7.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/45


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 25. mája 2007 – Antas/Rada

(Vec F-92/06) (1)

(2007/C 155/84)

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci na základe zmieru.


(1)  Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 21.