11.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 135/1


Voľné pracovné miesto na pozíciu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Kto sme (základné informácie)

Funkcia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov je stanovené článkom 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (1). V tomto nariadení sa stanovujú zásady, práva a povinnosti, v súlade s ktorými inštitúcie, orgány, agentúry a úrady Európskej únie spracúvajú osobné údaje s cieľom zabezpečiť dodržiavanie základných práv a slobôd fyzických osôb, a najmä ich práva na ochranu osobných údajov a súkromia. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (ďalej len „dozorný úradník“) je na čele nezávislého dozorného orgánu, ktorý zabezpečuje správne uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia. Pri výkone svojich povinností koná úplne nezávisle.

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2019 sa na tento dozorný orgán vyčlenil celkový rozpočet v objeme zhruba 16,6 milióna EUR na približne 100 zamestnancov.

Dozorný úradník bude vymenovaný na funkčné obdobie piatich rokov, ktoré sa môže raz obnoviť.

V článku 54 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon povinností dozorného úradníka vrátane miezd, príspevkov a akýchkoľvek iných príplatkov poskytovaných namiesto odmeny. V tomto ohľade sa miesto dozorného úradníka považuje za rovnocenné miestu sudcu Súdneho dvora Európskej únie (2).

Sídlo dozorného úradníka je v Bruseli.

Čo ponúkame (opis pracovného miesta)

Dozorný úradník je zodpovedný za monitorovanie a presadzovanie uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/1725. Na tento účel plní úlohy stanovené v tomto nariadení a vykonáva právomoci udelené týmto nariadením. Okrem toho poskytuje inštitúciám a orgánom Európskej únie a dotknutým osobám poradenstvo vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Vo všeobecnosti je dozorný úradník zodpovedný za to, aby inštitúcie, orgány, agentúry a úrady Európskej únie rešpektovali základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu osobných údajov a súkromia, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov. Monitoruje a zabezpečuje uplatňovanie ustanovení nariadenia a všetkých ostatných právnych aktov Európskej únie súvisiacich s ochranou základných práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciou, orgánom, agentúrou alebo úradom Európskej únie.

Úlohy dozorného úradníka možno opísať takto:

monitorovať a presadzovať uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2018/1725 inštitúciami a orgánmi Únie, s výnimkou spracúvania osobných údajov Súdnym dvorom konajúcim v rámci svojej súdnej právomoci,

zvyšovať povedomie verejnosti a jej chápanie rizík, pravidiel, záruk a práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov (osobitnú pozornosť treba venovať činnostiam špecificky zameraným na deti),

zvyšovať povedomie prevádzkovateľov a sprostredkovateľov o ich povinnostiach podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725,

na požiadanie poskytovať každej dotknutej osobe informácie v súvislosti s uplatnením jej práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 a prípadne na tento účel spolupracovať s národnými dozornými orgánmi,

vybavovať sťažnosti podané dotknutou osobou alebo subjektom, organizáciou alebo združením v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a v primeranom rozsahu vyšetrovať podstatu sťažnosti a v primeranej lehote informovať sťažovateľa o pokroku a výsledkoch vyšetrovania, najmä ak je potrebné ďalšie vyšetrovanie alebo koordinácia s iným dozorným orgánom,

viesť vyšetrovania týkajúce sa uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/1725, a to aj na základe informácií, ktoré mu poskytol iný dozorný orgán alebo iný orgán verejnej moci,

z vlastného podnetu alebo na požiadanie poskytovať všetkým inštitúciám a orgánom Únie poradenstvo o legislatívnych a administratívnych opatreniach súvisiacich s ochranou práv a slobôd fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov,

monitorovať príslušný vývoj, pokiaľ má vplyv na ochranu osobných údajov, najmä vývoj informačných a komunikačných technológií,

prijímať štandardné zmluvné doložky uvedené v nariadení (EÚ) 2018/1725,

zostavovať a viesť zoznam v súvislosti s požiadavkou na posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725,

podieľať sa na činnostiach Európskeho výboru pre ochranu údajov,

poskytovať sekretariát Európskemu výboru pre ochranu údajov v súlade s článkom 75 nariadenia (EÚ) 2016/679,

poskytovať poradenstvo v súvislosti so spracúvaním údajov uvedeným v článku 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1725,

povoľovať zmluvné doložky a ustanovenia uvedené v nariadení (EÚ) 2018/1725,

viesť interné záznamy o porušeniach nariadenia (EÚ) 2018/1725 a o prijatých opatreniach,

plniť akékoľvek iné úlohy súvisiace s ochranou osobných údajov,

vypracúvať svoj rokovací poriadok.

Koho hľadáme (výberové kritériá)

Uchádzači by mali mať:

preukázateľné skúsenosti v otázkach ochrany údajov buď ako členovia dozorného orgánu pre ochranu údajov, alebo vo veľkej súkromnej či verejnej organizácii,

dobré znalosti o politikách Európskej únie v oblasti ochrany údajov a skúsenosti s nimi,

praktické skúsenosti v oblasti uplatňovania pravidiel týkajúcich sa ochrany údajov a zabezpečovania ich dodržiavania, získanú podľa možnosti vo veľkej organizácii pôsobiacej v súkromnom alebo vo verejnom sektore,

skúsenosti s hodnotením vplyvu politík Európskej únie v oblasti ochrany údajov na európskych občanov, podniky a verejnú správu,

schopnosť rozvíjať plány do budúcnosti a komunikovať o nich, uvažovať o systémoch a postupoch v globálnom meradle a navrhovať konkrétne odporúčania a praktické riešenia,

skúsenosti získané vo vysokej riadiacej funkcii a nevyhnutné vodcovské schopnosti v záujme riadenia úzko špecializovaného tímu odborníkov v oblasti ochrany údajov, jeho rozpočtu, ako aj rôznorodej škály zainteresovaných strán,

schopnosť konať nezávisle v zmysle predmetných požiadaviek,

skúsenosti z oblasti komunikácie a vytvárania kontaktných sietí v záujme reprezentácie úradu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na najvyšších úrovniach, ako aj rozvoja a udržiavania intenzívnych vzťahov so zainteresovanými stranami v iných inštitúciách Európskej únie, členských štátoch, tretích krajinách a ďalších medzinárodných organizáciách.

Čo musia uchádzači spĺňať (kritériá účasti)

Do výberovej fázy konania budú zaradení iba tí uchádzači, ktorí k dátumu uzávierky podávania prihlášok spĺňajú tieto formálne kritériá:

Štátna príslušnosť: uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov Európskej únie.

Vysokoškolské vzdelanie alebo diplom: uchádzači musia mať:

buď vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia 4 roky alebo viac,

alebo vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom a minimálne ročnú odbornú prax v príslušnom odbore, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia aspoň tri roky (táto ročná odborná prax nemôže byť zahrnutá do postgraduálnej odbornej praxe požadovanej ďalej v texte).

Odborná prax: uchádzači musia mať aspoň 15-ročnú postgraduálnu odbornú prax na úrovni zodpovedajúcej uvedenej kvalifikácii. Aspoň 5 rokov danej odbornej praxe musí byť v oblasti súvisiacej s činnosťami dozorného úradníka.

Prax v riadiacej funkcii: v rámci odbornej postgraduálnej praxe musia mať uchádzači aspoň päťročné skúsenosti získané vo vysokej riadiacej funkcii (3) v oblasti súvisiacej s ponúkanou pozíciou.

Jazykové znalosti: uchádzači musia dôkladne ovládať jeden z úradných jazykov Európskej únie (4) a uspokojivo ovládať ďalší z nich.

Politika prijímania zamestnancov

Európska únia uplatňuje politiku rovnosti príležitostí a nediskriminácie.

Výber a vymenovanie

Európsky parlament a Rada po vzájomnej dohode vymenujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na funkčné obdobie piatich rokov, a to na základe zoznamu vypracovaného Komisiou v nadväznosti na verejnú výzvu pre uchádzačov.

Európska komisia vytvorí tento zoznam v súlade so svojím postupom výberu zamestnancov a ich prijímania do služobného pomeru (pozri aj: Compilation Document on Senior Officials Policy – Prehľadný dokument o politike týkajúcej sa riadiacich pracovníkov (5)). Na tento účel zostaví porotu predbežného výberu, ktorá posúdi všetky prihlášky na základe uvedených kritérií účasti a určí uchádzačov, ktorých profil najlepšie zodpovedá výberovým kritériám na funkciu dozorného úradníka. Títo uchádzači môžu byť pozvaní na pohovor s porotou predbežného výberu.

Na základe týchto pohovorov porota predbežného výberu vypracuje závery a navrhne zoznam uchádzačov na ďalšie pohovory s Poradným výborom Európskej komisie pre vymenúvanie. Poradný výbor po zohľadnení záverov poroty predbežného výberu rozhodne, ktorí uchádzači budú pozvaní na pohovor.

Uchádzači pozvaní na pohovor s poradným výborom absolvujú celodenný test v hodnotiacom centre riadenom externými konzultantmi pre výber pracovníkov.

