požiadavky na pobyt vrátane ustanovení článku 64 nariadenia 883/2004 sa stanovuje vo vnútroštátnom právnom predpise o dávkach v nezamestnanosti, ktorý sa vykonáva aj v transpozičnom právnom predpise?

Otázka 2

Bez ohľadu na odpoveď na otázku 1, je schéma opísaná v otázke 1 obmedzením podľa pravidiel o voľnom pohybe stanovených Dohodou o EHP vrátane jej článkov 28, 29 a 36?

Ak áno, možno takéto obmedzenie odôvodniť odkazom na nasledujúce dôvody:

i.

pobyt v príslušnom štáte sa zvyčajne vníma tak, že nezamestnaná osoba má lepšie podnety a príležitosti hľadať a nájsť si prácu vrátane schopnosti rýchlo nastúpiť na prípadné pracovné miesto;

ii.

pobyt v príslušnom štáte sa zvyčajne vníma tak, že nezamestnaná osoba môže byť lepšie k dispozícii pre služby zamestnanosti a že vďaka jej prítomnosti v Nórsku môže verejná správa monitorovať, či nezamestnaná osoba spĺňa podmienky na prijímanie peňažných dávok v nezamestnanosti – vrátane kontroly, či je nezamestnaná osoba skutočne nezamestnaná a nemá skryté zdroje príjmov, či si skutočne hľadá prácu, či je aktívna v hľadaní zamestnania alebo sa zapája do iných aktivít zameraných na hľadanie zamestnania;

iii.

pobyt v príslušnom štáte sa zvyčajne vníma tak, že služby zamestnanosti môžu lepšie posúdiť, či v prípade nezamestnanej osoby boli podniknuté ďalšie vhodné kroky, a

iv.

na základe vnútroštátnej schémy možno dávky v nezamestnanosti dostávať aj v inom štáte EHP, ak sú splnené podmienky stanovené v nariadení 883/2004?

Otázka 3

Ak si to vyžadujú odpovede na otázky 1 a 2, rovnaké otázky sa kladú aj vo vzťahu k smernici 2004/38 vrátane článkov 4, 6 a 7.

Otázka 4

Obvinená osoba bola obvinená z poskytnutia falošných informácií správnemu orgánu NAV týkajúcich sa pobytu v inom štáte EHP, čím uviedla NAV do omylu pri vyplácaní dávok v nezamestnanosti, na ktoré táto osoba nemala nárok, keďže v zákone o národnom poistení sa stanovujú podmienky, na základe ktorých je na prijímanie dávok v nezamestnanosti potrebný pobyt („opphold“) v Nórsku. Vzhľadom na nórsku transpozíciu nariadenia 883/2004 (pozri otázku 1), je použitie ustanovení trestného zákona týkajúcich sa podvodu a poskytnutia nepravdivých údajov v prípade, ako je tento, v súlade so základnými zásadami práva EHP, ako je zásada jasnosti a zásada právnej istoty?

Otázka 5

Vzhľadom na špecifický prípad, ako je tento, a na nórsku transpozíciu nariadenia 883/2004 (pozri otázku 1), je trestná sankcia v súlade s princípom proporcionality?