13.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 62/2


Nová národná strana obehových euromincí

2010/C 62/02

Image

Národná strana novej pamätnej obehovej mince v hodnote 2 EUR, ktorú vydalo Taliansko

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, a rovnako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za predpokladu, že sú splnené určité podmienky, predovšetkým že pôjde len o mince v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane však nesú pamätný znak, ktorý má z národného alebo európskeho hľadiska vysokú symbolickú hodnotu.

Vydávajúci štát: Taliansko

Pamätná udalosť: dvojsté výročie narodenia Camilla Bensa, grófa z Cavour.

Vecný opis motívu: Vnútorná časť mince uprostred zobrazuje detail portrétu talianskeho štátnika. Na ľavej strane sa nachádza nápis „CAVOUR“ a monogram Talianskej republiky „RI“. Na pravej strane sa nachádza písmeno „R“, dátumy „1810“ a „2010“ a iniciálky umelca Claudia Momoniho „C.M.“.

Po vonkajšom obvode je rozmiestnených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Približný objem vydaných mincí: 4 milióny mincí

Približný dátum vydania: marec 2010


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1-30 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52-55).