12.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/7


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA ROK 2017

JEDNODUCHÉ PROGRAMY

Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

(2017/C 9/06)

1.   Súvislosti a účel tejto výzvy

1.1.   Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov

Dňa 22. októbra 2014 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (1). Toto nariadenie je doplnené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1829 (2) a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1831 (3).

Všeobecným cieľom informačných a propagačných akcií je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia Únie.

Konkrétnymi cieľmi informačných a propagačných akcií je:

(a)

zvýšiť informovanosť o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a vysokých normách pre výrobné metódy v Únii;

(b)

zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie a zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej;

(c)

zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie;

(d)

zvýšiť trhový podiel poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie s osobitným zameraním na trhy tretích krajín s najvyšším potenciálom rastu;

(e)

obnoviť normálne trhové podmienky v prípade závažného narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov.

1.2.   Ročný pracovný program Komisie na rok 2017

V ročnom pracovnom programe Komisie na rok 2017, prijatom vykonávacím rozhodnutím (4)9. novembra 2016, sú stanovené podrobné informácie týkajúce sa poskytovania spolufinancovania a priority, pokiaľ ide o opatrenia v súvislosti s návrhmi jednoduchých a kombinovaných programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Daný program je dostupný na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3.   Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „Chafea“) je Európskou komisiou poverená riadením určitých častí informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách vrátane hodnotenia jednoduchých programov.

1.4.   Súčasná výzva na predkladanie návrhov

Súčasná výzva na predkladanie návrhov sa týka realizácie jednoduchých programov v rámci oddielu 1.2.1.1 a 1.2.1.2 prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2017, ktoré sa týkajú opatrení v rámci tematickej priority 1 a 2, konkrétne jednoduchých programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

2.   Cieľ(-e) – témy – priority

V oddiele 1.2.1.1 a 1.2.1.2 prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2017 sa stanovujú tematické priority pre opatrenia, ktoré sa majú spolufinancovať prostredníctvom súčasnej výzvy (pozri aj oddiel 6.2 týkajúci sa oprávnených činností, uvedený ďalej). Na financovanie sa budú brať do úvahy iba návrhy, ktoré priamo zodpovedajú téme a opisu uvedeným v tomto oddiele ročného pracovného programu. V tejto výzve sa preto na účely predloženia vyhlasuje osem tém. Žiadosti predložené v rámci tejto výzvy musia patriť do rámca niektorej z týchto prioritných tém. Navrhujúca organizácia má možnosť v rámci tej istej prioritnej témy predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty. Takisto je možné predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty v rámci rôznych prioritných tém.

3.   Časový harmonogram

Konečný termín na predloženie je 20. apríl 2017, 17.00 hod. SEČ (stredoeurópskeho času).

 

Etapy

Dátum a čas alebo orientačné obdobie

a)

Uverejnenie výzvy

12.1.2017

b)

Konečný termín na predkladanie žiadostí

20.4.2017

c)

Obdobie vyhodnocovania (orientačne)

21.4. – 31.8.2017

d)

Rozhodnutie Komisie (orientačne)

október 2017

e)

Informovanie žiadateľov (orientačne)

október 2017

f)

Podpis zmluvy s členským štátom (orientačne)

január 2018

g)

Dátum začiatku opatrenia (orientačne)

> 1.1.2018

4.   Dostupné rozpočtové prostriedky

Celkový rozpočet účelovo viazaný na spolufinancovanie opatrení v rámci tejto výzvy je 85 500 000 EUR. Orientačné sumy k dispozícii pre každú z tém sú uvedené v tabuľke „oprávnené činnosti“ v bode 6.

Táto suma je podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov po prijatí rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým orgánom EÚ alebo stanovených v systéme dočasných dvanástin. Táto suma je takisto podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov na nasledujúce 3 roky, berúc do úvahy nediferencovaný charakter rozpočtových prostriedkov.

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   Podmienky prípustnosti

Žiadosti sa musia poslať najneskôr do termínu na predloženie, uvedeného v oddiele 3.

Žiadosti musí koordinátor predložiť online prostredníctvom portálu účastníkov (elektronický systém predkladania žiadostí, dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

V prípade nedodržania uvedených požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

Návrhy sa môžu predkladať v akomkoľvek z úradných jazykov Európskej únie. Žiadatelia by však napriek tomu pri príprave svojich návrhov mali zohľadniť skutočnosť, že zmluvy budú riadené členskými štátmi. Preto vyzývame žiadateľov, aby svoj návrh predložili v jazyku(-och) členského štátu pôvodu navrhujúcej(-ich) organizácie(-í), s výnimkou prípadu, ak dotknutý členský štát oznámil svoj súhlas s podpísaním dohody v angličtine (5). Ak je návrh napísaný v inom úradnom jazyku EÚ, podľa možnosti by k nemu mal byť priložený anglický preklad technickej časti (časti B), aby sa nezávislým odborníkom uľahčilo preskúmanie návrhov.

6.   Kritériá oprávnenosti

6.1.   Oprávnení žiadatelia

Návrhy jednoduchých programov môžu predložiť len právnické osoby alebo iné subjekty, ktoré nie sú podľa platného vnútroštátneho práva právnickou osobou, za predpokladu, že ich zástupcovia sú spôsobilí prijímať právne záväzky v mene daného subjektu a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov Únie rovnocenné so zárukami, aké poskytujú právnické osoby podľa článku 131 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Konkrétnejšie, podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sú oprávnené predkladať žiadosti tieto subjekty a orgány:

(i)

odborové alebo medziodborové organizácie so sídlom v členskom štáte a reprezentatívne zastupujúce príslušný sektor alebo príslušné sektory v danom členskom štáte, a najmä medziodvetvové organizácie, ako sú uvedené v článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a skupiny, ako sú uvedené v článku 3 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ak sú reprezentatívne pre názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, na ktorý sa vzťahuje uvedený program;

(ii)

organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ako sú uvedené v článkoch 152 a 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú uznané členským štátom;

(iii)

subjekty agropotravinárskeho sektora, ktorých cieľom a činnosťou je poskytovanie informácií o poľnohospodárskych výrobkoch a ich propagácia a ktoré boli dotknutým členským štátom poverené jasne definovanou úlohou verejnej služby v tejto oblasti. Uvedené subjekty musia mať legálne sídlo v danom členskom štáte najmenej dva roky pred dátumom výzvy na predkladanie návrhov, uvedenej v článku 8 ods. 2.

Uvedené navrhujúce organizácie môžu predložiť návrh za predpokladu, že sú reprezentatívni zástupcovia odvetvia alebo výrobku, ktorého sa návrh týka, a návrh musí spĺňať podmienky uvedené v článkoch 1 ods. 1 alebo 1 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, konkrétne:

(i)

odborová alebo medziodborová organizácia so sídlom v členskom štáte, uvedená v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu odvetvie, ktorého sa program týka:

ak predstavuje najmenej 50 % počtu výrobcov alebo 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku(-ov) alebo dotknutého odvetvia v dotknutom členskom štáte alebo na úrovni Únie; alebo

ak je medziodvetvovou organizáciou uznanou členským štátom podľa článku 158 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 alebo článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013;

(ii)

skupina vymedzená v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, na ktorú sa odkazuje v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorého sa program týka, ak predstavuje aspoň 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku(-ov), ktorého názov je chránený;

(iii)

organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považujú za reprezentatívne zastupujúce výrobok(-bky) alebo odvetvie, ktorých sa program týka, ak sú uznané členským štátom v súlade s článkami 154 alebo 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

(iv)

subjekt agropotravinárskeho sektora uvedený v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 reprezentatívne zastupuje príslušné odvetvie(-ia), ktorého(-ých) sa program týka, ak sú medzi jeho členmi zástupcovia daného výrobku(-ov) alebo odvetvia.

Odchylne od písm. a) a písm. b) možno pripustiť nižšie prahové hodnoty, ak navrhujúci subjekt preukáže v predloženom návrhu, že existujú osobitné okolnosti vrátane dôkazov o štruktúre trhu, ktoré odôvodňujú, aby sa s navrhujúcim subjektom zaobchádzalo ako s reprezentatívnym zástupcom dotknutého výrobku(-ov) alebo odvetvia.

Návrhy môže predložiť jedna alebo viacero navrhujúcich organizácií z rovnakého členského štátu EÚ.

Oprávnené sú iba žiadosti od subjektov so sídlom v členských štátoch EÚ.

Neoprávnené subjekty: žiadatelia, ktorí už získali finančné prostriedky Únie na tie isté informačné a propagačné akcie, ktoré sú súčasťou ich návrhu(-ov), nie sú oprávnení na financovanie z prostriedkov Únie na dané akcie podľa nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa vyžadujú tieto doplňujúce podklady:

súkromný subjekt: výpis z úradného vestníka, kópia článkov stanov alebo, výpis z obchodného registra alebo registra združení;

verejný subjekt: kópia uznesenia alebo rozhodnutia o založení verejnoprávnej spoločnosti alebo iný úradný dokument, ktorým sa zakladá verejnoprávny subjekt;

subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu: dokumenty dokazujúce, že ich zástupca(-ovia) je oprávnený prijímať právne záväzky v ich mene;

doklady preukazujúce, že žiadateľ spĺňa kritériá reprezentatívnosti stanovené v článku 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

6.2.   Oprávnené činnosti

Návrhy musia spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v prílohe II ročného pracovného programu, konkrétne:

(a)

návrhy sa môžu vzťahovať len na výrobky a systémy uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

(b)

návrhy zabezpečia, že opatrenia sa budú vykonávať prostredníctvom vykonávacích subjektov, ako sa uvádza v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014. Navrhujúce organizácie musia vybrať subjekty zodpovedné za realizáciu programov, pričom musia zabezpečiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj neexistenciu konfliktu záujmov (pozri článok 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1829 a oddiel 11.1 bod e) danej výzvy). Navrhujúca organizácia sa musí zaviazať, že subjekt zodpovedný za realizáciu programu bude vybraný najneskôr pred podpísaním zmluvy (pozri článok 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831);

(c)

ak navrhujúca organizácia navrhuje realizovať určité časti návrhu sama, zabezpečí, že náklady na opatrenie, ktoré plánuje sama vykonávať, nepresiahnu bežne uplatňované trhové sadzby;

(d)

návrhy musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie, týkajúcimi sa príslušných výrobkov a so všetkými ustanoveniami, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1829;

(e)

ak sa posolstvo, ktoré program prináša, týka informácií o vplyve na zdravie, návrhy musia spĺňať pravidlá uvedené v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1829;

(f)

ak sa v návrhu navrhuje uviesť pôvod alebo značky, musí spĺňať pravidlá uvedené v kapitole II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831.

