11.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 396/3


Nová národná strana obehových euromincí

2014/C 396/04

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Španielskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Španielsko

Motív : Zmena hlavy štátu

Vecný opis vzoru : Motív zobrazuje prekrývajúce sa portréty kráľa Felipeho VI. a kráľa Juana Carlosa I. V spodnej časti je uvedené meno vydávajúcej krajiny a rok vydania: „ESPAÑA – 2014“. Na pravej strane je značka mincovne.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad : 12 000 000 mincí

Dátum vydania : október/november 2014


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).