21.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 227/10


Oznámenie Dozorného orgánu EZVO o spolupráci v rámci Siete orgánov hospodárskej súťaže EZVO

(2006/C 227/07)

A.

Toto oznámenie sa vydáva podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) a Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora (ďalej len „Dohoda o dozore a súde“).

B.

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) vydala Oznámenie o spolupráci v rámci Siete orgánov hospodárskej súťaže (1). Tento nezáväzný dokument obsahuje zásady a pravidlá, ktorými sa riadi Komisia v oblasti hospodárskej súťaže. Takisto sa v ňom vysvetľuje, akými spôsobmi sa má spolupráca v rámci Siete orgánov hospodárskej súťaže v EÚ uskutočniť.

C.

Dozorný orgán EZVO považuje vyššie spomenutý dokument za dokument s významom pre EHP. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže a jednotné uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže EHP v Európskom hospodárskom priestore prijíma Dozorný orgán EZVO v rámci svojich právomocí podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody o dozore a súde toto oznámenie. Dozorný orgán má v úmysle riadiť sa pri uplatňovaní príslušných pravidiel EHP v konkrétnom prípade (2) zásadami a pravidlami stanovenými v tomto oznámení.

D.

Účelom tohto oznámenia je najmä vysvetliť, ako má Dozorný orgán EZVO v úmysle spolupracovať s orgánmi hospodárskej súťaže štátov EZVO (3) pri uplatňovaní článkov 53 a 54 Dohody o EHP v konkrétnych prípadoch a akým spôsobom by sa mala uskutočniť spolupráca v rámci Siete orgánov hospodárskej súťaže EZVO.

E.

Týmto oznámením sa nahrádza Oznámenie Dozorného orgánu EZVO o spolupráci medzi vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže a Dozorným orgánom EZVO pri vybavovaní prípadov, ktoré spadajú do pôsobnosti článkov 53 a 54 Dohody o EHP (4).

F.

Toto oznámenie sa uplatňuje v prípadoch, keď je Dozorný orgán zodpovedným dozorným orgánom podľa článku 56 Dohody o EHP.

1.   ÚVOD

1.

Kapitolou II protokolu 4 k Dohode o dozore a súde o všeobecných procesných pravidlách, ktorou sa implementujú články 53 a 54 Dohody o EHP, (ďalej len „kapitola II“) (5) sa zriaďuje systém, v ktorom môže Dozorný orgán EZVO a orgány hospodárskej súťaže štátov EZVO (ďalej len „NCA“) (6) uplatňovať články 53 a 54 Dohody o EHP. NCA a Dozorný orgán spoločne predstavujú sieť verejných orgánov: konajú vo verejnom záujme a úzko spolupracujú v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Táto sieť predstavuje fórum pre diskusiu a spoluprácu pri uplatňovaní a presadzovaní politiky hospodárskej súťaže EHP. Tvorí rámec spolupráce medzi orgánmi hospodárskej súťaže EZVO v prípadoch, v ktorých sa uplatňujú články 53 a 54 Dohody o EHP, a je základom vytvárania a zachovávania spoločnej kultúry hospodárskej súťaže v štátoch EZVO. Táto sieť sa nazýva Sieť hospodárskej súťaže EZVO.

2.

Štruktúra NCA sa v jednotlivých štátoch EZVO líši. V jednom štáte EZVO vyšetruje prípady a prijíma rozhodnutia jeden orgán. V inom štáte EZVO sú tieto funkcie rozdelené medzi dva orgány, z ktorých jeden je poverený vyšetrovaním prípadu a druhý, kolégium, zodpovedá za rozhodovanie v prípade. Okrem toho môže v jednom vnútroštátnom systéme uložiť určité druhy sankcií iba súd. S výhradou všeobecnej zásady účinnosti umožňuje článok 40 kapitoly II štátom EZVO zvoliť orgán alebo orgány, ktoré budú vymenované za vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže a prideliť im funkcie. Podľa všeobecných zásad práva EHP, najmä článku 3 Dohody o EHP, sú štáty EZVO viazané povinnosťou zriadiť pre prípad porušovania práva EHP systém sankcií, ktoré budú účinné, primerané a odradzujúce. (7)  (8) Systémy presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže štátov EZVO sa líšia, ale podpísaním vyhlásenia vo forme prílohy k tomuto oznámeniu uznávajú NCA EZVO normy každého iného systému ako základ spolupráce.

3.

Sieť orgánov hospodárskej súťaže by mala zabezpečiť účinnú deľbu práce, ako aj účinné a konzistentné uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže EHP. V kapitole II sa ustanovujú hlavné zásady fungovania siete. Toto oznámenie predstavuje podrobnosti systému.

4.

Konzultácie a výmeny v rámci siete sú záležitosťou verejných orgánov presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže a neupravujú žiadne práva alebo povinnosti spoločností vyplývajúce z práva EHP alebo vnútroštátneho práva. Každý orgán hospodárskej súťaže zostáva plne zodpovedný za zabezpečenie riadneho procesu v prípadoch, ktorými sa zaoberá.

2.   DEĽBA PRÁCE V PILIERI EZVO

2.1.   Zásady prideľovania

5.

Kapitola II sa zakladá na systéme, v ktorom všetky orgány hospodárskej súťaže majú právomoc uplatňovať články 53 alebo 54 Dohody o EHP a sú zodpovedné za účinnú deľbu práce v rámci pilieru EZVO v súvislosti s tými prípadmi, v ktorých sa vyšetrovanie považuje za nevyhnutné. Súčasne si každý člen siete ponecháva úplnú voľnosť v súvislosti s rozhodnutím, či bude alebo nebude prípad vyšetrovať. V rámci tohto systému sa bude prípadmi zaoberať:

jeden NCA, prípadne pomocou iného NCA EZVO, alebo

viaceré súbežne konajúce NCA EZVO alebo

Dozorný orgán EZVO.

6.

Vo väčšine príkladov zostane za prípad zodpovedný orgán, ktorý dostane sťažnosť alebo začne konanie z úradnej povinnosti (9). Novým pridelením prípadu sa možno zaoberať len na začiatku konania (pozri odsek 18 nižšie), buď ak sa tento orgán domnieval, že nemal predpoklady na konanie, alebo ak sa iné orgány takisto domnievali, že nemali predpoklady na konanie (pozri odseky 8 až 14 nižšie).

7.

Ak sa zistí, že v súvislosti s účinnou ochranou hospodárskej súťaže a v záujme EHP je potrebné nové pridelenie prípadov, budú sa členovia siete tak často, ako to bude možné, usilovať o nové pridelenie prípadov orgánu hospodárskej súťaže, ktorý má potrebné predpoklady (10). Nové pridelenie by malo byť v každom prípade rýchlym a účinným procesom a nemalo by zdržiavať prebiehajúce vyšetrovanie.

8.

Orgán má potrebné predpoklady na to, aby sa mohol zaoberať prípadom, ak sú splnené tieto tri kumulatívne podmienky:

(1)

dohoda alebo postup majú podstatný priamy skutočný alebo predpokladaný vplyv na hospodársku súťaž na jeho území, sú vykonávané alebo majú pôvod na jeho území,

(2)

orgán je schopný účinne ukončiť celé porušovanie, t. j. môže prijať príkaz na ukončenie, ktorý bude dostatočne účinný, aby sa ním ukončilo porušovanie, a v prípade potreby môže porušovanie primerane sankciovať,

(3)

môže zhromažďovať, prípadne aj pomocou iných orgánov, dôkazy potrebné na dokázanie porušovania.

9.

Z uvedených kritérií vyplýva, že musí existovať podstatná väzba medzi porušovaním a územím štátu EZVO, aby sa orgán hospodárskej súťaže tohto štátu EZVO mohol považovať za orgán, ktorý má v súvislosti s prípadom potrebné predpoklady. Možno očakávať, že vo väčšine prípadov budú mať potrebné predpoklady orgány tých štátov EZVO, v ktorých sa porušovanie podstatným spôsobom dotýka hospodárskej súťaže, za predpokladu, že budú schopné na základe jediného alebo súbežného konania účinne ukončiť porušovanie, pokiaľ nemá v súvislosti s týmto konaním lepšie predpoklady Dozorný orgán EZVO (pozri odsek a 15 vyššie).

10.

Z toho vyplýva, že jeden NCA má zvyčajne potrebné predpoklady, aby sa zaoberal dohodami alebo postupmi, ktoré majú podstatný vplyv na hospodársku súťaž hlavne na jeho území.

Príklad 1:

Podniky nachádzajúce sa v štáte EZVO A sú zapojené do kartelu, ktorý určuje ceny výrobkov predávaných hlavne v štáte EZVO A.

NCA v A má potrebné predpoklady, aby sa mohol prípadom zaoberať.

11.

Okrem toho by mohlo byť jediné konanie NCA primerané takisto v prípade, ak je konanie jedného NCA dostačujúce, aby sa ním ukončilo celé porušovanie, hoci je možné považovať viac ako jeden NCA za NCA, ktorý má potrebné predpoklady.

Príklad 2:

Dva podniky zriadili spoločný podnik v štáte EZVO A. Tento spoločný podnik poskytuje služby v štátoch EZVO A a B a spôsobí problém v súvislosti s hospodárskou súťažou. Príkaz na zastavenie činnosti sa považuje za dostačujúci pre účinné zaoberanie sa prípadom, pretože dokáže ukončiť celé porušovanie. Dôkaz sa nachádza najmä v obchodných priestoroch spoločného podniku v štáte EZVO A.

NCA v A a B majú potrebné predpoklady, aby sa mohli zaoberať prípadom, ale jediné konanie NCA v A by bolo dostačujúce a účinnejšie ako jediné konanie NCA v B alebo súbežné konanie oboch NCA.

12.

Súbežné konanie niekoľkých NCA môže byť primerané, ak dohoda alebo postup majú podstatný vplyv na hospodársku súťaž hlavne na ich príslušných územiach, a konanie len jedného NCA by nebolo dostačujúce, aby sa ním ukončilo celé porušovanie, resp. sa toto porušovanie primerane sankciovalo.

Príklad 3:

Dva podniky uzatvoria dohodu o rozdelení trhu, ktorou obmedzia činnosť spoločnosti nachádzajúcej sa v štáte EZVO A na štát EZVO A a činnosť spoločnosti nachádzajúcej sa v štáte EZVO B na štát EZVO B.

NCA v A a B majú potrebné predpoklady, aby sa mohli súbežné zaoberať prípadom, každý na svojom príslušnom území.

13.

Orgány, ktoré sa zaoberajú prípadom v súbežnom konaní, sa budú v maximálnej miere usilovať o koordináciu svojich konaní. Z tohto dôvodu môžu vymenovať jeden z nich za vedúci orgán a delegovať určité úlohy na tento vedúci orgán, napríklad koordináciu vyšetrovacích opatrení, pričom každý orgán zostáva zodpovedný za riadenie svojich vlastných konaní.

14.

Dozorný orgán EZVO má takisto potrebné predpoklady, najmä ak jedna alebo viaceré dohody alebo postupy, vrátane sietí podobných dohôd alebo postupov, majú vplyv na hospodársku súťaž v dvoch alebo viacerých štátoch EZVO (cezhraničné trhy zahŕňajúce dva alebo viaceré štáty EZVO alebo viaceré vnútroštátne trhy).

15.

Dozorný orgán EZVO má potrebné predpoklady, aby sa mohol zaoberať prípadom, najmä vtedy, ak prípad úzko súvisí s ďalšími ustanoveniami EHP, ktoré Dozorný orgán môže výhradne alebo účinnejšie uplatňovať, ďalej vtedy, ak si záujem EHP vyžaduje, aby Dozorný orgán prijal rozhodnutie zamerané na tvorbu politiky hospodárskej súťaže EHP, keď vznikne nový problém týkajúci sa hospodárskej súťaže, alebo zabezpečil účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

2.2.   Mechanizmy spolupráce na účel prideľovania prípadu a pomoci

2.2.1.   Informácie na začiatku konania (článok 11 kapitoly II)

16.

Členovia siete musia byť včas informovaní o prípadoch, ktorými sa zaoberajú rôzne orgány hospodárskej súťaže, aby sa zistili viacnásobné konania a aby sa prípadmi zaoberal orgán hospodárskej súťaže, ktorý má potrebné predpoklady (11). Ak je potrebné znovu prideliť prípad, je v záujme siete, ako aj príslušných podnikov, aby sa toto pridelenie uskutočnilo rýchlo.

17.

Kapitola II vytvára mechanizmus vzájomnej výmeny informácií medzi orgánmi hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť účinné a rýchle pridelenie prípadov. V článku 11 ods. 3 kapitoly II sa ustanovuje povinnosť NCA informovať Dozorný orgán EZVO, ak koná podľa článku 53 alebo 54 Dohody o EHP, pred začatím prvého formálneho vyšetrovacieho opatrenia alebo bezodkladne po ňom (12). Takisto sa v ňom uvádza, že informácie možno sprístupniť ostatným NCA. NCA majú takisto v úmysle sprístupniť akékoľvek informácie získané podľa článku 11 a jednoduchým spôsobom sprístupniť tieto informácie všetkým členom siete. Zmyslom článku 11 ods. 3 kapitoly II je umožniť, aby sa pomocou siete zistili viacnásobné konania a vyriešili prípadné problémy v súvislosti s novým pridelením prípadu, hneď ako orgán začne prípad vyšetrovať. Informácie by sa preto mali poskytovať NCA a Dozornému orgánu pred alebo hneď po akomkoľvek kroku Dozorného orgánu podľa článkov 18 až 21 kapitoly II podobnému vyšetrovacím opatreniam. Dozorný orgán musí takisto informovať NCA podľa článku 11 ods. 2 kapitoly II. Sieť členov sa bude navzájom informovať o riešení prípadov prostredníctvom štandardnej formy obsahujúcej vymedzené podrobnosti prípadu, ako sú orgán, ktorý sa prípadom zaoberá, produkt, územie a príslušné strany, porušovanie, ktoré je predmetom podozrenia, údajné trvanie porušovania a pôvod prípadu. Takisto si v prípade relevantnej zmeny vymenia aktuálne informácie.

