3.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 94/8


Druhá výzva na predloženie návrhov podľa rozhodnutia Komisie K(2010) 7499 ustanovujúceho kritériá a opatrenia na financovanie komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

2013/C 94/07

Týmto sa oznamuje uverejnenie druhej výzvy na predloženie návrhov podľa uvedeného rozhodnutia z 3. novembra 2010.

Očakáva sa predloženie návrhov v rámci uvedenej výzvy. Lehoty na predloženie návrhov, informácie o podmienkach týkajúcich sa výziev a usmernenia pre žiadateľov, týkajúce sa spôsobu predloženia návrhov sa nachádzajú na tejto webovej stránke Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm