12.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 196/22


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 2018 – EAC/A01/2019

Európsky zbor solidarity

Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou

(2019/C 196/09)

1.   Úvod a súvislosti

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1475 z 2. októbra 2018, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 a rozhodnutie 1313/2013/EÚ (1), ako aj z ročného pracovného programu Európskeho zboru solidarity na rok 2018. Európsky zbor solidarity zahŕňa obdobie 2018 – 2020. Všeobecné a konkrétne ciele Európskeho zboru solidarity sú uvedené v článkoch 3 a 4 uvedeného nariadenia.

2.   Opis

Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou sú rozsiahle projekty na podporu dobrovoľníckych tímových činností, ktorých cieľom je realizovať krátkodobé akcie s vysokým vplyvom, ktoré sa venujú spoločenským výzvam v oblastiach politiky, ktoré sa každý rok určia na úrovni EÚ.

3.   Ciele a priority

Cieľom Európskeho zboru solidarity je propagovať solidaritu ako hodnotu najmä prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných činnostiach v oblasti solidarity, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti, solidarity, demokracie a občianstva v Európe a zároveň riešiť spoločenské výzvy a posilňovať komunity, predovšetkým v úsilí podporiť sociálne začlenenie. Prispieva aj k európskej spolupráci, ktorá je relevantná pre mladých ľudí.

Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou sa zamerajú najmä na:

riešenie jasne vymedzených neuspokojených spoločenských potrieb,

podporu solidarity medzi členskými štátmi,

pomoc mladým dobrovoľníkom získať zručnosti a schopnosti, ktoré sú užitočné pre ich osobný, vzdelávací, spoločenský a profesijný rozvoj,

poskytovanie hmotných výhod komunitám, v ktorých sa činnosti vykonávajú,

oslovenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov,

podporu rozmanitosti, medzikultúrneho a medzináboženského dialógu, spoločných hodnôt slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj projektov zvyšujúcich mediálnu gramotnosť, kritické myslenie a zmysel pre iniciatívu mladých ľudí,

posilnenie kapacít a medzinárodného rozsahu zapojených organizácií,

zlepšenie porozumenia a informovanie účastníkov o iných kultúrach a krajinách, pričom sa im poskytne možnosť vybudovať siete medzinárodných kontaktov, aby sa aktívne mohli zúčastňovať na spoločnosti a rozvíjať zmysel európskeho občianstva a identity.

Okrem plnenia uvedených cieľov sa musia návrhy predložené v rámci tejto výzvy týkať jednej alebo viacerých z nasledujúcich troch priorít:

európske kultúrne dedičstvo,

integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín (vrátane žiadateľov o azyl a utečencov),

reakcia na environmentálne problémy vrátane predchádzania katastrofám, pripravenosti na ne a obnovy po nich (s výnimkou okamžitej reakcie na katastrofy).

V rámci priority európskeho kultúrneho dedičstva by sa mohli podporovať projekty obnovy, ako napríklad Notre Dame v Paríži.

4.   Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a súkromné organizácie, ktoré ku dňu uzávierky zaslania žiadosti majú akreditáciu dobrovoľníckej služby v rámci programu Erasmus+, alebo relevantnú značku kvality pre dobrovoľnícku činnosť.

Oprávnené sú iba žiadosti od právnych subjektov so sídlom v 28 členských štátoch Európskej únie.

Informácia pre britských žiadateľov: Upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti je nevyhnutné spĺňať počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi počas grantového obdobia z EÚ bez toho, aby uzavrelo dohodu s EÚ, ktorou sa zabezpečí najmä pokračovanie oprávnenosti britských žiadateľov, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom sa podľa možnosti budete na projekte naďalej zúčastňovať) alebo budete musieť na základe príslušných ustanovení o ukončení podľa dohody o grante daný projekt opustiť.

5.   Oprávnené činnosti a trvanie projektu

Oprávnené sú tieto druhy činností:

Dobrovoľnícke tímy sú činnosti v oblasti solidarity, ktoré umožňujú skupinám účastníkov pochádzajúcich aspoň z dvoch rôznych krajín, aby vykonávali dobrovoľnícku činnosť spoločne počas obdobia v rozmedzí od dvoch týždňov do dvoch mesiacov. V dobrovoľníckych tímoch budú dobrovoľníci Európskeho zboru solidarity vykonávať úlohy týkajúce sa projektu počas krátkeho obdobia. Napriek kratšiemu trvaniu budú tieto činnosti cenným prínosom pre jednotlivcov aj pre komunity využívajúce túto službu.

Prípravné návštevy sú návštevy naplánované na začiatok dobrovoľníckych činností, ktorých cieľom je zaistiť vysokokvalitné činnosti uľahčením a prípravou administratívnych opatrení, budovaním dôvery a porozumenia a prípravou stabilného partnerstva medzi zapojenými organizáciami a ľuďmi.

Doplnkové činnosti sú relevantné vedľajšie činnosti navrhnuté tak, aby pridali hodnotu výsledkom projektu a rozšírili ich a aby zvýšili jeho vplyv na miestnej, regionálnej a/alebo európskej úrovni. Tieto doplnkové činnosti sú zamerané aj na zvyšovanie informovanosti o hodnote dobrovoľníckej činnosti pre mladých ľudí a komunity, ako aj na zvýšenie miery uznávania zručností a schopností, ktoré dobrovoľníci nadobudli.

Projekt musí trvať od 3 do 24 mesiacov.

6.   Rozpočet

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy je 1 018 325 EUR a vychádza z ročného pracovného programu Európskeho zboru solidarity na rok 2018. Finančný príspevok EÚ nesmie prekročiť 80 % celkových oprávnených nákladov projektu.

Agentúra počíta s financovaním deviatich návrhov.

Vyhradzuje si právo nerozdeliť všetky finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii.

7.   Predloženie žiadostí

Žiadosti sa musia zaslať prostredníctvom online žiadosti o grant (elektronický formulár). Elektronický formulár je k dispozícii v angličtine, vo francúzštine a v nemčine na tejto internetovej adrese: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en. Musí byť riadne vyplnený v jednom z úradných jazykov EÚ.

Žiadosť – riadne vyplnená – musí byť zaslaná online do 19. septembra 2019 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času).

8.   Úplné informácie

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov sú uvedené v príručke dobrovoľníckych tímov v oblastiach s vysokou prioritou na tejto adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Príručka dobrovoľníckych tímov v oblastiach s vysokou prioritou je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania, ktoré sú v nej uvedené, sa na ňu plne vzťahujú.


(1)  Ú. v. EÚ L 250, 4.10.2018, s. 1.