18.

Ak vzniknú otázky v súvislosti s novým pridelením, mali by sa riešiť rýchlo, za normálnych okolností do dvoch mesiacov od dátumu zaslania prvých informácií do siete podľa článku 11 kapitoly II. Počas tohto obdobia sa orgány hospodárskej súťaže budú usilovať o dosiahnutie dohody v súvislosti s prípadným opätovným pridelením a, kde to bude relevantné, v súvislosti s modalitami pre súbežné konanie.

19.

Orgán alebo orgány hospodárskej súťaže, ktorý/é sa zaoberá/zaoberajú prípadom na konci obdobia nového pridelenia, by sa vo všeobecnosti mali i naďalej zaoberať prípadom až do ukončenia konania. Prípad by sa mal znovu prideliť po počiatočnom období dvoch mesiacov len vtedy, ak sa počas konania podstatne zmenia známe fakty týkajúce sa prípadu.

2.2.2.   Pozastavenie alebo ukončenie konania (článok 13 kapitoly II)

20.

Ak tú istú dohodu alebo zosúladený postup riešia viaceré orgány hospodárskej súťaže, či už z dôvodu prijatia sťažnosti, alebo začatia konania z vlastnej iniciatívy, predstavuje článok 13 kapitoly II právny základ pre pozastavenie konania alebo zamietnutie sťažnosti z dôvodu, že daným prípadom sa zaoberá alebo zaoberal iný orgán. „Zaoberať sa prípadom“ v článku 13 kapitoly II neznamená iba toľko, že sťažnosť bola podaná inému orgánu. Znamená to, že iný orgán vyšetruje alebo vyšetroval prípady v svojom vlastnom mene.

21.

Článok 13 kapitoly II sa uplatňuje, ak sa iný orgán zaoberal alebo zaoberá problémom v súvislosti s hospodárskou súťažou, ktorý nastolil sťažovateľ, aj keď príslušný orgán konal alebo koná na základe sťažnosti podanej iným sťažovateľom alebo na základe konania z úradnej povinnosti. Znamená to, že článok 13 kapitoly II možno uplatniť, ak sa dohoda alebo postup týkajú tohto istého porušovania alebo porušovania na tých istých príslušných geografických trhoch a trhoch s výrobkami.

22.

NCA môže pozastaviť alebo ukončiť svoje konanie, ale nie je povinný tak urobiť. Článok 13 kapitoly II ponecháva priestor pre zohľadnenie osobitostí každého individuálneho prípadu. Táto flexibila je veľmi dôležitá: ak orgán na základe vyšetrenia podstaty prípadu sťažnosť zamietol, nesmie chcieť iný orgán daný prípad znova preskúmať. Ak bola sťažnosť na druhej strane zamietnutá z iných dôvodov (napr. orgán nebol schopný získať dôkazy potrebné na dokázanie porušovania), môže chcieť iný orgán vykonať vlastné vyšetrovanie a zaoberať sa prípadom. Táto flexibilita sa v otvorených prípadoch odráža takisto v tom, že každý NCA sa môže rozhodnúť, či ukončí alebo pozastaví konanie. Orgán nemusí chcieť ukončiť prípad, skôr ako bude jasný výsledok konania pred iným orgánom. Možnosť pozastaviť konanie umožňuje orgánu ponechať si možnosť rozhodnúť o ukončení alebo neukončení svojho konania neskôr. Táto flexibilita takisto uľahčuje jednotné uplatňovanie pravidiel.

23.

Ak orgán ukončí alebo pozastaví konanie z dôvodu, že sa prípadom zaoberá iný orgán, môže zaslať – v súlade s článkom 12 kapitoly II – informácie, ktoré poskytol sťažovateľ, orgánu, ktorý sa má prípadom zaoberať.

24.

Článok 13 kapitoly II sa takisto môže uplatňovať na časť sťažnosti alebo časť konania v danom prípade. Môže sa stať, že len časť sťažnosti alebo konania z úradnej povinnosti sa prekrýva s prípadom, ktorým sa zaoberal alebo zaoberá iný orgán hospodárskej súťaže. V takomto prípade je orgán hospodárskej súťaže, ktorému bola sťažnosť podaná, oprávnený zamietnuť časť žiadosti na základe článku 13 kapitoly II a zaoberať sa primeraným spôsobom zvyškom sťažnosti. Tá istá zásada sa uplatňuje pri ukončení konania.

25.

Článok 13 kapitoly II nie je jediným právnym základom pre pozastavenie alebo ukončenie konania z úradnej povinnosti alebo zamietnutie sťažností. NCA tak môžu urobiť aj v súlade so svojím vnútroštátnym procesným právom. Dozorný orgán EZVO môže takisto zamietnuť sťažnosť pre nedostatok dostatočne silného záujmu podľa Dohody o EHP alebo z iných dôvodov týkajúcich sa povahy sťažnosti (13).

2.2.3.   Výmena a používanie dôverných informácií (článok 12 kapitoly II)

26.

Základným prvkom fungovania siete je právomoc všetkých orgánov hospodárskej súťaže vymieňať si a používať informácie (vrátane dokumentov, vyhlásení a digitálnych informácií), ktoré zhromaždili, na účel uplatňovania článku 53 alebo článku 54 Dohody o EHP. Táto právomoc je základnou podmienkou efektívneho a účinného prideľovania a vybavovania prípadov.

27.

V článku 12 kapitoly II sa ustanovuje, že na účel uplatňovania článkov 53 a 54 Dohody o EHP majú Dozorný orgán EZVO a orgány hospodárskej súťaže štátov EZVO právomoc navzájom sa informovať a používať ako dôkaz akékoľvek vecné alebo právne fakty vrátane dôverných informácií. Znamená to, že výmena informácií sa môže uskutočňovať nielen medzi NCA a Dozorným orgánom, ale aj medzi NCA navzájom. Článok 12 kapitoly II by sa mal uprednostňovať pred akýmkoľvek právom štátu EZVO, ktoré je s ním v rozpore. Otázka, či zasielajúci orgán zhromaždil informácie v súlade so zákonom, je upravená právom uplatňovaným na tento orgán. Zasielajúci orgán môže pri zasielaní informácií informovať prijímajúci orgán, či zhromažďovanie informácií bolo napadnuté alebo by ešte mohlo byť napadnuté.

28.