Na posúdenie oprávnenosti plánovaných činností musia byť predložené tieto informácie:

návrhy zahŕňajúce vnútroštátne systémy kvality musia obsahovať dokumentáciu alebo odkaz na verejne dostupné zdroje preukazujúce, že systém kvality je uznaný členským štátom;

návrhy zamerané na vnútorný trh a odkazujúce sa na správne stravovacie návyky alebo zodpovednú konzumáciu alkoholu musia uvádzať súlad navrhovaného programu a jeho odkazu(-ov) s vnútroštátnymi predpismi v oblasti verejného zdravia v členskom štáte, v ktorom sa bude program vykonávať. Odôvodnenie musí obsahovať odkazy alebo dokumentáciu podporujúcu toto tvrdenie.

Okrem toho musí byť návrh v súlade aj s jednou z tematických priorít uvedených v ročnom pracovnom programe na rok 2017 pre jednoduché programy. Ďalej sú uvedené výňatky z ročného pracovného programu na rok 2017 s podrobným opisom 8 tém, v prípade ktorých možno predložiť žiadosti. V texte sa opisuje téma, súvisiaca plánovaná suma, ciele a očakávané výsledky.

Činnosti v rámci tematickej priority 1: jednoduché programy na vnútornom trhu

Témy

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma 1 – informačné a propagačné programy zamerané na zvýšenie informovanosti a uznávania systémov kvality Únie, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

12 375 000 EUR

Cieľom je zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie:

a)

systémy kvality: chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO), zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) a nepovinné výrazy kvality,

b)

spôsob ekologickej výroby

c)

logo označujúce kvalitné poľnohospodárske výrobky typické pre najvzdialenejšie regióny Únie.

Informačné a propagačné programy zamerané na systémy kvality Únie by mali byť kľúčovou prioritou na vnútornom trhu, pretože takéto systémy poskytujú spotrebiteľom uistenie o kvalite a vlastnostiach výrobku alebo použitého výrobného postupu, vytvárajú pri príslušných výrobkoch pridanú hodnotu a zvyšujú ich trhové možnosti.

Jedným z očakávaných výsledkov je dosiahnuť, aby európski spotrebitelia vo zvýšenej miere rozpoznávali logo spojené so systémami kvality Únie, keďže podľa osobitného prieskumu Eurobarometra (č. 440) len 20 % európskych spotrebiteľov pozná logá výrobkov, ktoré využívajú chránené označenie pôvodu (CHOP), 17 % chránené zemepisné označenie (CHZO) a 15 % zaručenú tradičnú špecialitu, pričom ide o hlavné systémy kvality Únie. Okrem toho len 23 % európskych spotrebiteľov pozná logo ekologického poľnohospodárstva.

Očakávaným konečným vplyvom je zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov Únie registrovaných v rámci systému kvality Únie, zviditeľniť ich a zvýšiť ich trhový podiel.

Téma 2 – informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie osobitných vlastností poľnohospodárskych metód v Únii a vlastností európskych poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, a systémy kvality vymedzené v článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014

10 125 000 EUR

Cieľom je zdôraznenie osobitostí spôsobov poľnohospodárskej výroby v Únii, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, vysledovateľnosť, pravosť, označovanie, nutričné a zdravotné aspekty (vrátane správnych stravovacích návykov a zodpovednej konzumácie vhodných alkoholických nápojov), dobré životné podmienky zvierat, ohľad na životné prostredie a udržateľnosť a typické vlastnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, chuť, rozmanitosť alebo tradície.

Očakávaným vplyvom je zvýšenie informovanosti európskych spotrebiteľov o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby príslušných poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu.


Činnosti v rámci tematickej priority 2: jednoduché programy v tretích krajinách  (6)

Témy

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma 3 (*1) – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero z nasledujúcich krajín: Čína (vrátane Hong-Kongu a Macaa), Japonskao, Južnej Kóree, Taiwanu, regiónu juhovýchodnej Ázie alebo Indie

14 750 000 EUR

Informačné a propagačné programy by sa mali zamerať na jednu alebo viaceré krajiny určené v rámci príslušnej témy.

Ciele týchto programov by mali byť v súlade so všeobecnými a s konkrétnymi cieľmi stanovenými v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Očakávaným konečným výsledkom je zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov Únie, zviditeľniť ich a zvýšiť ich trhový podiel v týchto cieľových krajinách.

