20.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 386/14


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 2017 – EAC/A03/2016

Program Erasmus+

(2016/C 386/09)

1.   Úvod a ciele

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ako aj z ročných pracovných programov Erasmus+ 2016 a 2017. Program Erasmus+ sa vzťahuje na obdobie rokov 2014 až 2020. Všeobecné a konkrétne ciele programu Erasmus+ sú uvedené v článkoch 4, 5, 11 a 16 uvedeného nariadenia.

2.   Akcie

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

strategické projekty EDS

veľké podujatia Európskej dobrovoľníckej služby

spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

znalostné aliancie

budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

budovanie kapacít v oblasti mládeže

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík

štruktúrovaný dialóg: stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík v oblasti mládeže

Činnosti programu Jean Monnet

katedry programu Jean Monnet

moduly programu Jean Monnet

centrá excelentnosti programu Jean Monnet

podpora v rámci programu Jean Monnet pre združenia

siete programu Jean Monnet

projekty programu Jean Monnet

Šport

partnerstvá spolupráce

malé partnerstvá spolupráce

neziskové európske športové podujatia

3.   Oprávnenosť

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny zapojené do programu (1):

28 členských štátov Európskej únie,

krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko,

kandidátske krajiny EÚ: Turecko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

Na niektorých akciách programu Erasmus+ sa okrem toho môžu zúčastniť organizácie z partnerských krajín.

Ďalšie podrobnosti o podmienkach účasti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

4.   Rozpočet a trvanie projektov

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov dosahuje výšku 2 157,1 mil. EUR:

Vzdelávanie a odborná príprava

:

1 905,4 mil. EUR (2)

Mládež

:

209,1 mil. EUR

Jean Monnet

:

10,8 mil. EUR

Šport

:

31,8 mil. EUR

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú predbežné a môžu sa zmeniť v prípade, že dôjde k zmene ročných pracovných programov Erasmus+. Potenciálni žiadatelia majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s ročnými pracovnými programami Erasmus+ a ich zmenami, ktoré sú uverejnené na adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

a týkajú sa rozpočtu, ktorý je k dispozícii na každú akciu v rámci tejto výzvy.

Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov.

5.   Termín na predloženie žiadostí

Všetky termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sa končia o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Kľúčová akcia 1

Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

2. februára 2017

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

2. februára 2017

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

26. apríla 2017

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

4. októbra 2017

Strategické projekty EDS

26. apríla 2017

Veľké podujatia Európskej dobrovoľníckej služby

5. apríla 2017

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

16. februára 2017

Kľúčová akcia 2

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

29. marca 2017

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

2. februára 2017

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

26. apríla 2017

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

4. októbra 2017

Znalostné aliancie

28. februára 2017

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

9. februára 2017

Budovanie kapacít v oblasti mládeže

8. marca 2017

Kľúčová akcia 3

Stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík v oblasti mládeže

2. februára 2017

 

26. apríla 2017

 

4. októbra 2017

Akcie programu Jean Monnet

Katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre združenia, siete, projekty

23. februára 2017

Športové akcie

Partnerstvá spolupráce

6. apríla 2017

Malé partnerstvá spolupráce

6. apríla 2017

Neziskové európske športové podujatia

6. apríla 2017

Podrobné pokyny na predloženie žiadostí sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

6.   Úplné informácie

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na tejto webovej lokalite: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Príručka k programu Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania v nej uvedené platia v plnej miere aj v prípade tejto výzvy.


(1)  Činnosti programu Jean Monnet sú otvorené pre organizácie z celého sveta.

(2)  Táto suma zahŕňa finančné prostriedky určené na medzinárodný rozmer vysokoškolského vzdelávania (spolu 301,6 mil. EUR).