Výmena a používanie informácií zahŕňa najmä tieto ochranné opatrenia pre podniky a fyzické osoby:

(a)

Po prvé, v článku 28 kapitoly II sa uvádza, že „Dozorný orgán EZVO a orgány hospodárskej súťaže štátov EZVO, ich zamestnanci a iné osoby, ktoré pracujú pod dohľadom týchto orgánov (...), nezverejnia informácie, ktoré získali alebo si navzájom vymenili podľa protokolu 4 k Dohode o dozore a súde alebo článku 58 Dohody o EHP a protokolu 23 k tejto dohode a ktoré sú ‚druhu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zachovávať profesionálne tajomstvo’. Legitímny záujem podnikov o ochranu ich obchodných tajomstiev však nemôže mať vplyv na zverejnenie informácií potrebných na dokázanie porušovania článkov 53 a 54 Dohody o EHP. Termín ‚profesionálne tajomstvo’ používaný v článku 28 kapitoly II predstavuje právny pojem EHP a zahŕňa najmä obchodné tajomstvá a iné dôverné informácie. Vytvorí to spoločnú minimálnu úroveň ochrany v EHP (14).“

(b)

Druhé ochranné opatrenie poskytnuté podnikom sa týka používania informácií, ktoré boli vymenené v rámci siete. Podľa článku 12 ods. 2 kapitoly II sa takto vymenené informácie môžu používať len na účel uplatňovania článkov 53 a 54 Dohody o EHP a len v súvislosti s predmetom, pre ktorý boli zozbierané (15). Podľa článku 12 ods. 2 kapitoly II sa vymenené informácie môžu súbežne používať v rovnakom prípade takisto na účel uplatňovania vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže. To je však možné len vtedy, ak uplatňovanie vnútroštátneho práva nevedie v súvislosti so zisťovaním porušovania k inému výsledku ako podľa článkov 53 a 54 Dohody o EHP.

(c)

Tretie ochranné opatrenie stanovené v kapitole II sa týka sankcií voči fyzickým osobám na základe informácií vymenených v súlade s článkom 12 ods. 1. V kapitole II sa ustanovujú iba sankcie voči podnikom za porušovanie článkov 53 a 54 Dohody o EHP. Niektoré vnútroštátne právne predpisy stanovujú takisto sankcie voči fyzickým osobám v súvislosti s porušovaním článkov 53 a 54 Dohody o EHP. Fyzické osoby majú za normálnych okolností väčšie práva na ochranu (napr. právo mlčať v porovnaní s podnikmi, ktoré môžu odmietnuť odpovedať na otázky, ktoré by mohli viesť k priznaniu, že sa dopustili porušovania (16)). Článkom 12 ods. 3 kapitoly II sa zabezpečuje, aby sa informácie podnikov nemohli použiť spôsobom, ktorým by sa obišla vyššia ochrana fyzických osôb. Toto ustanovenie zabraňuje sankciovať fyzické osoby na základe informácií vymieňaných podľa kapitoly II, ak právne predpisy zasielajúcich a prijímajúcich orgánov nestanovujú sankcie podobného druhu v súvislosti s fyzickými osobami, s výnimkou, ak zasielajúci orgán nedodržal práva príslušnej fyzickej osoby v súvislosti so zbieraním dôkazov na rovnakej úrovni, akú zaručuje prijímajúci orgán. Kvalifikácia sankcií vo vnútroštátnom práve („administratívne“ alebo „kriminálne“) nie je relevantná pre účel uplatňovania článku 12 ods. 3 kapitoly II. Zámerom kapitoly II je vytvoriť rozdiel medzi sankciami, ktorých výsledkom je trest odňatia slobody, a inými druhmi sankcií, ako sú pokuty pre fyzické osoby a iné osobné sankcie. Ak právny systém zasielajúceho, ako aj prijímajúceho orgánu stanovuje sankcie podobného druhu (napr. v oboch štátoch EZVO možno uložiť pokuty pracovníkovi podniku, ktorý bol zapojený do porušovania článku 53 alebo 54 Dohody o EHP), môže prijímajúci orgán používať informácie vymenené v súlade s článkom 12 kapitoly II. V takomto prípade sa procesné ochranné opatrenia oboch systémov považujú za rovnocenné. Ak na druhej strane nestanovujú oba právne systémy sankcie podobného druhu, možno použiť informácie len vtedy, ak sa v príslušnom prípade dodržala rovnaká úroveň ochrany práv fyzickej osoby (pozri článok 12 ods. 3 kapitoly II). V takomto prípade však sankcie vo forme trestu odňatia slobody možno uložiť len vtedy, ak zasielajúci a prijímajúci orgán majú právomoc uložiť takúto sankciu.

2.2.4.   Vyšetrovania (článok 22 kapitoly II)

29.

V kapitole II sa ustanovuje, že NCA môže požiadať iný NCA o pomoc za účelom zbierania informácií v jeho mene. NCA môže požiadať iný NCA o vykonanie opatrení za účelom zistenia faktov v jeho mene. Článok 12 kapitoly II oprávňuje pomáhajúci NCA zasielať informácie, ktoré zozbieral, žiadajúcemu NCA. Akákoľvek výmena medzi NCA a ich používanie ako dôkazu zo strany žiadajúceho NCA sa musí vykonávať v súlade s článkom 12 kapitoly II. Ak NCA koná v mene iného NCA, koná podľa svojich vlastných pravidiel konania a v zmysle svojich vlastných právomocí vyšetrovania.

30.

Dozorný orgán EZVO môže podľa článku 22 ods. 2 kapitoly II požiadať NCA, aby vykonal inšpekciu v jeho mene. Dozorný orgán môže prijať rozhodnutie podľa článku 20 ods. 4 kapitoly II alebo jednoducho zaslať žiadosť NCA. Zamestnanci NCA budú uplatňovať svoje právomoci v súlade s vnútroštátnym právom. Počas kontroly môžu agenti Dozorného orgánu pomáhať NCA.

2.3.   Postavenie podnikov

2.3.1.   Všeobecné informácie

31.

Všetci členovia siete sa budú usilovať o rýchle a efektívne pridelenie prípadov. Na základe skutočnosti, že sa kapitolou II zriadil systém, v ktorom majú tak Dozorný orgán EZVO, ako aj NCA EZVO právomoc uplatňovať články 53 a 54 Dohody o EHP, predstavuje prideľovanie prípadov medzi členmi siete jednoduché rozdelenie práce, na základe ktorého niektoré orgány nevykonávajú žiadne úlohy. Prideľovaním prípadov sa preto nezakladajú individuálne práva spoločností, ktoré sú zapojené do porušovania alebo sa ich porušovanie týka, poveriť vybavovaním prípadu konkrétny orgán.

32.

Ak sa prípad znovu pridelí danému orgánu hospodárskej súťaže, je dôvodom skutočnosť, že uplatňovanie uvedených kritérií prideľovania viedlo k záveru, že tento orgán má potrebné predpoklady, aby sa mohol zaoberať prípadom v jedinom alebo súbežnom konaní. Orgán hospodárskej súťaže, ktorému bol prípad pridelený, by mal byť v každom prípade schopný začať konanie proti porušovaniu z úradnej povinnosti.

33.

Okrem toho uplatňujú všetky orgány hospodárskej súťaže právo hospodárskej súťaže EHP a v kapitole II sa stanovujú mechanizmy konzistentného uplatňovania pravidiel.

34.

Ak sa prípad znovu pridelí v rámci siete, budú príslušné orgány hospodárskej súťaže čo najskôr informovať podniky a stažovateľa/sťažovateľov.

2.3.2.   Postavenie sťažovateľov

35.

