13.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 197/23


Informácie, ktoré sa majú zaslať podľa článku 5 ods. 2

Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19)]

(2019/C 197/05)

I.1)   Názov, adresa a kontakty

Registrovaný názov: EVTZ Euregio Maas-Rhein

Sídlo:

Gospertstrasse 42, 4700 Eupen, Belgicko

Kontaktná osoba: Michael Dejozé, +32 87789630, info@euregio-mr.eu

Internetová adresa zoskupenia: www.euregio-mr.eu

I.2)   Trvanie zoskupenia

Trvanie zoskupenia: doba neurčitá

Dátum registrácie:

15.3.2019

Dátum uverejnenia:

19.3.2019

II.   CIELE

1)

Hlavnou úlohou zoskupenia EVTZ Euregio Maas-Rhein je zjednodušiť a zintenzívniť spoluprácu medzi partnerskými regiónmi v prospech vyváženého a udržateľného rozvoja územia bez vnútorných hraníc a na uľahčenie každodenného života jeho občanov.

Považuje sa za platformu na spájanie úloh a sprostredkovateľa podpory hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti bez nároku nahrádzať jestvujúce príslušné orgány.

2)

Zoskupenie EVTZ Euregio Maas-Rhein môže vyvíjať činnosti, pripravovať a realizovať programy a projekty, ako aj žiadať o finančné prostriedky.

III.   DODATOČNÉ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA NÁZVU ZOSKUPENIA

Názov v angličtine: EGTC Euregio Maas-Rhein

Názov vo francúzštine: GECT Euregio Maas-Rhein

IV.   ČLENOVIA

IV.1)   Celkový počet členov zoskupenia: 5

IV.2)   Štátna príslušnosť členov zoskupenia: Belgicko, Holandsko, Nemecko

IV.3)   Údaje o členoch (1)

Oficiálny názov: Provincia Limburg

Korešpondenčná adresa:

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, Belgicko

Internetová adresa: http://www.limburg.be/

Druh člena: regionálny orgán

Oficiálny názov: Provincia Liège

Korešpondenčná adresa:

Palais Provincial, 18a Place Saint-Lambert, 4000 Liège, Belgicko

Internetová adresa: https://www.provincedeliege.be/

Druh člena: regionálny orgán

Oficiálny názov: Nemecky hovoriace spoločenstvo Belgicka

Korešpondenčná adresa:

Klötzerbahn 32, 4700 Eupen, Belgicko

Internetová adresa: http://www.ostbelgienlive.be

Druh člena: regionálny orgán

Oficiálny názov: Region Aachen Zweckverband

Korešpondenčná:

Dennenwartstrasse 25-27, 52068 Aachen, Nemecko

Internetová adresa: www.regionaachen.de

Druh člena: regionálny orgán

Oficiálny názov: Provincia Limburg

Korešpondenčná adresa:

Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, Holandsko

Internetová adresa: https://www.limburg.nl/

Druh člena: regionálny orgán


(1)  Uveďte prosím údaje o každom členovi.