Téma 4 (*1) – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero z nasledujúcich krajín: USA, Kanada alebo Mexiko

11 600 000 EUR

Téma 5 (*1) – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero krajín Afriky, Blízkeho východu (*2), Irán alebo Turecko

8 450 000 EUR

Téma 6 (*1) – informačné a propagačné programy zamerané na zemepisné oblasti iné ako oblasti uvedené v témach 3, 4 a 5.

11 600 000 EUR

Téma 7 – informačné a propagačné programy pre mliečne výrobky, výrobky z bravčového mäsa alebo kombinácia týchto dvoch kategórií, zamerané na ktorúkoľvek tretiu krajinu

Výrobky oprávnené v rámci tejto témy sú uvedené v časti XVII prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (*3) pre výrobky z bravčového mäsa a v časti XVI prílohy I tohto nariadenia pre mlieko a mliečne výrobky

12 600 000 EUR

Téma 8 – informačné a propagačné programy pre výrobky z hovädzieho mäsa, zamerané na ktorúkoľvek tretiu krajinu.

Výrobky oprávnené v rámci tejto témy sú uvedené v časti XV prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

4 000 000 EUR

V prípade, že má navrhujúca organizácia záujem zamerať sa na niekoľko prioritných oblastí v tretích krajinách v jednom programe, mala by predložiť viaceré žiadosti (jednu žiadosť na tému). Alternatívne by mohla podať žiadosť v rámci témy „informačné a propagačné programy zamerané na iné zemepisné oblasti“. Táto téma sa týka zemepisných oblastí, ktoré neboli uvedené v témach 3 až 5, ale môže sa týkať aj kombinácie niekoľkých prioritných oblastí uvedených v témach 3 až 5.

Druhy oprávnených činností

Propagačné a informačné akcie môžu predovšetkým pozostávať z týchto činností oprávnených v rámci tejto výzvy:

1.

Riadenie projektu

2.

Vzťahy s verejnosťou (PR)

činnosti v oblasti PR,

tlačové akcie;

3.

Webové sídlo, sociálne médiá

zriadenie, aktualizácia, údržba webového sídla,

sociálne médiá (zriadenie účtov, pravidelné príspevky),

ostatné (mobilné aplikácie, platformy na elektronické vzdelávanie, webové semináre atď.);

4.

Inzercia

tlač,

televízia,

rozhlas,

online,

vonkajšia,

kino;

5.

Komunikačné nástroje

publikácie, mediálne materiály, propagačný tovar,

propagačné videá;

6.

Podujatia

veľtrhové stánky,

semináre, workshopy, stretnutia medzi podnikmi (B2B), odborná príprava pre obchodníkov/kuchárov, aktivity na školách,

reštauračné týždne,

sponzorovanie podujatí,

študijné cesty po Európe;

7.

Propagácia na mieste predaja

degustačné dni,

ostatné: propagácia v publikáciách maloobchodníkov, reklama týkajúca sa miesta predaja.

Obdobie vykonávania

Spolufinancované opatrenia (informačné/propagačné programy) sa realizujú počas najmenej jedného roka, nie však dlhšie ako tri roky.

V návrhoch by sa malo vymedziť trvanie opatrenia.

7.   Kritériá vylúčenia

7.1.   Vylúčenie z účasti

Žiadatelia budú vylúčení z účasti na výzve na predkladanie návrhov, ak sa nachádzajú v ktorejkoľvek zo situácií vedúcich k vylúčeniu (7):

(a)

daný hospodársky subjekt je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podlieha dohode s veriteľmi, podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

(b)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny, kde sídli verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

(c)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej hospodársky subjekt patrí, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to najmä ak ide o akékoľvek z týchto konaní:

(i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas plnenia zákazky;

(ii)

uzatvorenie zmluvy s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

(iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

(iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania verejného obstarávateľa počas postupu obstarávania;

(v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré mu počas postupu obstarávania môžu poskytnúť nenáležité výhody;

(d)

konečným rozsudkom bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

(i)

podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyhotoveného aktom Rady z 26. júla 1995 (8);

(ii)

korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (9), a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (10), a tiež aj korupcie, ako sa vymedzuje v práve krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený hospodársky subjekt, alebo krajiny plnenia zákazky;

(iii)

účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (11);

(iv)

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa vymedzujú v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (12);

(v)

trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, v zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (13), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

(vi)

využívania detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi, ako sa vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (14);

(e)

hospodársky subjekt vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu, čo viedlo k jej predčasnému vypovedaniu alebo uplatneniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám, alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

(f)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95.

7.2.   Vylúčenie z udelenia grantu

Žiadatelia budú vylúčení z poskytnutia spolufinancovania, ak sa v priebehu postupu udeľovania grantov nachádzajú v niektorej zo situácií opísaných v článku 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

(a)

sú v situácii vyžadujúcej vylúčenie stanovenej v súlade s článkom 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(b)

skreslili informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na postupe, alebo dané informácie pri postupe udeľovania grantov vôbec neposkytli.