Ak je sťažnosť podaná Dozornému orgánu EZVO v súlade s článkom 7 kapitoly II a ak Dozorný orgán nevyšetrí sťažnosť alebo nezakáže dohodu alebo postup, ktorý je predmetom sťažnosti, má sťažovateľ právo získať rozhodnutie o zamietnutí svojej sťažnosti. A to bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 3 kapitoly II protokolu 4 k Dohode o dozore a súde (17). Práva sťažovateľov, ktorí podali sťažnosť NCA, upravuje uplatňované vnútroštátne právo.

36.

Článok 13 kapitoly II ďalej umožňuje všetkým NCA pozastaviť alebo zamietnuť sťažnosť z dôvodu, že sa tým istým prípadom zaoberá alebo zaoberal iný orgán hospodárskej súťaže. Toto ustanovenie umožňuje takisto Dozornému orgánu EZVO zamietnuť sťažnosť z dôvodu, že sa prípadom zaoberá alebo zaoberal orgán hospodárskej súťaže štátu EZVO. Článok 12 kapitoly II umožňuje s výhradou ochranných opatrení ustanovených v tom článku (pozri odsek 27 vyššie) poskytovanie informácií medzi orgánmi hospodárskej súťaže v rámci siete.

2.3.3.   Postavenie žiadateľov o uplatnenie programu zhovievavosti

37.

Dozorný orgán EZVO sa domnieva (18), že je v záujme EHP poskytnúť priaznivé zaobchádzanie podnikom, ktoré s ním spolupracujú pri vyšetrovaní porušovania týkajúceho sa kartelovej dohody. Dva štáty EZVO takisto prijali programy zhovievavosti (19) týkajúce sa vyšetrovania kartelov. Cieľom týchto programov zhovievavosti je uľahčiť orgánu hospodárskej súťaže zisťovanie kartelovej činnosti a takýmto spôsobom odrádzať od účasti na protiprávnych karteloch.

38.

Keďže neexistuje systém úplne zosúladených programov zhovievavosti v rámci EZVO, nepovažuje sa žiadosť o zhovievavosť adresovaná danému orgánu za žiadosť o zhovievavosť adresovanú akémukoľvek inému orgánu. Je preto v záujme žiadateľa požiadať o zhovievavosť všetky orgány hospodárskej súťaže, ktoré majú právomoc uplatňovať článok 53 Dohody o EHP na území, ktorého sa porušovanie týka, a ktoré majú potrebné predpoklady konať proti príslušnému porušovaniu (20). Z dôvodu dôležitosti časového plánovania vo väčšine súčasných programov zhovievavosti budú musieť žiadatelia takisto zvážiť, či by nebolo vhodné podávať žiadosti o zhovievavosť príslušným orgánom súčasne. Je na žiadateľovi, aby podnikol kroky na ochranu svojho postavenia, ktoré považuje za primerané vzhľadom na možné konanie týchto orgánov.

39.

Používanie a zasielanie informácií získaných ako výsledok programu zhovievavosti upravuje článok 11 B kapitoly II. Členovia siete budú motivovať žiadateľov o zhovievavosť, aby súhlasili so zasielaním informácií, ktoré žiadatelia o zhovievosť dobrovoľne poskytli, a iných informácií, ako sa uvádza v článku 11 B ods. 2 kapitoly II, najmä pokiaľ ide o zverejnenie týchto informácií orgánom, v súvislosti s ktorými by bolo možné poskytnúť žiadateľovi zhovievavé zaobchádzanie.

3.   JEDNOTNÉ UPLATŇOVANIE PRAVIDIEL HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE EHP (21)

3.1.   Mechanizmus spolupráce (článok 11 ods. 4 a 5 kapitoly II)

40.

Cieľom kapitoly II je jednotné uplatňovanie článkov 53 a 54 Dohody o EHP v EHP. Z tohto dôvodu budú NCA rešpektovať pravidlo konvergencie v článku 3 ods. 2 kapitoly II. V súlade s článkom 16 ods. 2 nemôžu – keď rozhodujú o dohodách, rozhodnutiach alebo postupoch podľa článku 53 alebo článku 54 Dohody o EHP, ktoré sú už predmetom rozhodnutia Dozorného orgánu EZVO – prijímať rozhodnutia, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutiami, ktoré prijal Dozorný orgán. Dozorný orgán má konečnú (22), ale nie výhradnú zodpovednosť za rozvoj politiky a zabezpečenie konzistencie, pokiaľ ide o uplatňovanie práva hospodárskej súťaže EHP.

41.

V súlade s článkom 11 ods. 4 kapitoly II informujú NCA Dozorný orgán EZVO najneskôr do 30 dní pred prijatím rozhodnutia, ktorým sa uplatňujú články 53 alebo 54 Dohody o EHP a v ktorom sa žiada o ukončenie porušovania, ktorým sa prijímajú povinnosti alebo zrušujú výhody nariadenia o skupinovej výnimke. Najneskôr do 30 dní pred prijatím rozhodnutia zašlú Dozornému orgánu EZVO súhrnný popis prípadu, predpokladané rozhodnutie alebo, ak neexistuje, iné dokumenty, v ktorých sa uvádza predpokladaný priebeh konania.

42.

Podľa článku 11 ods. 3 kapitoly II je povinnosťou NCA informovať Dozorný orgán EZVO. NCA, ktorý informuje Dozorný orgán, však môže poskytovať informácie ostatným členom siete.

43.

Ak NCA informoval Dozorný orgán EZVO v súlade s článkom 11 ods. 4 kapitoly II a lehota 30 dní uplynula, rozhodnutie možno prijať, pokiaľ Dozorný orgán nezačal konanie. Dozorný orgán môže prípad písomne pripomienkovať pred prijatím rozhodnutia zo strany NCA. NCA a Dozorný orgán vynaložia primerané úsilie, aby zabezpečili jednotné uplatňovanie práva EHP (porovnaj odsek 3 vyššie).

44.

Ak si osobité okolnosti vyžadujú, aby sa vnútroštátne rozhodnutie prijalo do 30 dní od zaslania informácií v súlade s článkom 11 ods. 4 kapitoly II, môže príslušný NCA požiadať Dozorný orgán EZVO o rýchlejšiu reakciu. Dozorný orgán sa bude usilovať, aby čo najrýchlejšie reagoval.

45.

Z hľadiska politiky hospodárskej súťaže môžu byť dôležité aj ďalšie druhy rozhodnutí, t. j. rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti, rozhodnutia o ukončení konania z úradnej povinnosti alebo rozhodnutia nariaďujúce dočasné opatrenia, a členovia siete môžu mať záujem, aby sa o nich navzájom informovali a prípadne ich prediskutovali. NCA preto môžu na základe článku 11 ods. 5 kapitoly II informovať Dozorný orgán EZVO, a teda informovať sieť o akomkoľvek ďalšom prípade, v ktorom sa uplatňuje právo hospodárskej súťaže EHP.

46.

Všetci členovia siete by sa mali navzájom informovať o ukončení svojich konaní, ktoré boli oznámené sieti v súlade s článkom 11 ods. 2 a 3 kapitoly II.

3.2.   Začatie konania zo strany Dozorného orgánu EZVO podľa článku 11 ods. 6 kapitoly II

47.

