24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 42/13


Odvolanie podané 18. decembra 2006: Komisia proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 27. septembra 2006 vo veci T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, predtým Glaxo Wellcome plc/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-513/06 P)

(2007/C 42/22)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Christoforou, F. Castillo de la Torre a E. Gippini Fournier, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited, predtým Glaxo Wellcome plc

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje:

zrušiť body 1 a 3 – 5 výroku rozsudku Súdu prvého stupňa z 27. septembra 2006 vo veci T-168/01, GlaxoSmithKline Services Ltd./Komisia Európskych spoločenstiev,

s konečnom platnosťou rozhodnúť v tejto veci tak, že žaloba o neplatnosť vo veci T-168/01 sa zrušuje vzhľadom na neprípustnosť,

zaviazať žalobcu vo veci T-168/01 na náhradu trov konania, ktoré vznikli Komisii v tejto veci a v tomto odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia súhlasí so závermi Súdu prvého stupňa týkajúcimi sa odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, existencie dohody medzi podnikmi, údajného zneužitia právomoci a údajného porušenia zásady subsidiarity a článku 43 ES.

Komisia spochybňuje odôvodnenie Súdu prvého stupňa pokiaľ ide o časť rozsudku zaoberajúcu sa existenciou protisúťažných „účinkov“. Uvádza, že analýza Súdu prvého stupňa potvrdzujúca existenciu obmedzujúcich „účinkov“ predstavuje v skutočnosti analýzu obmedzujúceho „cieľa“ dohody s náležitým ohľadom na právne a hospodárske súvislosti a mala Súd prvého stupňa viesť k potvrdeniu rozhodnutia, ktorým bolo určené, že dohoda má protisúťažný cieľ. Pokiaľ ide o ostatné zistenia týkajúce sa „účinkov“, Komisia má vážne námietky najmä k definícii relevantného trhu, zamietnutiu zistení Komisie v zmysle článku 81 ods. 1 písm. d) vzhľadom na nesprávne právne posúdenie, že na odlišných geografických trhoch sú uplatňované odlišné ceny, a k mnohým ďalším zisteniam uvedeným v rozsudku, v ktorom Súd prvého stupňa nahrádza svoje vlastné posúdenie skutkových a hospodárskych okolností posúdením, ktorý vykonala Komisia, čo je postup, ktorý je v odvolacom konaní neprípustný. Keďže však Komisia súhlasí s konečnými závermi, ku ktorým dospel Súd prvého stupňa, t.j. že predmetná dohoda má protisúťažné účinky, nemá v úmysle v tomto štádiu podať odvolanie proti tejto časti rozsudku.

V tomto odvolaní sa uvádzajú dva druhy odvolacích dôvodov. Prvá séria odvolacích dôvodov sa vzťahuje na zistenia týkajúce sa článku 81 ods. 1, a najmä nesprávneho právneho posúdenia a nezrovnalostí vo výklade a uplatňovaní pojmu „cieľ“ v danom ustanovení, ako aj početných nezrovnalostí, nesprávnych právnych posúdení a neprípustností alebo rozporuplností v odôvodnení vo vzťahu k „právnym a hospodárskym súvislostiam“ dohody. Druhá séria odvolacích dôvodov sa vzťahuje na zistenia v zmysle článku 81 ods. 3, v prvom rade tých, ktoré sa týkajú prvej podmienky uvedenej v ustanovení, ale takisto na zistenia o nedostatočnom preskúmaní niekoľkých ďalších podmienok.