1.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 210/44


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(2006/C 210/08)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 24. augusta 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik RREEF Fund II („REOF“, USA) kontrolovaný Deutsche Bank AG („Deutsche Bank“, Nemecko) a podnik Mr. Borletti („Borletti“, Taliansko/Spojené kráľovstvo) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom France Printemps SA („Printemps“, Francúzsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

REOF: investičný fond s investičným portfóliom v oblasti nehnuteľného majetku v Európe, Ázii a Tichomorí a v Severnej a Južnej Amerike;

Deutsche Bank: komerčná banka s operáciami v oblasti investícií, finančných a súvisiacich produktov a služieb na celom svete;

Borletti: účasť na investíciách v oblastiach akými je cestovný ruch, správa hotelov, poľnohospodárstvo a nehnuteľnosti;

Printemps: maloobchodné nepotravinárske a špecializované športové predajne vo Francúzsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4358 – REOF/Borletti/Printemps na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.