S cieľom preukázať dodržiavanie kritérií vylúčenia musí žiadateľ pri podaní svojej online žiadosti skontrolovať príslušné okienko. Všetci príjemcovia, ktorí boli vybraní na spolufinancovanie, musia podpísať čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a článkoch 107 až 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Žiadatelia by mali dodržiavať pokyny na portáli účastníkov.

8.   Výberové kritériá

8.1.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti počas celého obdobia realizácie opatrenia a podieľať sa na jeho financovaní.

Finančná spôsobilosť všetkých žiadateľov sa posúdi podľa požiadaviek nariadenia o rozpočtových pravidlách č. 966/2012. Toto posúdenie sa neuskutoční, ak:

je príspevok EÚ požadovaný žiadateľom ≤ EUR 60 000;

je žiadateľ verejným subjektom.

Doplňujúce dokumenty, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti online, aby bolo možné vykonať posúdenie finančnej spôsobilosti, zahŕňajú:

ročné účtovné závierky (vrátane súvahy a výkazu ziskov a strát) za posledný rozpočtový rok, za ktorý sa vykonala uzávierka (v prípade novovzniknutých subjektov sa môže namiesto uvedených účtovných závierok predložiť zdôvodnenie projektu (obchodný plán);

vopred vyplnený formulár finančnej životaschopnosti so sumarizáciou potrebných údajov z ročných účtovných závierok, ktorý prispieva k hodnoteniu stavu finančnej spôsobilosti žiadateľa.

Okrem toho, v prípade koordinátora alebo iného príjemcu žiadajúceho o príspevok EÚ ≥ EUR 750 000 (prahová hodnota uplatniteľná na príjemcu):

audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom, v ktorej sa certifikuje účtovníctvo za posledný dostupný rozpočtový rok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na verejné subjekty.

8.2.   Prevádzková kapacita

Žiadatelia musia mať odborné schopnosti a kvalifikáciu potrebné na dokončenie opatrenia.

Ako dôkaz sa v časti B návrhu musia uviesť tieto informácie:

všeobecné profily (kvalifikácia a skúseností) zamestnancov žiadateľa, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za riadenie a vykonávanie navrhovaného opatrenia,

správu o činnosti navrhujúcej organizácie(-í) alebo opis činností vykonávaných v súvislosti s činnosťami, ktoré sú oprávnené na spolufinancovanie podľa opisu v bode 6.

V prípadoch, ak navrhujúce organizácie navrhnú realizáciu určitých častí návrhu, musí sa poskytnúť dôkaz, že majú aspoň trojročné skúsenosti s realizáciou informačných a propagačných akcií.

9.   Kritériá pridelenia grantu

Časť B žiadosti slúži na vyhodnotenie návrhu na základe kritérií pridelenia grantu.

Vo všeobecnosti by projekty mali mať efektívnu riadiacu štruktúru, jasnú stratégiu a presný opis očakávaných výsledkov.

Obsah jednotlivých návrhov sa bude posudzovať podľa týchto kritérií a čiastkových kritérií:

Kritériá

Maximálny počet bodov

Prahová hodnota

1.

Únijný rozmer

20

14

2.

Technická kvalita projektu

40

24

3.

Kvalita riadenia

10

6

4.

Rozpočtová a nákladová efektívnosť

30

18

SPOLU

100

62

Návrhy, ktoré presahujú alebo nedosahujú uvedené celkové a/alebo jednotlivé prahové hodnoty, sa zamietnu.

Pri posudzovaní každého z hlavných kritérií pridelenia grantu sa musia zohľadniť tieto čiastkové kritériá:

1.

Únijný rozmer

a)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných akcií z hľadiska všeobecných a konkrétnych cieľov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, ciele uvedené v článku 3 tohto nariadenia ako aj priority, ciele a očakávané výsledky oznámené v rámci príslušnej tematickej priority;

b)

posolstvo týkajúce sa kampane Únie;

c)

vplyv projektu na úrovni Únie.

2.

Technická kvalita projektu

a)

kvalita a relevantnosť analýzy trhu;

b)

vhodnosť stratégie programu, ciele a kľúčové posolstvá;

c)

vhodný výber činností s ohľadom na ciele a stratégiu programu, vyvážený komunikačný mix, synergia medzi činnosťami;

d)

výstižný opis činností;

e)

kvalita navrhovaných metód hodnotenia a ukazovateľov.

3.

Kvalita riadenia

a)

organizácia projektu a riadiaca štruktúra;

b)

mechanizmy kontroly kvality a riadenie rizík.

4.

Rozpočtová a nákladová efektívnosť

a)

návratnosť investícií;

b)

vhodné rozdelenie rozpočtu vzhľadom na ciele a rozsah činností;

c)

súlad medzi odhadovanými nákladmi a prínosmi;

d)

realistický odhad osobodní, pokiaľ ide o činnosti, ktoré vykonáva navrhujúca organizácia, vrátane nákladov na koordináciu projektu.

