31.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/11


ROZSUDOK SÚDU

z 10. decembra 2020

vo veci E-13/19

Hraðbraut ehf./Ministerstvo školstva, vedy a kultúry, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf. a Menntaskóli Borgarfjarðar ehf.

(Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Verejná zákazka na poskytnutie služieb – Článok 37 Dohody o EHP – Pojem „služby“ – Vyššie sekundárne vzdelanie)

(2021/C 113/06)

Vo veci E-13/19, Hraðbraut ehf./Ministerstvo školstva, vedy a kultúry, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf. a Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. – ŽIADOSŤ o výklad smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, a najmä jej článku 2 ods. 1 bodu 9 a článku 74 na Súd EZVO podaná výborom pre sťažnosti týkajúce sa verejného obstarávania (Kærunefnd útboðsmála) podľa článku 34 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu, Súd EZVO v zložení Páll Hreinsson, predseda, Per Christiansen (sudca spravodajca) a Bernd Hammermann, sudcovia, vyniesol 10. decembra 2020 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

Zákazky so znakmi opísanými v žiadosti, ktorých cieľom nie je poskytnutie služieb v zmysle smernice 2014/24/EÚ, nepredstavujú verejné zákazky na poskytnutie služieb v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 9 tejto smernice.