15.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 224/34


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

2014/C 224/08

1.

Európskej komisii bolo 7. júla 2014 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Triton Managers IV Limited a TFF IV Limited ako správcovia fondu Triton Fund IV, ktorý je súčasťou skupiny Triton Group („Triton“, Jersey) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách prostredníctvom kúpy akcií kontrolu nad celou časťou podniku GEA Group Aktiengesellschaft (Nemecko), ktorá sa zoberá výrobou výmenníkov tepla.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Triton: investovanie do stredných podnikov, ktoré majú hlavné sídlo v severnej Európe, najmä v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a v severských krajinách,

—   časť podniku GEA Group Aktiengesellschaft, ktorá sa zaoberá výrobou výmenníkov tepla: výroba širokého sortimentu výmenníkov tepla.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Európska komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Európskej komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Európska komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Európskej komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.