24.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 92/10


Výzva na vyjadrenie záujmu o miesto člena správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

(2017/C 92/05)

Vyzývame záujemcov, aby sa uchádzali o 7 zo 14 miest členov správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1). Úrad má sídlo v Parme, v Taliansku.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je kľúčovým prvkom systému hodnotenia rizika, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a krmív v Európskej únii. Úrad bol zriadený na to, aby poskytoval odborné poradenstvo a podporu pri tvorbe právnych predpisov a politík Únie vo všetkých oblastiach, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť potravín a krmív, ako aj v otázkach úzko spojených so zdravím rastlín a so zdravím a s dobrými životnými podmienkami zvierat. Úrad poskytuje nezávislé informácie o týchto otázkach a informuje o rizikách. Jeho úlohou je taktiež poskytovanie odborného poradenstva v mnohých oblastiach právnych predpisov Únie týkajúcich sa potravín a krmív v prípadoch, keď si to právne predpisy Únie vyžadujú, vrátane nových potravinárskych technológií, ako napríklad GMO (geneticky modifikované organizmy). Úrad je na základe svojej nezávislosti, kvality svojich odborných stanovísk a informácií určených verejnosti, prehľadnosti svojich postupov a zodpovedného vykonávania svojich úloh všeobecne uznávaný ako spoľahlivý referenčný bod. Okrem toho, že má úrad svoj vlastný odborný personál, podporujú ho aj siete kompetentných organizácií v EÚ.

Právne súvislosti

V súlade s článkom 25 uvedeného nariadenia sa „členovia správnej rady budú vymenovávať tak, aby boli zabezpečené čo najvyššie normy kvalifikácie, široký rozsah príslušných skúseností a v súlade s tým čo najširšie geografické rozmiestnenie v rámci Únie“. Navyše štyria členovia správnej rady „budú pochádzať z organizácií zastupujúcich spotrebiteľské a iné záujmy v potravinovom reťazci“.

Okrem toho v odôvodnení 40 uvedeného nariadenia sa konštatuje, že „spolupráca s členskými štátmi je tiež nutná“ a v odôvodnení 41 sa uvádza, že „správna Rada by mala byť vymenovaná tak, aby bola zabezpečená najvyššia úroveň kvalifikácie, široký rozsah príslušných skúseností, napríklad v riadení a vo verejnej správe a čo najširšie možné geografické rozšírenie v Únii. Toto by malo umožniť striedanie členov správnej rady z rôznych krajín pôvodu bez toho, že by bol niektorý post vyhradený pre štátnych príslušníkov ktoréhokoľvek konkrétneho členského štátu.“

Úloha a činnosť správnej rady

Medzi povinnosti správnej rady patrí najmä:

celkový dohľad nad činnosťou úradu s cieľom zabezpečiť, aby úrad plnil svoje poslanie a vykonával pridelené úlohy nezávisle a transparentne v súlade so svojím mandátom,

vymenovanie výkonného riaditeľa spomedzi kandidátov uvedených na zozname zostavenom Komisiou a v prípade potreby jeho odvolanie,

vymenovanie členov vedeckého výboru a komisií, ktorí sú zodpovední za poskytovanie odborných stanovísk úradu,

schvaľovanie ročných a viacročných pracovných programov úradu a výročnej súhrnnej správy o činnosti,

schvaľovanie vnútorných predpisov a finančnej správy úradu.

Činnosť správnej rady sa uskutočňuje formou verejných zasadnutí, súkromných stretnutí a formou korešpondencie. Dokumenty EFSA, korešpondencia správnej rady a súkromné stretnutia sú v angličtine. Správna rada sa stretáva štyri až šesťkrát za rok, prevažne v Parme.

Zloženie správnej rady

Správna rada sa skladá zo 14 členov a zástupcu Komisie, ako je uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 (2). Štyria členovia správnej rady musia pochádzať z organizácií zastupujúcich spotrebiteľské a iné záujmy v potravinovom reťazci. Funkčné obdobie siedmich členov súčasnej správnej rady sa v súlade s rozhodnutím Rady 2014/C 192/02 (3) skončí 30. júna 2018. Funkčné obdobie ďalších siedmich členov sa v súlade s rozhodnutím Rady 2016/C 223/08 (4) skončí 30. júna 2020.

Zoznam súčasných členov správnej rady je k dispozícii na webovom sídle EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/people/mbmembers.

Toto uverejnenie sa týka žiadostí na miesta tých siedmich členov správnej rady, ktorých funkčné obdobie sa skončí 30. júna 2018.

Kvalifikácia na danú pozíciu a výberové kritériá

Členovia správnej rady musia spĺňať najvyššiu úroveň spôsobilosti, ktorá zahŕňa široký rozsah príslušných skúseností a záväzok konať nezávisle.

Na splnenie kvalifikačných požiadaviek musia byť kandidáti štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ a musia preukázať:

1.

