5.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 333/8


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

(2017/C 333/06)

Dozorný úrad EZVO nemá námietky proti tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

:

13. júla 2017

Vec č.

:

80780

Rozhodnutie č.

:

143/17/COL

Štát EZVO

:

Nórsko

Región

:

tri kraje Nordland, Troms a Finnmark

Názov (a/alebo meno príjemcu)

:

Cestovné kancelárie

Právny základ

:

rozpočtové rozhodnutia, ktoré prijali kraje Nordland, Troms a Finnmark

Typ opatrenia

:

prevádzková pomoc

Účel

:

Účelom je predísť vyľudňovaniu prostredníctvom tvorby pracovných miest v oblasti cestovného ruchu tým, že sa podporia cestovné kancelárie organizujúce charterové lety (tzn. nepravidelné lety) na letiská v troch krajoch na severe Nórska.

Forma pomoci

:

prevádzková pomoc

Rozpočet

:

10 mil. NOK

Intenzita

:

25 %

Trvanie

:

predĺženie od 1.11.2017 do 31.12.2020

Odvetvia hospodárstva

:

cestovné kancelárie s charterovými letmi

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

:

tri kraje Nordland, Troms a Finnmark

Ďalšie informácie

:

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.