Dozorný orgán EZVO je poverený článkom 55 ods. 1 Dohody o EHP úlohou zabezpečiť uplatňovanie zásad ustanovených v článkoch 53 a 54 Dohody o EHP a je zodpovedný za vymedzenie a implementáciu orientácie politiky hospodárskej súťaže EHP (23)  (24). Na základe článku 56 Dohody o EHP môže kedykoľvek prijať individuálne rozhodnutia podľa článkov 53 a 54 Dohody o EHP.

48.

V článku 11 ods. 6 kapitoly II sa ustanovuje, že ak Dozorný orgán EZVO začne konanie vo veci prijatia rozhodnutia podľa kapitoly II, mali by všetky NCA stratiť príslušnosť v súvislosti s uplatňovaním článkov 53 a 54 Dohody o EHP. Znamená to, že v prípade, keď Dozorný orgán začne konanie, nemali by NCA konať na tom istom právnom základe proti tým istým dohodám alebo postupom toho istého podniku/podnikov na tom istom príslušnom geografickom trhu a trhu s výrobkami.

49.

Začatie konania zo strany Dozorného orgánu EZVO je formálnym aktom (25), pri ktorom Dozorný orgán uvedie svoj úmysel prijať rozhodnutie podľa časti III kapitoly II. Môže sa tak stať v ktoromkoľvek štádiu vyšetrovania prípadu zo strany Dozorného orgánu EZVO. Samotný fakt, že Dozorný orgán dostal sťažnosť, nie je sám osebe dostačujúci, aby NCA stratili svoju príslušnosť.

50.

Môžu nastať dve situácie. Po prvé, ak je Dozorný orgán prvým orgánom hospodárskej súťaže, ktorý začne konanie vo veci prijatia rozhodnutia podľa kapitoly II, vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže by sa už nemali prípadom ďalej zaoberať. V článku 11 ods. 6 kapitoly II sa ustanovuje, že ak Dozorný orgán začne konanie, nemali by už NCA začať svoje vlastné konanie v súvislosti s uplatňovaním článkov 53 a 54 Dohody o EHP na tie isté dohody alebo postupy tohto istého podniku/podnikov na tom istom príslušnom geografickom trhu a trhu s výrobkami.

51.

Druhá situácia nastane, ak jeden alebo viaceré NCA informovali sieť v súlade s článkom 11 ods. 3 kapitoly II, že konajú v danom prípade. Dozorný orgán EZVO môže počas počiatočného obdobia prideľovania (indikatívne obdobie dvoch mesiacov, pozri odsek 18 vyššie) začať konanie s účinkami článku 11 ods. 6 kapitoly II po konzultácii s príslušnými orgánmi. Po fáze prideľovania uplatní Dozorný orgán článok 11 ods. 6 kapitoly II v zásade len vtedy, ak nastane jedna z nasledujúcich situácií:

a)

Členovia siete predpokladajú sporné rozhodnutia v tom istom prípade.

b)

Členovia siete predpokladajú rozhodnutie, ktoré je zjavne v rozpore s konsolidovanou judikatúrou; normy definované v rozsudkoch súdov Spoločenstva a Súdneho dvora EZVO, v predchádzajúcich rozhodnutiach Dozorného orgánu EZVO (26) a nariadeniach Komisie začlenených do Dohody o EHP, by mali byť smerodajné; čo sa týka hodnotenia faktov (napr. vymedzenie trhu), zasiahne Dozorný orgán len pri zásadných rozdieloch.

c)

Člen/členovia siete neprimerane predlžuje/ú konanie v prípade.

d)

Je potrebné prijať rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO, aby sa vymedzili zásady práva hospodárskej súťaže EHP, najmä vtedy, ak sa v niekoľkých štátoch EZVO objavia podobné otázky súvisiace s hospodárskou súťažou, alebo aby sa zabezpečilo účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

e)

Príslušný/é NCA nemajú námietky.

52.

Ak už NCA v prípade koná, Dozorný orgán EZVO písomne vysvetlí príslušnému NCA a ostatným členom siete dôvody uplatňovania článku 11 ods. 6 kapitoly II.

53.

Dozorný orgán EZVO oznámi sieti svoj úmysel uplatniť článok 11 ods. 6 kapitoly II v primeranom čase, aby členovia siete mali možnosť požiadať o zasadnutie poradného výboru v danej záležitosti, skôr ako Dozorný orgán začne konanie.

54.

Dozorný orgán EZVO neprijme – pokiaľ nie je ohrozený záujem EHP – rozhodnutie, ktoré je v rozpore s rozhodnutím NCA, potom čo sa uskutočnilo riadne informovanie v súlade s článkom 11 ods. 3 a 4 kapitoly II a Dozorný orgán neuplatnil článok 11 ods. 6 kapitoly II.

4.   ÚLOHA A FUNGOVANIE PORADNÉHO VÝBORU V NOVOM SYSTÉME

55.

Poradný výbor predstavuje fórum, na ktorom odborníci rôznych orgánov hospodárskej súťaže diskutujú o jednotlivých prípadoch a všeobecných otázkach práva hospodárskej súťaže EHP (27).

4.1.   Rozsah konzultácií

4.1.1.   Rozhodnutia Dozorného orgánu EZVO

56.

Skôr ako prijme Dozorný orgán EZVO akékoľvek rozhodnutie podľa článkov 7, 8, 9, 10, 23, 24 ods. 2 alebo 29 ods. 1 kapitoly II, uskutočnia sa konzultácie s poradným výborom. Dozorný orgán musí v čo najväčšej možnej miere zohľaniť stanovisko poradného výboru a informovať výbor o spôsobe, akým bolo stanovisko zohľadnené.

57.

V prípade rozhodnutí, ktorými sa prijímajú dočasné opatrenia, sa konzultácia s poradným výborom uskutočňuje v rámci rýchlejšieho a jednoduchšieho postupu, na základe krátkej dôvodovej správy a výrokovej časti rozhodnutia.

4.1.2.   Rozhodnutia NCA

58.

Je v záujme siete, aby sa s poradným výborom mohli prediskutovať dôležité prípady, ktorými sa NCA zaoberá podľa článkov 53 a 54 Dohody o EHP. Kapitola II umožňuje Dozornému orgánu EZVO, aby začlenil daný prípad, ktorým sa zaoberá NCA, do programu rokovania poradného výboru. O diskusiu môže požiadať Dozorný orgán alebo ktorýkoľvek štát EZVO. V jednom aj druhom prípade začlení Dozorný orgán prípad do programu, potom čo informoval príslušný/é NCA. Výsledkom tejto diskusie s poradným výborom nebude oficiálne stanovisko.

59.

V dôležitých prípadoch by poradný výbor mohol slúžiť takisto ako diskusné fórum v súvislosti s prideľovaním prípadu. Najmä ak má Dozorný orgán EZVO v úmysle uplatniť článok 11 ods. 6 kapitoly II po počiatočnom období prideľovania, možno prípad prediskutovať v poradnom výbore, skôr ako Dozorný orgán začne konanie. Poradný výbor môže vydať neoficiálne vyhlásenie k danej záležitosti.