že majú najmenej 15 rokov praxe v jednej alebo vo viacerých z piatich oblastí spôsobilosti uvedených ďalej vrátane najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii:

poskytovanie nezávislého vedeckého poradenstva a odbornej a technickej podpory pri príprave právnych predpisov a politík Európskej únie vo všetkých oblastiach, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť potravín a krmív,

riadenie a verejná správa (vrátane ľudských zdrojov, právnych a finančných aspektov),

rozvoj politík zabezpečujúcich bezúhonnosť, nezávislosť, transparentnosť, etické postupy a poradenstvo na úrovni vysokej odbornej kvality pri súčasnom zachovávaní dôveryhodnosti vo vzťahu k zainteresovaným stranám,

účinná komunikácia s verejnosťou a jej informovanie o odbornej činnosti,

zabezpečovanie nevyhnutnej koherencie medzi: hodnotením, riadením a oznamovaním rizika,

2.

že majú najmenej 5 rokov skúseností s prácou v oblasti bezpečnosti potravín a krmív alebo v iných oblastiach, ktoré sa týkajú poslania úradu, najmä v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ochrany životného prostredia, zdravia rastlín a výživy,

3.

schopnosť pracovať vo viacjazyčnom, multikultúrnom a interdisciplinárnom prostredí,

4.

záväzok konať nezávisle:

očakáva sa od nich, že budú dodržiavať najprísnejšie kritériá etického správania, konať čestne, nezávisle, nestranne, diskrétne a bez ohľadu na svoje záujmy a vyhýbať sa situáciám, ktoré by mohli viesť k osobnému konfliktu záujmov.

Pri hodnotení kandidátov, ktorí sa budú posudzovať na základe porovnania ich schopností a ich záväzku konať nezávisle, sa budú uplatňovať tieto kritériá:

odborné znalosti a schopnosť účinne prispievať do jednej alebo viacerých kompetenčných oblastí uvedených vyššie,

odborné znalosti v oblasti bezpečnosti potravín a krmív alebo v iných oblastiach, ktoré sa týkajú poslania úradu,

schopnosť pracovať vo viacjazyčnom, multikultúrnom a interdisciplinárnom prostredí.

Užší zoznam kandidátov sa bude analyzovať aj vzhľadom na tieto požiadavky na zloženie správnej rady:

vyvážené a celkové odborné znalosti členov správnej rady,

čo najširšie geografické rozmiestnenie na základe rotácie rôznych národností členov správnej rady.

Uchádzači musia vyplniť online formulár žiadosti a formulár vyhlásenia o záujmoch, ktorý zahŕňa osobitné záväzky a čestné vyhlásenia. Po ich vymenovaní Radou EÚ budú musieť každoročne predkladať písomné vyhlásenie o záujmoch a na každom zasadnutí správnej rady uviesť všetky záujmy, ktoré by im mohli brániť v ich nezávislom konaní v súvislosti s bodmi programu zasadnutia.

Účelom formulára vyhlásenia o záujmoch je preukázať schopnosť kandidáta vykonávať funkciu člena správnej rady EFSA v súlade s vnútornými pravidlami nezávislosti (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) a kódexom správania správnej rady EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/efsawho/mb.htm). V týchto pravidlách sa stanovuje, že členovia správnej rady sa zdržia zapojenia do akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla mať za následok konflikt záujmov alebo ktorú by mohla široká verejnosť vnímať ako konflikt záujmov.

Osobitne sa zohľadní skutočnosť, že kandidát na miesto člena pochádza z organizácií zastupujúcich spotrebiteľov alebo iné záujmy v potravinovom reťazci. Pozri ďalej oddiel nazvaný: „Členovia správnej rady, ktorí pochádzajú z organizácií zastupujúcich spotrebiteľov alebo iné záujmy v potravinovom reťazci“

Účasť na zasadnutiach správnej rady/Refundácia a náhrady

Členovia sa musia veľmi prísne zaviazať, že sa budú zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady. Vo formulári žiadosti sa od nich žiada, aby potvrdili svoju pripravenosť aktívne sa zúčastňovať činnosti správnej rady. Predpokladá sa, že správna rada sa zíde štyri až šesťkrát za rok. Členovia rady nedostávajú honorár, ale preplácajú sa im bežné cestovné náklady a majú nárok na denné diéty. Náklady na ubytovanie hradí priamo EFSA. Dostanú aj peňažné náhrady za účasť na zasadnutí v súlade s článkom 3 pravidiel o nahrádzaní nákladov, v ktorých sa uvádza: „Za každú celodennú účasť na zasadnutí sa vyplatí osobitná peňažná náhrada 385 EUR. V prípade zasadnutia alebo účasti na zasadnutí trvajúcich pol dňa sa vyplatí polovica uvedenej peňažnej náhrady.“

Členovia správnej rady, ktorí pochádzajú z organizácií zastupujúcich spotrebiteľov alebo iné záujmy v potravinovom reťazci

Od kandidátov sa žiada, aby vo svojej žiadosti uviedli a odôvodnili, či si želajú byť považovaní za jedného zo štyroch členov správnej rady pochádzajúcich z organizácií zastupujúcich spotrebiteľov alebo iné záujmy v potravinovom reťazci. Uvedené odôvodnenie by malo obsahovať podrobnosti týkajúce sa ich pôsobenia v organizáciách zastupujúcich spotrebiteľov alebo iné záujmy v potravinovom reťazci.

