9.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/17


Dozorný orgán EZVO zistil, že nasledujúce opatrenie nie je štátnou pomocou v zmysle článku 61 Dohody o EHP

2009/C 156/11

Dátum prijatia rozhodnutia:

Vec čislo: 65833

Štát EZVO: Nórsko

Región: —

Názov (a/alebo meno príjemcu): Štátne financovanie Eksportfinans

Právny základ: Článok 61 ods. 1 Dohody o EHP

Druh opatrenia: Úverový nástroj

Účel: Poskytovanie dlhodobého financovania Eksportfinans

Forma pomoci: Priame úvery

Rozpočet: 30 mld. NOK, približne 3,1 mld. EUR

Intenzita: —

Trvanie: Do 31. decembra 2010

Odvetvia hospodárstva: Eksportfinans financuje celý nórsky vývozný priemysel

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc orgán:

Nórsky štát, Ministerstvo obchodu a priemyslu

Einar Gerhardsensplass 1

0030 Oslo

NORWAY

Ďalšie informácie: —

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke Dozorného orgánu EZVO:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/