25.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/45


Program HERCULE III

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2019

Odborná príprava, konferencie a výmeny zamestnancov v roku 2019

(C/2018/8568)

(2019/C 111/11)

1.   Ciele a opis

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 (1), ktorým sa ustanovuje program Hercule III, a najmä z jeho článku 8 písm. b) („oprávnené opatrenia“), ako aj z rozhodnutia o financovaní na rok 2019, ktorým sa prijíma ročný pracovný program (2) na realizáciu programu Hercule III v roku 2019, a najmä z jeho oddielu 2.2.1 „Opatrenia v oblasti odbornej prípravy“, opatrení 1 až 5. V rozhodnutí o financovaní na rok 2019 sa stanovuje, že sa vyhlási výzva na predkladanie návrhov v oblasti „odborná príprava, konferencie a výmeny zamestnancov v roku 2019“.

2.   Oprávnení žiadatelia

Subjekty oprávnené na financovanie v rámci programu sú:

orgány štátnej správy alebo regionálnej samosprávy členského štátu, ktoré podporujú posilňovanie opatrení na úrovni Únie v záujme ochrany jej finančných záujmov,

alebo:

výskumné a vzdelávacie inštitúty a neziskové subjekty za predpokladu, že boli zriadené v členskom štáte a vykonávajú tam činnosť prinajmenšom jeden rok, pričom podporujú posilňovanie opatrení na úrovni Únie v záujme ochrany jej finančných záujmov.

3.   Oprávnené opatrenia

Cieľom tejto výzvy je vyzvať oprávnených žiadateľov, aby predložili žiadosti o opatrenia v rámci jednej z týchto troch tém:

1.

Cielená špecializovaná odborná príprava (téma 1) – vytváranie sietí a štrukturálnych platforiem medzi členskými štátmi, kandidátskymi krajinami, inými tretími krajinami a medzinárodnými verejnými organizáciami s cieľom uľahčiť výmenu informácií, skúseností a najlepších postupov medzi zamestnancami príjemcov; vytváranie synergií medzi daňovými a colnými úradmi členských štátov, úradom OLAF a inými príslušnými orgánmi EÚ.

2.

Konferencie a workshopy (téma 2) – vytváranie sietí a štrukturálnych platforiem medzi členskými štátmi, kandidátskymi krajinami, inými tretími krajinami a medzinárodnými verejnými organizáciami s cieľom uľahčiť výmenu informácií, skúseností a najlepších postupov medzi zamestnancami príjemcov; uľahčovanie výmeny informácií, identifikácie potrieb a/alebo spoločných projektov v oblasti boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie medzi útvarmi členských štátov pre boj proti podvodom; vytváranie synergií medzi daňovými a colnými úradmi členských štátov, úradom OLAF a inými príslušnými orgánmi EÚ.

3.

Výmeny zamestnancov (téma 3) – organizácia výmen zamestnancov medzi orgánmi štátnej správy alebo regionálnej samosprávy [vrátane (potenciálnych) kandidátov a susediacich členských štátov] s cieľom prispieť k ďalšiemu rozvoju, zlepšeniu a aktualizácii zručností a kompetencií zamestnancov v oblasti ochrany finančných záujmov Únie.

Žiadatelia môžu v rámci tej istej výzvy predložiť viac ako jednu žiadosť na rôzne projekty. Žiadatelia si musia vybrať jednu hlavnú tému, pričom žiadosť môže obsahovať aj prvky iných tém.

4.   Rozpočet

Orientačný rozpočet, ktorý je k dispozícii na túto výzvu, je 1 100 000 EUR. Finančný príspevok bude vyplatený vo forme grantu. Poskytnutý finančný príspevok nepresiahne 80 % oprávnených nákladov.

Minimálna prahová hodnota pre opatrenie v oblasti „odborná príprava“ je 40 000 EUR. Rozpočet na opatrenie, na ktoré sa predkladá žiadosť o grant, nesmie byť nižší než táto prahová hodnota.

Komisia si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   Dátum uzávierky predkladania žiadostí

Žiadosti musia byť predložené najneskôr: v stredu 15. mája 2019 o 17:00 SEČ a môžu byť predložené len prostredníctvom portálu účastníkov pre program Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html.

6.   Ďalšie informácie

Všetky dokumenty, ktoré sa týkajú tejto výzvy na predkladanie návrhov, sú k dispozícii na stiahnutie na portáli účastníkov spomínanom v bode 5 alebo na tejto internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_sk.

Otázky a/alebo žiadosti o doplňujúce informácie v súvislosti s touto výzvou treba predkladať prostredníctvom portálu účastníkov.

Ak sú otázky a odpovede relevantné pre ostatných žiadateľov, môžu byť anonymne publikované v usmerneniach pre žiadateľov, ktoré sú k dispozícii na portáli účastníkov a na internetovej stránke Komisie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 804/2004/E (Ú. v. EÚ L 84 z 20. marca 2014).

(2)  Rozhodnutie Komisie o prijatí ročného pracovného programu a financovaní programu Hercule III v roku 2019, C(2018) 8568 final zo 17. decembra 2018.