20.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 177/32


Výzva na predloženie návrhov IX-2013/01 – „Príspevky európskym politickým stranám“

2012/C 177/06

Podľa článku 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie. Okrem toho sa v článku 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení stanovia pravidlá, ktorými sa spravujú politické strany na európskej úrovni uvedené v článku 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, najmä pravidlá ich financovania.

V tejto súvislosti Parlament predkladá výzvu na predloženie návrhov na príspevky európskym politickým stranám.

1.   ZÁKLADNÉ AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 [ďalej len „nariadenie (ES) č. 2004/2003“] o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (1).

Rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu z 29. marca 2004 upravujúce pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 2004/2003 (ďalej len „rozhodnutie predsedníctva“) (2).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) (3).

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „vykonávacie pravidlá nariadenia o rozpočtových pravidlách“) (4).

2.   CIEĽ

V súlade s článkom 2 rozhodnutia predsedníctva „Európsky parlament zverejní každoročne pred skončením prvého kalendárneho polroka výzvu na predkladanie návrhov na udelenie grantov na financovanie strán a nadácií. Vo výzve sa uvedú kritériá výberu, pravidlá financovania Spoločenstva a predpokladaný časový rozvrh udeľovania grantov.“

Táto výzva na predloženie návrhov sa vzťahuje na žiadosti o granty na rozpočtový rok 2013 pokrývajúci obdobie činnosti od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. Cieľom poskytnutia grantu je podporiť ročný pracovný program príjemcu.

3.   PRÍPUSTNOSŤ

Posudzujú sa iba písomné žiadosti vypracované v súlade s formulárom žiadosti o grant, ktorý je v prílohe 1 k uvedenému rozhodnutiu predsedníctva, postúpené predsedovi Európskeho parlamentu v časovej lehote na predloženie žiadostí.

4.   KRITÉRIÁ A PODKLADOVÉ DOKUMENTY

4.1.   Kritériá oprávnenosti

O grant sa môže uchádzať politická strana na európskej úrovni, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2004/2003, t. j.:

a)

musí mať právnu subjektivitu v členskom štáte, v ktorom sa nachádza jej sídlo;

b)

musí byť zastúpená aspoň v jednej štvrtine členských štátov, prostredníctvom poslancov Európskeho parlamentu alebo zástupcov v národných parlamentoch a regionálnych parlamentoch alebo regionálnych zhromaždeniach, alebo musí dosiahnuť v posledných voľbách do Európskeho parlamentu aspoň v jednej štvrtine členských štátov minimálne tri percentá odovzdaných hlasov v každom z týchto členských štátov;

c)

musí rešpektovať najmä svojou činnosťou a vo svojom programe zásady, na ktorých je založená Európska únia, najmä zásadu slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu;

d)

v minulosti sa musela zúčastniť, alebo prejaviť úmysel zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu.

Na účely uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 2004/2003 môže byť člen Európskeho parlamentu členom len jednej politickej strany na európskej úrovni [článok 10 ods. 1 posledný pododsek nariadenia (ES) č. 2004/2003].

Vzhľadom na uvedené sú politické strany informované, že od rozpočtového roka 2013 Európsky parlament uplatňuje ustanovenie článku 3 ods. 1 písm. b) takým spôsobom, že poslanec Európskeho parlamentu môže byť na európskej úrovni členom len tej politickej strany, ktorej členom je jeho vnútroštátna politická strana.

4.2.   Kritériá vylúčenia

Uchádzači musia navyše potvrdiť, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 a článku 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.3.   Kritériá výberu

Uchádzači musia preukázať, že sú po právnej a finančnej stránke schopní realizovať program činností, ktorý je predmetom žiadosti o financovanie, a že majú potrebné technické a riadiace schopnosti na úspešnú realizáciu programu činnosti, ktorý má byť financovaný.

4.4.   Kritériá udelenia

V súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 2004/2003 sa disponibilné finančné prostriedky na rok 2013 rozdelia medzi európske politické strany, ktorých žiadosti o financovanie boli prijaté po preskúmaní kritérií prípustnosti, oprávnenosti, kritérií vylúčenia a kritérií výberu, takto:

a)

15 % finančných prostriedkov sa rozdelí rovnomerne;

b)

85 % finančných prostriedkov sa rozdelí medzi strany, ktoré sú zastúpené v Európskom parlamente, podľa počtu zvolených poslancov.

4.5.   Podkladové dokumenty

Na vyhodnotenie uvedených kritérií je nevyhnutné, aby uchádzači predložili tieto doklady:

a)

originál sprievodného listu s uvedením požadovanej výšky grantu;

b)

riadne vyplnený a podpísaný formulár žiadosti, ktorý je v prílohe 1 k rozhodnutiu predsedníctva (vrátane písomného čestného vyhlásenia);

c)

stanovy politickej strany;

d)

úradné osvedčenie o registrácii;

e)

aktuálny doklad o existencii politickej strany;

f)

zoznam riaditeľov/členov predstavenstva (meno a priezvisko, titul alebo funkcia v rámci politickej strany, ktorá sa uchádza o grant);

g)

doklady potvrdzujúce, že uchádzač spĺňa podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2004/2003 (5);

h)

doklady potvrdzujúce, že uchádzač spĺňa podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2004/2003;

i)

program politickej strany;

j)

finančné výkazy za rok 2011 potvrdené externým kontrolným orgánom (6);

k)

predbežný prevádzkový rozpočet na príslušné obdobie (od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013), v ktorom sú uvedené výdavky oprávnené na financovanie z rozpočtu Spoločenstva.