4.1.3.   Implementácia opatrení, odporúčaní, usmernení a iných oznámení (článok 33 kapitoly II)

60.

Poradný výbor bude požiadaný o konzultácie o návrhu odporúčaní Dozorného orgánu EZVO, ktoré sa týkajú neuplatňovania aktov pre uplatňovanie článku 53 ods. 3 Dohody o EHP, ako sa ustanovuje v prílohe XIV k Dohode o EHP (28).

61.

Dozorný orgán EZVO môže okrem odporúčaní prijímať aj oznámenia a usmernenia. Tieto flexibilnejšie nástroje sú veľmi užitočné v súvislosti s výkladom a uverejňovaním politiky Dozorného orgánu a v súvislosti s výkladom jej interpretácie pravidiel hospodárskej súťaže. S poradným výborom sa budú viesť konzultácie takisto o týchto oznámeniach a usmerneniach.

4.2.   Postup

4.2.1.   Obvyklý postup

62.

V prípade konzultácie o návrhoch rozhodnutí Dozorného orgánu EZVO sa zasadnutie poradného výboru uskutoční najskôr 14 dní odo dňa, keď Dozorný orgán zašle pozvánku na zasadnutie. Dozorný orgán pripojí k pozvánke stručný popis prípadu, zoznam najdôležitejších dokumentov, t. j. dokumentov potrebných na hodnotenie prípadu, a návrh rozhodnutia. Poradný výbor vydá stanovisko k návrhu rozhodnutia Dozorného orgánu. Na žiadosť jedného alebo viacerých členov sa stanovisko zdôvodní.

63.

V kapitole II sa ustanovuje, že sa štáty EZVO môžu dohodnúť na kratšom období od zaslania pozvánky do zasadnutia.

4.2.2.   Písomný postup

64.

V kapitole II sa ustanovuje možnosť písomného konzultačného postupu. Ak žiadny štát EZVO nemá žiadne námietky, môže Dozorný orgán EZVO konzultovať so štátmi EZVO tak, že im zašle dokumenty a stanoví konečný termín, do ktorého môžu zaslať pripomienky k návrhu. Táto lehota by nemala byť za normálnych okolností kratšia ako 14 dní, s výnimkou rozhodnutí o prechodných opatreniach podľa článku 8 kapitoly II. Ak štát EZVO požiada o zasadnutie, Dozorný orgán EZVO toto zasadnutie zorganizuje.

4.3.   Uverejnenie stanoviska poradného výboru

65.

Poradný výbor môže odporučiť uverejnenie svojho stanoviska. V takomto prípade Dozorný orgán EZVO toto stanovisko uverejní spolu s rozhodnutím a zohľadní legitímny záujem podnikov o ochranu ich obchodných tajomstiev.

5.   ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

66.

Toto oznámenie sa nedotýka žiadneho výkladu uplatniteľnej Dohody o EHP a právnych ustanovení súdov Spoločenstva a Súdneho dvora EZVO.

67.

Toto oznámenie bude predmetom pravidelného preskúmavania, ktoré budú vykonávať spoločne NCA a Dozorný orgán EZVO. Oznámenia sa preskúmajú na základe získaných skúseností najneskôr na konci tretieho roka po ich prijatí.

68.

Týmto oznámením sa nahrádza Oznámenie Dozorného orgánu EZVO o spolupráci medzi vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže a Dozorným orgánom pri vybavovaní prípadov, ktoré spadajú do pôsobnosti článkov 53 a 54 Dohody o EHP, uverejnené v roku 2000 (29).

6.   VYHLÁSENIE OSTATNÝCH ČLENOV SIETE

69.

Zásady uvedené v tomto oznámení budú dodržiavať aj tie orgány hospodárskej súťaže štátov EZVO, ktoré podpísali vyhlásenie vo forme prílohy k tomuto oznámeniu. V tomto oznámení uznávajú zásady tohto oznámenia a vyhlasujú, že ich budú dodržiavať. Zoznam týchto orgánov je uverejnený na internetovej stránke Dozorného orgánu EZVO. V prípade potreby sa bude aktualizovať.


(1)  Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 43.

(2)  Príslušnosť vybavovať konkrétne prípady, ktoré spadajú do pôsobnosti článkov 53 a 54 Dohody o EHP, sa podľa pravidiel ustanovených v článku 56 Dohody o EHP delí medzi Dozorný orgán EZVO a Komisiu. Iba jeden z dozorných orgánov je oprávnený vybavovať akýkoľvek daný prípad.

(3)  Je potrebné poznamenať, že podľa článku 41 kapitoly II protokolu 4 k Dohode o dozore a súde nie je Lichtenštajnsko povinné vymenovať nejaký orgán hospodárskej súťaže. Kým Lichtenštajnsko neprijme rozhodnutie, ktorým splnomocní nejaký vnútroštátny orgán uplatňovaním článkov 53 a 54 Dohody o EHP, bude na Sieti hospodárskej súťaže participovať lichtenštajnský Úrad pre národné hospodárstvo. Tento úrad nemá právomoc uplatňovať články 53 a 54 Dohody o EHP a nemôže pomáhať inému vnútroštátnemu orgánu hospodárskej súťaže (NCA, national competition authority) EZVO pri zhromažďovaní informácií v jeho mene alebo vykonávať opatrenia v súvislosti so zisťovaním skutočností pre iný NCA EZVO.

(4)  Ú. v. ES L 307, 26.10.2000, s. 6 a dodatok EHP k Ú. v. ES č. 61, 21.12.2000, s. 5.

(5)  Po nadobudnutí účinnosti dohody, ktorou sa mení a dopĺňa protokol 4 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora z 24. septembra 2004, bude kapitola II protokolu 4 k Dohode o dozore a súde vo veľkom rozsahu zodpovedať pilieru EZVO nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(6)  V tomto oznámení sa Dozorný orgán EZVO a NCA spoločne označujú ako „orgány hospodárskej súťaže“.

(7)  Pozri prípad 68/88, Komisia/Grécko, Zb. s. [1989], 2965 (odôvodnenia 23 až 25). V článku 6 Dohody o EHP sa ustanovuje, že bez toho, aby bol dotknutý budúci vývoj judikatúry, ustanovenia Dohody o EHP, pokiaľ sú obsahovo v súlade s pravidlami Zmluvy o založení ES a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, ako aj s právnymi aktami, ktoré boli prijaté na základe týchto dvoch zmlúv, sa pri ich implementácii a uplatňovaní vykladajú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ktoré boli prijaté pred dátumom podpísania Dohody o EHP. Pokiaľ ide o príslušné rozhodnutia Súdneho dvora, ktoré boli prijaté po dátume podpísania Dohody o EHP, vyplýva z článku 3 ods. 2 Dohody o dozore a súde, že Dozorný orgán EZVO a Súdny dvor EZVO zohľadňujú zásady ustanovené týmito rozhodnutiami.

(8)  Ako sa uvádza v poznámke pod čiarou 3, Lichtenštajnsko nie je povinné vymenovať nejaký orgán hospodárskej súťaže.

(9)  V tomto oznámení sa výraz „konanie“ používa pre vyšetrovanie, resp. formálne konanie zamerané na prijatie rozhodnutia podľa kapitoly II, ktoré vykonáva NCA alebo Dozorný orgán EZVO.