Po vyhodnotení sa všetky oprávnené návrhy zoradia podľa celkového dosiahnutého počtu bodov. V závislosti od dostupnosti rozpočtových prostriedkov sa poskytne spolufinancovanie návrhu alebo návrhom s najvyšším počtom bodov.

Pre každú z prioritných tém uvedených v oddiele 6.2 tejto výzvy sa zostaví osobitný zoznam návrhov usporiadaných podľa počtu bodov.

Pokiaľ majú dva (alebo viaceré) návrhy rovnaký počet bodov v rovnakom zozname návrhov usporiadaných podľa počtu bodov, ponechá(-ajú) sa ten (tie) návrh(-y), ktorý(-é) umožňuje(-ú) diverzifikáciu, pokiaľ ide o výrobky alebo cieľové trhy. To znamená, že spomedzi dvoch návrhov ex aequo Komisia vyberie najprv ten, ktorého obsah (po prvé z hľadiska výrobkov, po druhé z hľadiska cieľového trhu) ešte nie je zastúpený v zozname návrhov usporiadaných podľa poradia. Ak toto kritérium nie je možné použiť, Komisia vyberie najskôr program s najvyšším skóre, pokiaľ ide o jednotlivé kritériá pridelenia. Najprv porovná skóre získané za „únijný rozmer“, potom za „technickú kvalitu“ a nakoniec za „rozpočtovú a nákladovú efektívnosť“.

10.   Právne záväzky

Po vyhodnotení Chafea zostaví zoznam návrhov odporučených na financovanie, na ktorom budú návrhy zoradené podľa celkového dosiahnutého počtu bodov.

Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 Európska komisia prijme vykonávacie akty určujúce vybraté jednoduché programy, ich prípadné úpravy a zodpovedajúce rozpočty (rozhodnutie o grante).

V tomto rozhodnutí Komisie sa uvedie zoznam vybraných programov schválených na udelenie finančného príspevku Únie podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014. Toto rozhodnutie bude určené príslušným členským štátom. Príslušné členské štáty nesú zodpovednosť za riadne vykonávanie vybraných jednoduchých programov, ako aj za príslušné platby.

Hneď ako Komisia schváli tento vykonávací akt, pošle kópie vybraných programov dotknutým členským štátom. Členské štáty bezodkladne informujú dotknuté navrhujúce organizácie, či ich žiadosť bola prijatá alebo nie.

Členské štáty uzatvoria zmluvy na realizáciu programov s vybranými navrhujúcimi organizáciami v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831. V zmluve sa budú predovšetkým podrobne uvádzať podmienky a výška financovania, ako aj povinnosti zmluvných strán.

11.   Finančné ustanovenia

11.1.   Všeobecné zásady

a)

Zákaz kumulácie

Každé opatrenie môže získať iba jeden grant z rozpočtu EÚ.

Tie isté náklady sa z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát.

Žiadatelia uvedú zdroje a sumy financovania Únie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie alebo časť opatrenia alebo na ich fungovanie (granty na prevádzku), ako aj akékoľvek financovanie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie.

b)

Zákaz retroaktivity

Grant sa nesmie udeliť so spätnou platnosťou na opatrenia, ktoré už boli dokončené.

c)

Spolufinancovanie

Spolufinancovanie znamená, že zdroje, ktoré sú potrebné na realizáciu opatrenia, sa neposkytujú iba z grantu EÚ.

Zvyšok výdavkov znáša výhradne navrhujúca organizácia.

Povolené sú a za príjmy sa budú považovať finančné príspevky, ktoré poskytli príjemcovi jeho členovia, výhradne na úhradu oprávnených nákladov v rámci činnosti.

d)

Vyrovnaný rozpočet

V časti A formulára žiadosti musí byť uvedený odhadovaný rozpočet opatrenia. Musí mať vyvážené príjmy a výdavky.

Rozpočet sa musí zostaviť v eurách.

Žiadatelia, ktorí predpokladajú, že im náklady nevzniknú v eurách, sú vyzvaní použiť výmenný kurz uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

e)

Zákazky na plnenie/zadanie zákazky subdodávateľovi

Ak si vykonávanie opatrenia vyžaduje zadanie verejných zákaziek (zákaziek na plnení), prijímateľ musí zákazku zadať ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo (prípadne) ponuke s najnižšou cenou, pričom musí predísť konfliktu záujmov a zachovať dokumentáciu pre prípad auditu.

V prípade, že navrhujúcou organizáciou je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 bode 4 smernice 2014/24/EÚ, musí vybrať subdodávateľov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi transponujúcimi uvedenú smernicu.

Zadanie zákazky subdodávateľovi, t. j. externalizácia konkrétnych úloh alebo činností, ktoré sú súčasťou opatrenia opísaného v návrhu, musí spĺňať podmienky uplatniteľné na každú zákazku na plnenie (špecifikovanú v predchádzajúcej časti) a okrem toho aj tieto podmienky:

musí byť opodstatnené vzhľadom na charakter opatrenia a na to, čo je nevyhnutné na jeho vykonávanie,

musí byť jasne uvedené v technických a finančných častiach návrhu.

f)

Zadávanie subdodávok subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom

Subdodávky sa môžu zadávať aj subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom, ale len ak cena neprevyšuje skutočné náklady, ktoré vznikli subjektu (t. j. bez ziskového rozpätia).