Pokiaľ ide o písmená c), d), f), h), i), uchádzač môže predložiť čestné vyhlásenie, že informácie, ktoré poskytol v predchádzajúcej fáze, sú stále platné.

5.   FINANCOVANIE Z ROZPOČTU EÚ

Celková výška rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok 2013 podľa článku 402 rozpočtu EÚ „Príspevky európskym politickým stranám“ sa odhaduje na 21 794 200 EUR. Schvaľuje ich rozpočtový orgán.

Maximálna suma, ktorú Európsky parlament poskytne prijímateľovi, nesmie presiahnuť 85 % oprávnených prevádzkových nákladov politických strán na európskej úrovni a je na príslušnej politickej strane, aby to preukázala.

Financovanie sa uskutočňuje vo forme prevádzkového grantu, ako sa uvádza v nariadení o rozpočtových pravidlách a vykonávacích pravidlách nariadenia o rozpočtových pravidlách. Podmienky poskytnutia grantu a povinnosti týkajúce sa jeho použitia budú stanovené v rozhodnutí o udelení grantu, vzorové rozhodnutie je v prílohe 2 k rozhodnutiu predsedníctva.

6.   POSTUP A LEHOTA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV

6.1.   Lehota a predloženie žiadostí

Lehota na predloženie žiadostí sa končí 30. septembra 2012. Žiadosti predložené po tomto dátume sa nebudú posudzovať.

Žiadosti musia byť:

a)

vypracované na formulári žiadosti o udelenie grantu (príloha 1 k rozhodnutiu predsedníctva);

b)

bezpodmienečne podpísané uchádzačom alebo ním poverenou osobou;

c)

odoslané v dvojitej obálke. Obidve obálky musia byť zalepené. Na vnútornú obálku je potrebné uviesť okrem názvu oddelenia, ktorý je uvedený vo výzve na predloženie návrhov, toto označenie:

CALL FOR PROPOSALS 2013 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON

Ak sa použijú samolepiace obálky, musia byť zapečatené lepiacou páskou, cez ktorú sa odosielateľ podpíše. Za podpis sa považuje nielen vlastnoručný podpis odosielateľa, ale aj pečiatka organizácie.

Na vonkajšej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa a táto adresa:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na vnútornej obálke musí byť uvedená táto adresa:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

odoslané najneskôr do dátumu stanoveného vo výzve na predloženie návrhov, a to buď doporučene, pričom je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke, alebo kuriérskou službou, pričom je rozhodujúci dátum na podacom lístku.

6.2.   Ďalší postup a harmonogram

Na udeľovanie grantov európskym politickým stranám sa vzťahujú tieto postupy a lehoty:

a)

odoslanie žiadosti Európskemu parlamentu (najneskôr do 30. septembra 2012);

b)

posúdenie a výber oddeleniami Európskeho parlamentu; posudzujú sa iba prípustné žiadosti, a to na základe kritérií oprávnenosti, kritérií vylúčenia a kritérií výberu, ktoré sú uvedené vo výzve na predloženie návrhov;

c)

prijatie konečného rozhodnutia predsedníctvom Európskeho parlamentu (v zásade najneskôr do 1. januára 2013, ako sa stanovuje v článku 4 rozhodnutia predsedníctva) a oznámenie výsledkov uchádzačom;

d)

výplata zálohy vo výške 80 % (do 15 dní od rozhodnutia o udelení grantu).

6.3.   Ďalšie informácie

Nasledujúce dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke Európskeho parlamentu na tejto adrese: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

nariadenie (ES) č. 2004/2003,

b)

rozhodnutie predsedníctva,

c)

formulár žiadosti o udelenie grantu (príloha 1 k rozhodnutiu predsedníctva).

Všetky otázky, ktoré sa týkajú tejto výzvy na predloženie návrhov s cieľom získať grant, sa musia odoslať elektronickou poštou s uvedením referenčného čísla publikácie na túto adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Spracovanie osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7) budú osobné údaje obsiahnuté v žiadosti o financovanie a jej prílohách spracované podľa zásad čestnosti, zákonnosti a proporcionality na explicitné a legitímne účely tohto projektu. Pre potreby spracovania žiadosti a na účely ochrany finančných záujmov Spoločenstiev môžu byť osobné údaje spracované príslušnými oddeleniami a orgánmi Európskeho parlamentu a poskytnuté interným audítorským službám, Európskemu dvoru audítorov, komisii pre finančné nezrovnalosti alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Mená členov a zástupcov európskej politickej strany, ktoré sú oznámené so žiadosťou o financovanie na splnenie kritéria zastúpenia článku 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 2004/2003, môžu byť predmetom uverejnenia Európskym parlamentom a sprístupnené verejnosti podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu (8). Politické strany sa vyzývajú, aby k svojej žiadosti priložili písomné vyhlásenie príslušných členov alebo zástupcov strany, podľa ktorého boli informovaní a vyjadrujú súhlas so sprístupnením svojho mena verejnosti.

Každá dotknutá osoba sa môže obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu) a podať opravný prostriedok.


(1)  Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 155, 12.6.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(5)  Vrátane zoznamu volených osôb, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 písm. b) prvom pododseku a v článku 10 ods. 1 písm. b).

(6)  Okrem prípadu, keď európska politická strana vznikla počas príslušného roka.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).