6.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/15


ROZSUDOK SÚDU

z 29. júla 2016

vo veci E-32/15

Dozorný úrad EZVO/Lichtenštajnské kniežatstvo

(Nesplnenie záväzkov štátu EZVO – Nevykonanie transpozície – Smernica 2006/126/ES – Smernica 2011/94/EÚ – Smernica 2012/36/EÚ)

(2017/C 108/13)

Vo veci E-32/15 Dozorný úrad EZVO/Lichtenštajnské kniežatstvo – ŽIADOSŤ o vyhlásenie, že Lichtenštajnské kniežatstvo si nesplnilo svoje záväzky podľa aktov uvedených v bode 24f prílohy XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie), smernica Komisie 2011/94/EÚ z 28. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES, a smernica Komisie 2012/36/EÚ z 19. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/126/ES] v znení prispôsobenom dohode prostredníctvom protokolu 1 k tejto dohode a podľa článku 7 dohody tým, že neprijalo opatrenia potrebné na transpozíciu uvedených aktov v stanovenej lehote, alebo v každom prípade tým, že neinformovalo Dozorný úrad EZVO, Súd EZVO v zložení Carl Baudenbacher, predseda, Per Christiansen a Páll Hreinsson (sudca spravodajca), sudcovia, vyniesol 29. júla 2016 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

Súd EZVO týmto:

1.

vyhlasuje, že Lichtenštajnské kniežatstvo si nesplnilo svoje záväzky podľa aktov uvedených v bode 24f prílohy XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie), smernica Komisie 2011/94/EÚ z 28. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/126/ES, a smernica Komisie 2012/36/EÚ z 19. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/126/ES] v znení prispôsobenom dohode prostredníctvom protokolu 1 k tejto dohode a podľa článku 7 dohody tým, že neprijalo opatrenia potrebné na transpozíciu uvedených aktov v stanovenej lehote;

2.

nariaďuje Lichtenštajnskému kniežatstvu uhradiť trovy tohto konania.