22.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 16/24


Spoločný podnik SESAR

(2009/C 16/09)

Spoločný podnik SESAR [nariadenia Rady (ES) č. 219/2007 a (ES) č. 1361/2008] spustil poslednú časť prvého prípravného cvičenia pre získanie členstva. Konečné ponuky od 15 vybraných kandidátskych krajín musia byť zaslané najneskôr do 16. februára 2009. Detailné informácie o spoločnom podniku SESAR, jeho aktivity a možné formy účasti nájdete na web stránke SESAR-u: www.sesarju.eu