5.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 409/54


Nová národná strana obehových euromincí

(2019/C 409/07)

Image 1

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Estónskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Estónsko

Motív: 100. výročie Univerzity v Tartu

Vecný opis vzoru: Touto mincou si pripomíname 100 rokov, odkedy sa Univerzita v Tartu stala prvou univerzitou s estónčinou ako vyučovacím jazykom Založil ju švédsky kráľ Gustáv II Adolf v roku 1632 a je jednou z najstarších univerzít v severnej a východnej Európe. V roku 1919 sa stala prvou univerzitou, na ktorej sa začalo učiť v estónskom jazyku.

Návrh mince zobrazuje motív hlavnej univerzitnej budovy. Ďalej sú na nej nápisy „RAHVUSÜLIKOOL 100“(Národná univerzita 100) a „UNIVERSITAS TARTUENSIS“, rok „1632“, vydávajúca krajina „EESTI“ a rok vydania „2019“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad: 1 milión

Dátum vydania: november 2019


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).