14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/19


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 12/07

1.

Komisii bolo 6. januára 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Saria Bio-Industries AG & Co. KG („Saria“, Nemecko) patriaci do skupiny Rethmann AG & Co. KG („Rethmann“, Nemecko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií kontrolu nad podnikmi Teeuwissen Holding B.V. („Teeuwissen“, Holandsko), Jagero Holding II, S.L. („Jagero II“, Španielsko), Quintet Beheer B.V. („Quintet“, Holandsko) a Bioibérica, SA („Bioibérica“, Španielsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Saria: zber a spracovanie živočíšnych vedľajších produktov na bielkovinové krmivo a tuky, ako aj zber a spracovanie potravinového odpadu, ktorý možno použiť ako vstupný materiál na výrobu bioplynu,

Teeuwissen: produkcia čriev, nákup a spracovanie vedľajších jatočných produktov na použitie v rôznych priemyselných odvetviach,

Jagero II: holdingová spoločnosť, ktorá vlastní podniky zaoberajúce sa produkciou čriev a spracovaním vedľajších jatočných produktov na použitie v rôznych priemyselných odvetviach,

Quintet: holdingová spoločnosť s podielmi v podnikoch, ktoré sa len vo veľmi obmedzenom rozsahu zaoberajú spracovaním vedľajších jatočných produktov mimo EÚ,

Bioibérica: výroba a komercializácia účinných farmaceutických látok a farmaceutických produktov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).