9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 314/11


Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít

(2008/C 314/05)

Európska komisia týmto informuje o výzve na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2007 až 2013).

Očakávajú sa návrhy v rámci tejto výzvy.

Špecifický program „Kapacity“:

Časť

:

Výskumné infraštruktúry

Identifikátor výzvy

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka pracovného programu, ktorý Komisia prijala rozhodnutím K(2008) 4566 z 26. augusta 2008.

Informácie o rozpočte, lehotách a postupoch týkajúcich sa výzvy, pracovného programu, ako aj usmernenia pre žiadateľov o spôsobe predkladania návrhov, sa nachádzajú na webovej stránke CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/