20.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 196/8


Program HERCULE III

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2017

Odborná príprava a konferencie v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ

(2017/C 196/06)

1.   Ciele a opis

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 (1), ktorým sa ustanovuje program Hercule III, a najmä z jeho článku 8 písm. b) („oprávnené opatrenia“), ako aj z rozhodnutia o financovaní na rok 2017, ktorým sa prijíma ročný pracovný program (2) na realizáciu programu Hercule III v roku 2017, a najmä z oddielu 7.1 (konferencie, semináre a digitálna forenzná odborná príprava). V rozhodnutí o financovaní na rok 2017 sa stanovuje, že sa vyhlási výzva na predkladanie návrhov v oblasti „odborná príprava a konferencie v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ“.

2.   Oprávnení žiadatelia

Subjekty oprávnené na financovanie v rámci programu sú:

orgány štátnej správy alebo regionálnej samosprávy členského štátu, ktoré podporujú posilňovanie opatrení na úrovni Únie v záujme ochrany jej finančných záujmov.

alebo:

výskumné a vzdelávacie inštitúty a neziskové subjekty za predpokladu, že boli zriadené v členskom štáte a vykonávajú tam činnosť prinajmenšom jeden rok, pričom podporujú posilňovanie opatrení na úrovni Únie v záujme ochrany jej finančných záujmov.

3.   Oprávnené opatrenia

Cieľom tejto výzvy je vyzvať oprávnených žiadateľov, aby predložili žiadosti o opatrenia v rámci jednej z týchto troch tém:

1.

príprava cielenej špecializovanej odbornej prípravy na vytváranie sietí a štrukturálnych platforiem medzi členskými štátmi, kandidátskymi krajinami, inými tretími krajinami a medzinárodnými verejnými organizáciami s cieľom uľahčiť výmenu informácií, skúseností a najlepších postupov medzi zamestnancami príjemcov. Informácie a najlepšie postupy sa okrem iného majú týkať rizík a slabých miest, ktorým sú vystavené finančné záujmy Únie, ako aj postupov ich vyšetrovania a/alebo činností v oblasti predchádzania daným rizikám;

2.

organizácia konferencií na vytváranie sietí a štrukturálnych platforiem medzi členskými štátmi, kandidátskymi krajinami, inými tretími krajinami a medzinárodnými verejnými organizáciami s cieľom uľahčiť výmenu informácií, skúseností a najlepších postupov medzi zamestnancami príjemcov. Informácie a najlepšie postupy sa okrem iného majú týkať rizík a slabých miest, ktorým sú vystavené finančné záujmy Únie ako aj postupov ich vyšetrovania a/alebo činností v oblasti predchádzania daným rizikám;

3.

organizácia výmeny zamestnancov medzi orgánmi štátnej správy alebo regionálnej samosprávy (predovšetkým v susediacich členských štátoch) s cieľom prispieť k ďalšiemu rozvoju, zlepšeniu a aktualizácii zručností a kompetencií zamestnancov v oblasti ochrany finančných záujmov Únie.

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť. Predložená žiadosť sa môže týkať opatrenia iba v rámci jednej z uvedených troch tém: žiadosť týkajúca sa opatrenia zahŕňajúceho viac ako jednu tému nebude prijatá.

4.   Rozpočet

Orientačný rozpočet, ktorý je k dispozícii na túto výzvu, je 1 000 000 EUR. Finančný príspevok bude vyplatený vo forme grantu. Poskytnutý finančný príspevok nepresiahne 80 % oprávnených nákladov.

Minimálna prahová hodnota pre opatrenie „odborná príprava“ je 50 000 EUR. Celkový rozpočet na opatrenie, na ktoré sa predkladá žiadosť o grant, nesmie byť nižší než táto prahová hodnota.

Komisia si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   Dátum uzávierky

Žiadosti musia byť predložené najneskôr: v stredu 9. augusta 2017 a môžu byť predložené len prostredníctvom portálu účastníkov pre program Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Ďalšie informácie

Všetky dokumenty, ktoré sa týkajú tejto výzvy na predkladanie návrhov, sú k dispozícii na stiahnutie na portáli účastníkov spomínanom v bode 5 alebo na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Otázky a/alebo žiadosti o doplňujúce informácie v súvislosti s touto výzvou je potrebné predkladať prostredníctvom portálu účastníkov.

Ak sú otázky a odpovede relevantné pre ostatných žiadateľov, môžu byť anonymne publikované v usmerneniach pre žiadateľov, ktoré sú k dispozícii na portáli účastníkov a na internetovej stránke Komisie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 804/2004/ES (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Rozhodnutie Komisie o prijatí ročného pracovného programu a financovaní programu Hercule III v roku 2017, C(2017) 1120 final z 22. februára 2017.