Úlohy, ktoré majú vykonávať takéto subjekty, musia byť jasne uvedené v technickej časti návrhu.

11.2.   Podoby financovania

Spolufinancovanie má formu úhrady určenej časti skutočne vynaložených oprávnených nákladov; bude zahŕňať aj paušálnu sadzbu pokrývajúcu nepriame náklady (rovnú 4 % oprávnených nákladov na zamestnancov), ktoré súvisia s realizáciou opatrenia (15).

Maximálna suma, o ktorú možno žiadať

Grant EÚ je obmedzený na túto maximálnu mieru spolufinancovania:

v prípade jednoduchých programov na vnútornom trhu: 70 % oprávnených nákladov programu,

v prípade jednoduchých programov v tretích krajinách: 80 % oprávnených nákladov programu,

v prípade jednoduchých programov na vnútornom trhu príjemcu so sídlom v členských štátoch, ktoré čerpajú od 1. januára 2014 alebo neskôr finančnú pomoc v súlade s článkami 136 a 143 ZFEÚ (16): 75 % oprávnených nákladov programu,

v prípade jednoduchých programov v tretích krajinách príjemcu so sídlom v členských štátoch, ktoré čerpajú od 1. januára 2014 alebo neskôr finančnú pomoc v súlade s článkami 136 a 143 ZFEÚ: 85 % oprávnených nákladov programu.

Tieto dva posledné uvedené percentuálne podiely sa uplatňujú na tie programy, o ktorých rozhodla Komisia pred dátumom, od ktorého už dotknutý členský štát nedostáva takúto finančnú pomoc.

V dôsledku toho sa časť celkových oprávnených výdavkov zahrnutých v rozpočtovom odhade musí financovať z iných zdrojov ako z grantu EÚ (zásada spolufinancovania).

Oprávnené náklady

Oprávnené náklady skutočne vznikli príjemcovi grantu a spĺňajú všetky kritériá uvedené v článku 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1829.

Neoprávnené náklady

Neoprávnené náklady sú náklady, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1829, a to najmä:

kapitálové výnosy,

dlh a poplatky za dlhovú službu,

rezervy na straty alebo dlhy,

dlžné úroky,

pochybné pohľadávky,

kurzové straty,

náklady na prevody z účtu Komisie, ktoré účtuje banka príjemcu,

náklady, ktoré vykázal príjemca a ktoré boli uhradené v rámci iného opatrenia, na ktoré bol poskytnutý grant Európskej únie. Neoprávnenými sú najmä nepriame náklady v rámci grantu na akciu udeleného príjemcovi, ktorý už dostáva grant na prevádzku financovaný z rozpočtu Únie počas príslušného obdobia,

príspevky vo forme vecného plnenia,

nadmerné alebo neuvážené výdavky,

odpočítateľná DPH,

náklady, ktoré vznikli počas pozastavenia vykonávania opatrenia.

Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu sa vypočíta po ukončení programu, pri schvaľovaní žiadosti o platbu.

Konečná výška grantu závisí od skutočného rozsahu, v akom sa program vykonáva v súlade s podmienkami dohody o grante.

Túto sumu vypočíta členský štát – pri platbe zostatku – v súlade s článkom 15 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831.

11.3.   Platobné podmienky

Navrhujúca organizácia môže predložiť žiadosť o vyplatenie zálohovej platby dotknutému členskému štátu v súlade s článkom 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831.

Žiadosti o priebežné platby finančného príspevku Únie predkladajú navrhujúce organizácie členským štátom v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831.

Žiadosti o vyplatenie zostatku (záverečnú platbu) predkladajú navrhujúce organizácie členským štátom v súlade s článkom 15 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831.

11.4.   Zábezpeka zložená vopred

V súlade s článkom 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1831 sa zálohová platba vyplatí pod podmienkou, že navrhujúca organizácia zloží zábezpeku vo výške uvedenej zálohy v prospech členského štátu v súlade s kapitolou IV delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (17).

12.   Propagácia

Príjemcovia musia jasne zmieniť príspevok Európskej únie pri všetkých činnostiach, na ktoré sa grant používa.

V tejto súvislosti sa od príjemcov vyžaduje, aby názov a logo Európskej únie uvádzali na poprednom mieste vo všetkých svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných produktoch realizovaných v rámci spolufinancovaného projektu.

Pravidlá grafickej reprodukcie európskeho emblému sa nachádzajú v Medziinštitucionálnej štylistickej príručke (18).

Okrem toho na všetkých vizuálnych materiáloch vyrobených v rámci propagačného programu spolufinancovaného Európskou úniou musí byť uvedené logo „Enjoy it's from Europe“. pokyny k používaniu sloganu, ako aj všetky grafické súbory, možno stiahnuť z webového sídla týkajúceho sa propagácie na portáli Europa (19).

