20.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 459/47


ROZSUDOK SÚDU

zo 17. septembra 2018

vo veci E-10/17

Nye Kystlink AS/Color Group AS a Color Line AS

(Článok 53 Dohody o EHP – článok 54 Dohody o EHP – Zásada rovnocennosti – Zásada účinnosti – Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa premlčacej lehoty pri nárokoch na náhradu škody)

(2018/C 459/16)

Vo veci E-10/17 Nye Kystlink AS/Color Group AS a Color Line AS – ŽIADOSŤ o výklad zásad rovnocennosti a účinnosti v kontexte vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa premlčacej lehoty pri nárokoch na náhradu škody v prípadoch, keď bola uložená pokuta podľa článkov 53 a 54 Dohody o Európskom hospodárskom priestore, na Súd EZVO podaná odvolacím súdom Borgarting (Borgarting lagmannsrett) podľa článku 34 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu, Súd EZVO v zložení Páll Hreinsson, predseda a sudca spravodajca, Per Christiansen a Bernd Hammermann, sudcovia, vyniesol 17. septembra 2018 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

1.

Zásada rovnocennosti vyžaduje, aby sa vnútroštátne pravidlo premlčania, ktoré stanovuje osobitnú premlčaciu lehotu jedného roka na podanie žaloby o náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku trestného činu, o ktorom bolo rozhodnuté konečným odsudzujúcim rozsudkom v trestnom konaní, zodpovedajúcim spôsobom uplatňovalo na žalobu o náhradu škody spôsobenej porušením článkov 53 a 54 Dohody o EHP, ktoré bolo stanovené v konečnom rozhodnutí Dozorného úradu EZVO o uložení pokuty, pokiaľ majú tieto žaloby podobný účel, žalobný dôvod a základné charakteristiky.

2.

Zásada účinnosti neobmedzuje právo štátov EHP uplatňovať trojročnú premlčaciu lehotu na podanie žaloby o náhradu škody spôsobenej porušením článkov 53 a 54 Dohody o EHP, ak je táto premlčacia lehota spojená s povinnosťou prešetrovania, ktorú má poškodená strana a ktorá by mohla viesť k tomu, že premlčacia lehota uplynie pred tým, ako Dozorný úrad EZVO rozhodne vo veci týkajúcej sa porušenia článkov 53 a 54 na základe sťažnosti poškodenej strany, pokiaľ uplatnenie tejto premlčacej lehoty neznemožní, resp. nadmerne nesťaží podanie žaloby o náhradu škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže EHP. Pri posúdení sa musia vziať do úvahy osobitné charakteristiky jednotlivých vecí týkajúcich sa hospodárskej súťaže.