11.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 383/4


ROZHODNUTIE VŠEOBECNÉHO SÚDU

zo 16. októbra 2019

ktorým sa zavádza interný mechanizmus dozoru v oblasti spracúvania osobných údajov v rámci súdnej právomoci Všeobecného súdu

(2019/C 383/03)

VŠEOBECNÝ SÚD,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 19,

keďže podľa článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) „každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú“,

keďže podľa článku 8 ods. 3 Charty „dodržiavanie… pravidiel [v oblasti ochrany osobných údajov] podlieha kontrole nezávislého orgánu“,

keďže podľa článku 57 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES, kontrolné úlohy Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov Všeobecným súdom konajúcim vo svojej súdnej právomoci,

keďže, pokiaľ ide o kontrolu takéhoto spracúvania, normotvorca Únie odkazom na článok 8 ods. 3 Charty navrhol v odôvodnení 74 nariadenia (EÚ) 2018/1725 stanoviť nezávislý dozor, napríklad prostredníctvom interného mechanizmu,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Ak sa fyzická osoba obráti na tajomníka Všeobecného súdu so žiadosťou, aby prijal rozhodnutie v postavení prevádzkovateľa osobných údajov v rámci súdnej právomoci Všeobecného súdu, tajomník oznámi dotknutej osobe svoje rozhodnutie v lehote dvoch mesiacov odo dňa podania tejto žiadosti. Po uplynutí tejto lehoty sa absencia odpovede považuje za implicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

2.   Proti rozhodnutiu, ktoré v odpovedi na žiadosť v zmysle odseku 1 alebo z vlastnej iniciatívy prijal tajomník Všeobecného súdu v postavení prevádzkovateľa osobných údajov v rámci súdnej právomoci Všeobecného súdu, možno za podmienok stanovených v článku 3 podať sťažnosť adresovanú výboru uvedenému v článku 2 (ďalej len „výbor“).

Článok 2

1.   Výbor sa skladá z predsedu a dvoch členov vybraných spomedzi sudcov Všeobecného súdu.

2.   Predsedu a členov výboru vymenuje Všeobecný súd na návrh predsedu súdu na jeho funkčné obdobie.

3.   Na návrh svojho predsedu Všeobecný súd tiež vymenuje náhradných členov, ktorí zasadajú vo výbore v prípade prekážky vo výkone funkcie jedného alebo viacerých členov výboru. Náhradní členovia nahrádzajú členov, u ktorých nastala prekážka, podľa protokolárneho poriadku.

4.   V prípade prekážky na strane predsedu výboru predsedá tomuto výboru jeden z jeho stálych alebo náhradných členov podľa protokolárneho poriadku.

5.   Zasadnutie výboru zvoláva jeho predseda. Predseda stanovuje program zasadnutí a vyhotovuje z nich zápisnicu.

6.   Výboru v rámci jeho fungovania pomáha právny poradca pre správne záležitosti Súdneho dvora Európskej únie.

Článok 3

1.   Sťažnosť podáva fyzická osoba, ktorej sa týka rozhodnutie podľa článku 1 ods. 2, alebo jej zástupca v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia alebo prípadne odo dňa, keď sa o ňom táto osoba dozvedela.

2.   Sťažnosť sa podáva v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

Článok 4

1.   Ak sťažnosť spĺňa podmienky stanovené v článku 3, výbor opätovne preskúma skutkové a právne okolnosti, ktoré viedli k prijatiu rozhodnutia podľa článku 1 ods. 2

2.   Výbor môže vypočuť každého, koho vypočutie považuje za užitočné.

3.   Výbor môže zrušiť a prípadne tiež zmeniť alebo potvrdiť rozhodnutie podľa článku 1 ods. 2 Rozhodnutie výboru nahrádza vo vzťahu k sťažovateľovi rozhodnutie podľa článku 1 ods. 2

4.   Výbor oznámi sťažovateľovi svoje rozhodnutie, ktoré prijme v lehote štyroch mesiacov od podania tejto sťažnosti. Absencia výslovného rozhodnutia výboru v tejto lehote sa považuje za potvrdenie rozhodnutia podľa článku 1 ods. 2

5.   Právomoc výboru vybaviť sťažnosť, ktorá mu bola predložená, zaniká v prípade, že sťažovateľ podal žalobu proti rozhodnutiu podľa článku 1 ods. 2

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť v deň jeho prijatia.

Prijaté v Luxemburgu 16. októbra 2019.

Tajomník

E. COULON

Predseda

M. VAN DER WOUDE