Všetky písomné materiály, t.j. brožúry, plagáty, letáky, transparenty, bilbordy, tlačené reklamy, články v novinách, webové stránky (s výnimkou malých zariadení) by mali obsahovať vyhlásenie podľa podmienok uvedených v dohode o grante spolu s vysvetlením, že predstavujú názory autora. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za možné použitie informácií, ktoré materiály obsahujú.

13.   Ochrana údajov

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov si vyžaduje zaznamenanie a spracovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis účastníkov spolufinancovaného opatrenia). Takéto údaje sa budú spracúvať podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie žiadosti v súlade so špecifikáciami výzvy na predkladanie návrhov spracuje výhradne na tento účel výkonná agentúra/Komisia alebo tretie strany konajúce v mene a na zodpovednosť výkonnej agentúry/Komisia. Subjekty, ktorých sa údaje týkajú, môžu byť informované o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa operácií spracovania, ich právach a o tom, ako ich môžu uplatniť, pomocou odkazu na vyhlásenie o ochrane osobných údajov uverejnené na portáli účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

a webovom sídle agentúry:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Žiadatelia sú vyzvaní, aby si preverovali príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v pravidelných intervaloch tak, aby boli riadne informovaní o možných aktualizáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť do konečného termínu na predloženie návrhov alebo neskôr. Príjemcovia majú právnu povinnosť informovať svojich zamestnancov o príslušných spracovaniach osobných údajov, ktoré má vykonať agentúra; na tento účel im musia poskytnúť vyhlásenia o ochrane údajov uverejnené agentúrou na účastníckom portáli predtým, ako agentúre odovzdajú ich údaje; Osobné údaje môžu byť v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami zaznamenané do systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) Európskej komisie stanoveného v článkoch 105a a 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ.

14.   Postup pri predkladaní návrhov

Návrhy sa musia predložiť do konečného termínu stanoveného v oddiele 5 prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Pred predložením návrhu:

1.

Nájdite výzvu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Vytvorte si účet na predloženie návrhu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Zaregistrujte všetkých partnerov prostredníctvom registra príjemcov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Žiadatelia budú písomne informovaní o výsledkoch výberového postupu.

Predložením návrhu žiadateľ prijíma postupy a podmienky opísané v tejto výzve a v dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva.

Po uplynutí lehoty na predloženie nie sú povolené žiadne zmeny žiadosti. Ak je však potrebné objasniť niektoré aspekty alebo opraviť administratívne chyby, Komisia/agentúra môže počas procesu hodnotenia na tento účel kontaktovať žiadateľa (20).

Kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa on-line nástrojov na predkladanie návrhov, prosím kontaktujte Helpdesk IT zriadený na tento účel prostredníctvom webového sídla portálu účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries.

Ak máte otázky, ktoré sa netýkajú IT, helpdesk agentúry Chafea je k dispozícii na: +352430136611, e-mailová adresa: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu v pracovných dňoch od 9.30 – 12.00 hod. a 14.30 – 17.00 hod. SEČ (stredoeurópskeho času). Helpdesk nie je k dispozícii cez víkendy a štátne sviatky.

Často kladené otázky sú uverejnené na webovom sídle agentúry Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

V každej korešpondencii súvisiacej s touto výzvou (napr. pri žiadosti o informácie alebo pri predkladaní žiadosti) sa musí jasne uviesť odkaz na túto konkrétnu výzvu. Keď systém elektronickej výmeny údajov návrhu pridelí identifikačné číslo (ID), žiadateľ musí toto číslo používať v každej ďalšej korešpondencii.

Po konečnom termíne na predloženie už nie sú možné úpravy žiadosti.

Súvisiace dokumenty:

príručka pre žiadateľov s príslušnými prílohami,

formulár žiadosti,

vzor dohody o grante (verzia s jedným a viacerými príjemcami).


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 3).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 14).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie z 9. novembra 2016 o prijatí pracovného programu na rok 2017 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách, C(2016) 7100 final.

(5)  Tieto informácie budú dostupné na http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_en.htm.

(6)  Zloženie regiónov vychádza z klasifikácie krajín a regiónov Organizácie Spojených národov. Pre viac informácií o zozname krajín tvoriacich geografické oblasti pozri: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm

(*1)  Programy sa nesmú vzťahovať na mlieko/mliečne výrobky, výrobky z bravčového mäsa, výrobky z hovädzieho mäsa alebo kombináciu týchto troch typov výrobkov. Môžu sa však na ne vzťahovať, ak sú spojené s inými poľnohospodársko-potravinárskymi výrobkami.

(*2)  Blízky východ sa tiež uvádza ako „Západná Ázia“

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Článok 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho príslušné pravidlá uplatňovania prijaté nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2015/1929 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2462.

(8)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

(9)  Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1.

(10)  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

(11)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

(13)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

(15)  Je dôležité, aby žiadatelia venovali pozornosť skutočnosti, že v prípade, ak dostanú grant na prevádzku, nepriame náklady nie sú oprávnené.

(16)  K dátumu uverejnenia tejto výzvy: Grécko.

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(18)  http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000100.htm.

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

(20)  Článok 96 nariadenia o rozpočtových pravidlách.