Vymenovanie a funkčné obdobie

Okrem zástupcu Komisie, ktorého vymenúva Komisia, členov správnej rady vymenúva Rada EÚ, po porade s Európskym parlamentom, zo zoznamu vytvoreného Komisiou na základe tejto výzvy na vyjadrenie záujmu. Funkčné obdobie trvá štyri roky a je možné ho raz obnoviť. Uchádzači by mali vziať na vedomie, že zoznam Komisie bude uverejnený a že majú právo namietať uverejnenie svojich mien tým, že sa skontaktujú s Komisiou na adrese uvedenej v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov pre túto výzvu (pozri tiež oddiel s názvom „Ochrana osobných údajov“). Uplatnenie tohto práva nebude mať nepriaznivý vplyv na žiadosť kandidáta. Osoby zo zoznamu Komisie, ktoré neboli vymenované do funkcie, môžu byť požiadané, aby ostali na rezervnom zozname pre prípad potreby nahradiť členov, ktorí nemôžu dokončiť svoj mandát.

Rovnosť príležitostí

Predchádzaniu akejkoľvek formy diskriminácie sa bude venovať veľká pozornosť a žiadosti od žien sú vítané.

Postup pri podávaní žiadostí a dátum uzávierky

Žiadosti musia spĺňať tieto požiadavky, v opačnom prípade sa nevezmú do úvahy:

1.

Záujemcom sa odporúča podať žiadosť prostredníctvom online systému na webovej lokalite: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

Žiadosť podaná online musí obsahovať dve prílohy:

a)

formulár vyhlásenia o záujmoch s vlastnoručným podpisom, ktorý možno nájsť na tejto adrese: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

b)

životopis v rozsahu najmenej 1,5 strany a najviac 3 strán.

2.

Po úspešnom podaní online žiadosti vytvorí online systém registračné číslo. Ak sa však registračné číslo nevytvorí, žiadosť nebola zaevidovaná.

V prípade technických problémov prosím pošlite e-mail: na adresu sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu. Priebeh spracovania žiadosti nemožno sledovať online.

3.

Formulár žiadosti, formulár vyhlásenia o záujmoch, životopis a všetky podporné dokumenty musia byť napísané v úradnom jazyku Európskej únie. V záujme uľahčenia výberového konania by bolo vhodné, nie je to však povinnosťou, uviesť stručný prehľad skúseností a ďalšie náležité informácie v angličtine. Všetky žiadosti sa budú považovať za dôverné. Na požiadanie je nutné v neskoršej fáze predložiť podporné dokumenty.

4.

Ak si želáte zaslať svoju žiadosť v inom úradnom jazyku Európskej únie, ako je anglický jazyk, môžete žiadosť vyplniť v tomto jazyku alebo kontaktovať sekretariát zodpovedný za túto výzvu o vyjadrenie záujmu e-mailom na adresu sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu a požiadať o formulár žiadosti v danom jazyku. Dostanete formulár žiadosti vo formáte Word.

5.

So všetkými prihláškami sa bude zaobchádzať ako s dôvernými.

6.

Konečný termín na predloženie žiadostí je 19. mája 2017 o 12:00 (poludnie) bruselského času.

7.

Žiadosť musí byť úplná a konečný termín sa musí dodržať. Uchádzačom dôrazne odporúčame, aby podanie žiadosti neodkladali na poslednú chvíľu, pretože akákoľvek porucha internetového pripojenia by mohla zmariť ich šance na včasné podanie žiadosti pred uplynutím konečného termínu. Po uplynutí konečného termínu na podanie žiadostí sa už ďalšie žiadosti neprijímajú.

8.

Akceptované budú žiadosti zaslané e-mailom, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 3. Vo všeobecnosti platí, že akceptované nebudú žiadosti zaslané poštou, faxom alebo doručené osobne, rovnako tak ani žiadosti zaslané priamo na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

9.

Odoslaním žiadosti uchádzač súhlasí s postupmi a podmienkami opísanými v tejto výzve a v dokumentoch, na ktoré sa výzva odvoláva. Pri zostavovaní žiadostí sa uchádzači za žiadnych okolností nesmú odvolávať na dokumenty, ktoré predložili v predchádzajúcich žiadostiach (nebudú sa napríklad prijímať fotokópie predošlých žiadostí). Akékoľvek nepravdivé alebo neúplné informácie poskytnuté v rámci požadovaných informácií môžu viesť k vylúčeniu z tejto výzvy.

10.

Všetci kandidáti odpovedajúci na túto výzvu na vyjadrenie záujmu budú informovaní o výsledku výberového konania.

Ochrana osobných údajov

Komisia zabezpečí, aby boli osobné údaje kandidátov spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (5). Uvedené sa vzťahuje najmä na dôvernosť a bezpečnosť takýchto údajov. Podrobné informácie o rozsahu, účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov v súvislosti s touto výzvou môžu kandidáti nájsť v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov uverejnenom na webovom sídle tejto výzvy na adrese: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ C 192, 21.6.2014, s. 2.

(4)  Ú. v. EÚ C 223, 21.6.2016, s. 7.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.