4.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 1/8


ROZSUDOK SÚDU

z 20. júla 2017

vo veci E-11/16

Mobil Betriebskrankenkasse/Tryg Forsikring, podporená nórskou kanceláriou poisťovateľov motorových vozidiel (Trafikkforsikringsforeningen)

[Článok 93 nariadenia (EHS) č. 1408/71 – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Nároky inštitúcií zodpovedných za dávky voči povinným tretím osobám – Postúpené a priame nároky]

(2018/C 1/10)

Vo veci E-11/16 Mobil Betriebskrankenkasse/Tryg Forsikring, podporená nórskou kanceláriou poisťovateľov motorových vozidiel (Trafikkforsikringsforeningen) – ŽIADOSŤ o výklad článku 85 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia na Súd EZVO podaná okresným súdom Oslo (Oslo tingrett) podľa článku 34 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu, Súd EZVO v zložení Carl Baudenbacher, predseda, Per Christiansen (sudca spravodajca) a Benedikt Bogason (ad hoc), sudcovia, vyniesol 20. júla 2017 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

1.

Ak má inštitúcia zodpovedná za dávky podľa ňou uplatňovaných právnych predpisov postúpený alebo priamy nárok voči tretej osobe zodpovednej za úraz, ku ktorému došlo v inom štáte EHP, v článku 93 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1408/71 sa vyžaduje, aby ostatné štáty EHP takéto nároky, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch štátu EHP, ktorým daná inštitúcia podlieha, uznávali.

2.

Tento postúpený alebo priamy nárok však nemôže presiahnuť nároky, ktoré má poškodená osoba voči tretej osobe zodpovednej za úraz podľa vnútroštátneho práva štátu EHP, kde k úrazu došlo, vrátane všetkých uplatniteľných pravidiel medzinárodného práva súkromného.

3.

Skutočnosť, že podľa práva štátu EHP, kde k úrazu došlo, bola poskytnutá potrebná liečba bez toho, aby tým samotnej poškodenej osobe vznikli náklady, však nebráni tomu, aby inštitúcia zodpovedná za poskytovanie dávok uplatnila voči tretej osobe nárok na náhradu za náklady, ktoré v dôsledku takejto liečby vznikli.