Na základe výsledkov, ku ktorým dospela porota predbežného výberu, ako aj výsledkov pohovorov s Poradným výborom pre vymenúvanie Európska komisia vypracuje zoznam, ktorý bude pozostávať najmenej z troch uchádzačov. Zoznam uchádzačov bude zverejnený a postúpený Európskemu parlamentu a Rade. Tieto inštitúcie sa môžu rozhodnúť o zorganizovaní ďalších pohovorov s uchádzačmi, ktorých mená sú uvedené na zozname. Zaradenie do tohto zoznamu nie je zárukou vymenovania.

Vezmite, prosím, na vedomie, že z funkčných dôvodov a s cieľom ukončiť výberové konanie v záujme uchádzačov aj inštitúcií čo najrýchlejšie, sa výberové konanie uskutoční iba v anglickom a/alebo vo francúzskom jazyku (6).

Postup pri podávaní prihlášky

Pred podaním prihlášky si dôkladne overte, či spĺňate všetky kritériá účasti („Čo musia uchádzači spĺňať“), najmä pokiaľ ide o požadovaný druh diplomu, odbornú prax vo vysokej riadiacej funkcii, ako aj jazykové znalosti. Nesplnenie ktoréhokoľvek z kritérií účasti bude viesť k automatickému vylúčeniu z výberového konania.

V prípade záujmu o podanie prihlášky sa zaregistrujte online na ďalej uvedenej webovej stránke a postupujte podľa pokynov týkajúcich sa jednotlivých fáz konania:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Musíte mať platnú e-mailovú adresu. Táto adresa bude slúžiť na potvrdenie vašej registrácie, ako aj na komunikáciu s vami počas rôznych fáz výberového konania. Akúkoľvek zmenu vašej e-mailovej adresy preto oznámte Európskej komisii.

K prihláške treba pripojiť životopis vo formáte PDF a online vyplniť motivačný list (najviac 8 000 znakov). Životopis a motivačný list možno predložiť v hociktorom z úradných jazykov Európskej únie.

Po dokončení online registrácie dostanete e-mail: o potvrdení registrácie prihlášky. Ak nedostanete potvrdzujúci e-mail:, znamená to, že vaša prihláška nebola zaregistrovaná!

Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že priebeh spracovania vašej prihlášky nemožno sledovať online. O stave vašej prihlášky vás bude priamo informovať Európska komisia.

V prípade záujmu o viac informácií a/alebo v prípade technických problémov pošlite e-mail: na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Dátum uzávierky registrácie

Dátum uzávierky registrácie je 16. máj 2019 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času. Po tomto dátume už online registrácia nebude možná.

Za včasné dokončenie online registrácie sú zodpovední uchádzači. Dôrazne vám odporúčame, aby ste podanie prihlášky neodkladali na posledné dni. Preťaženie internetu alebo porucha vo vašom internetovom pripojení by mohli spôsobiť prerušenie online registrácie pred jej dokončením, v dôsledku čoho by ste museli celý proces opakovať. Po uplynutí lehoty na podanie prihlášky už registrácia nebude možná. Oneskorené prihlášky sa nebudú brať do úvahy.

Dôležitá informácia pre uchádzačov

Uchádzačom pripomíname, že práca jednotlivých výberových komisií má dôverný charakter. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov alebo osôb, ktoré konajú v ich mene, s členmi týchto komisií je zakázaný. Všetky otázky sa musia adresovať sekretariátu príslušnej komisie.

Ochrana osobných údajov

Európska komisia zabezpečí, aby boli osobné údaje uchádzačov spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Základná mesačná mzda sa rovná sume, ktorá sa vypočíta uplatnením nasledujúceho percentuálneho podielu na základnú mzdu úradníka AD Európskej únie v treťom stupni platovej triedy 16: sudca: 112,5 %.

(3)  Uchádzači by mali v prípade všetkých rokov, počas ktorých nadobudli prax v riadiacej funkcii, uviesť vo svojom životopise tieto údaje: 1. názov a náplň zastávaných riadiacich pozícií; 2. počet zamestnancov, ktorých v týchto pozíciách riadili; 3. objem spravovaného rozpočtu; 4. počet úrovní, ktoré boli v hierarchickej štruktúre tejto riadiacej pozícii nadriadené a podriadené; a 5. počet zamestnancov rovnakého zaradenia.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=SK.

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf.

(6)  Výberová komisia zaistí, aby neboli zvýhodnení uchádzači, pre ktorých je jeden z týchto jazykov rodným jazykom.