31.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 209/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(2006/C 209/04)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 17. augusta 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Doughty Hanson & Co. Limited (ďalej len „Doughty Hanson“, Spojené kráľovstvo) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Caudwell Group Mobile Distribution Business („Mobile Distribution Business“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Doughty Hanson: správca fondu priamych investícií;

Mobile Distribution Business: distribúcia a oprava mobilných telefónov a príslušenstva, ako aj doplnkové služby (napr. prispôsobovanie/skladanie mobilných telefónov a balíkov, predaj tarifných zmlúv zákazníkom a podnikom, predaj dobíjateľných kariet do mobilných telefónov) a zamestnávanie odborníkov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4377 – Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.