16.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 232/7


Nová národná strana obehových euromincí

(2015/C 232/05)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Luxembursko

Motív : 125. výročie Nassausko-Weilburskej dynastie

Vecný opis vzoru : Na ľavej strane mince je podobizeň Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henricha a na pravej strane v kruhovom tvare a chronologicky podľa ich nástupu na trón sú portréty Ich kráľovských výsostí veľkovojvodov Adolfa a Viliama IV., veľkovojvodkýň Márie-Adely a Šarloty a veľkovojvodu Jána. Vpravo od podobizní sa nachádza aj kruhový nápis „1890 – Dynastie Nassau-Weilbourg“. Uprostred medzi podobizňami je zvislo uvedený názov vydávajúcej krajiny „Luxembourg“ a rok „2015“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad : 1,4 milióna mincí

Dátum vydania : august 2015


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).