26.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/s2


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Táto publikácia obsahuje konsolidované znenia Zmluvy o Európskej Únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj ich protokolov a príloh v znení zmien a doplnení vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009. Obsahuje tiež vyhlásenia pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu.

Táto publikácia ďalej obsahuje zmeny a doplnenia na základe Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Táto publikácia tiež obsahuje Chartu základných práv Európskej únie vyhlásenú v Štrasburgu 12. decembra 2007 Európskym parlamentom, Radou a Komisiou (Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1). Tento text preberá a upravuje Chartu vyhlásenú 7. decembra 2000 a od 1. decembra 2009 - dátumu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy - ju nahrádza. Podľa článku 6 ods. 1 prvého pododseku Zmluvy o Európskej únii, Charta vyhlásená v roku 2007 má rovnakú právnu silu ako zmluvy.

Táto publikácia je vydaná na účely dokumentácie a nezaväzuje inštitúcie Európskej únie.