(10)  V odôvodnení 18 nariadenia 1/2003 sa uvádza, že „s cieľom zabezpečiť, aby sa prípadmi zaoberali najprimeranejšie orgány v rámci siete, malo by sa prijať všeobecné ustanovenie umožňujúce, aby orgán hospodárskej súťaže pozastavil alebo ukončil prípad z dôvodu, že sa ním zaoberá alebo zaoberal iný orgán, pričom by mal každý prípad vybavovať len jeden orgán. Toto ustanovenie by Komisii nemalo zabrániť zamietnuť sťažnosť pre nedostatok záujmu Spoločenstva, keďže judikatúra Súdneho dvora Európskych spoločenstiev uznala, že tak môže urobiť dokonca aj vtedy, ak žiaden iný orgán hospodárskej súťaže neupozornil na svoj úmysel zaoberať sa prípadom.“ Podobne ako v nariadení 1/2003 sa v kapitole II ustanovuje, že orgán hospodárskej súťaže môže pozastaviť alebo ukončiť prípad na základe toho, že sa ním zaoberá alebo sa ním už zaoberal iný orgán. V súlade s odôvodnením 18 nariadenia 1/2003, ako sa cituje vyššie, zastáva Dozorný orgán EZVO názor, že môže zamietnuť sťažnosť pre nedostatok dostatočne silného záujmu podľa Dohody o EHP a že je to dokonca môžné i vtedy, ak žiaden iný orgán hospodárskej súťaže neupozornil na svoj úmysel zaoberať sa prípadom.

(11)  Pokiaľ ide o prípady iniciované na základe žiadosti o zhovievavosť, pozri odseky 37 a nasledujúce.

(12)  Informácie predložené podľa článku 11 ods. 3 kapitoly II sa takisto budú zasielať Komisii v súlade so záväzkami Dozorného orgánu podľa článku 2 ods. 2 protokolu 23 k Dohode o EHP.

(13)  Pozri oznámenie Dozorného orgánu EZVO o sťažnostiach, ešte neuverejnené.

(14)  Článkom 10 ods. 2 protokolu 23 k Dohode o EHP sa zabezpečuje, že sa na informácie, ktoré boli vymenené podľa protokolu, vzťahuje povinnosť zachovávať profesionálne tajomstvo.

(15)  Pozri prípad 85/87, Dow Benelux, Zb. s. [1989], 3137 (odôvodnenia 17 - 20).

(16)  Pozri prípad 374/87, Orkem, Zb. s. [1989], 3283 a prípad T-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG, Zb. s. [2001], II-729.

(17)  Od nadobudnutia účinnosti Dohody, ktorou sa mení a dopĺňa protokol 4 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora z 3. decembra 2004, dňa 1. júla 2005 zodpovedá kapitola III protokolu 4 k Dohode o dozore a súde nariadeniu Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18-24.

(18)  Ú. v. ES C 10, 16.1.2003, s. 13 a dodatok EHP k Ú. v. ES č. 3, 16.1.2003, s. 1 (Oznámenie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov).

(19)  V tomto oznámení sa pojem „program zhovievavosti“ používa na opísanie všetkých programov (vrátane programu Dozorného orgánu EZVO), ktoré poskytujú buď úplnú imunitu alebo výrazné zníženie sankcií, ktoré by inak boli uložené účastníkovi kartelu, výmenou za dobrovoľné sprostredkovanie informácií o karteli, ktoré spĺňajú osobitné kritériá, pred vyšetrovaním alebo počas neho. Tento pojem nezahŕňa zníženie sankcií poskytnuté z iných dôvodov. Dozorný orgán EZVO uverejní na svojej internetovej stránke zoznam tých orgánov, ktoré vykonávajú program zhovievavosti.

(20)  Pozri vyššie uvedené odseky 8 až 15.

(21)  Článok 15 kapitoly II oprávňuje NCA a Dozorný orgán EZVO predkladať písomné a – s povolením Súdneho dvora – ústne podania na súdnych konaniach vo veci uplatňovania článkov 53 a 54 Dohody o EHP. Je to veľmi dôležitý nástroj zabezpečenia jednotného uplatňovania predpisov EHP. NCA a Dozorný orgán úzko spolupracujú pri vykonávaní tejto právomoci.

(22)  Túto konečnú zodpovednosť za rozvoj politiky a zabezpečenie konzistencie, pokiaľ ide o uplatňovanie práva hospodárskej súťaže EHP, si delí s Komisiou v súlade s pravidlami rozdeľovania príslušnosti v článku 56 Dohody o EHP.

(23)  Tieto úlohy si delí s Komisiou v súlade s pravidlami príslušnosti v článku 56 Dohody o EHP.

(24)  Pozri prípad C-344/98, Masterfoods Ltd, Zb. s. [2000], I-11369.

(25)  Súdny dvor Európskych spoločenstiev vymedzil tento pojem v prípade 48/72, SA Brasserie de Haecht, Zb. s. [1973], 77: „Začatie konania v zmysle článku 9 nariadenia č. 17 znamená záväzný akt Komisie, ktorý dokazuje jej úmysel prijať rozhodnutie.“

(26)  Predchádzajúce rozhodnutia Komisie by takisto mali zohľadniť orgány hospodárskej súťaže.

(27)  V súlade s článkom 14 ods. 2 kapitoly II môžu štáty EZVO tam, kde sa diskutuje o horizontálnych otázkach ako usmerneniach a odporúčaniach, vymenovať ďalšieho zástupcu, ktorý je zodpovedný za záležitosti hospodárskej súťaže a ktorý nie je nutne príslušníkom orgánu hospodárskej súťaže.

(28)  Pozri napr. ods. 2 a 4b prílohy XIV k Dohode o EHP, zmenenej a doplnenej rozhodnutím Spoločného výboru EHP 29/2004, Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 137, doplnok EHP č. 22, 29.4.2004, s. 16. (k zmenám a doplneniam prílohy XIV (Hospodárska súťaž) k Dohode o EHP – Dodatok k úpravám nariadenia Komisie (ES) 2790/1999 a nariadenia Komisie (ES) č. 1400/2002).

(29)  Ú. v. ES C 307, 26.10.2000, s. 6 a Dodatok EHP k Ú. v. ES č. 61, 21.12.2000, s. 5.


PRÍLOHA

VYHLÁSENIE V SÚVISLOSTI S OZNÁMENÍM DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO O SPOLUPRÁCI V RÁMCI SIETE ORGÁNOV HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Na účel úzkej spolupráce zameranej na ochranu hospodárskej súťaže v EHP v záujme spotrebiteľov dolupodpísaný orgán hospodárskej súťaže:

(1)

potvrdzuje zásady stanovené v oznámení Dozorného orgánu EZVO o spolupráci v rámci Siete orgánov hospodárskej súťaže a

(2)

vyhlasuje, že bude dodržiavať zásady v akomkoľvek prípade, v ktorom koná alebo môže konať a na ktorý sa tieto zásady vzťahujú.

 

(miesto)

 

(dátum)