29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 321/s3


OZNÁMENIE ČITATEĽOM

Od 1. januára 2007 sa mení štruktúra úradného vestníka s cieľom poskytnúť prehľadnejšiu klasifikáciu uverejňovaných aktov pri zachovaní nevyhnutnej kontinuity.

Novú štruktúru spolu s príkladmi ilustrujúcimi jej použitie pri triedení aktov možno pozrieť na webovej stránke EUR-Lexu na tejto adrese:

http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm