25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/34


VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV

Spoločný harmonizovaný program konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov Európskej únie

(2006/C 172/11)

1.   KONTEXT

Európska komisia zverejňuje výzvu na predloženie návrhov (ref. ECFIN/2006/A3-02) na vykonávanie prieskumov ako súčasť Spoločného harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov (schváleného Komisiou 29. novembra 2000) v členských štátoch EÚ. Táto výzva na predloženie návrhov sa bude týkať Holandska a Fínska.

Cieľom tohto programu je zhromaždiť informácie o stave ekonomík členských štátov EÚ, aby bolo možné porovnávať ich konjunkturálne cykly na účely riadenia EMU (Hospodárskej a menovej únie). Stal sa nenahraditeľným nástrojom procesu ekonomického dohľadu v rámci EMU, ako aj na účely všeobecnej hospodárskej politiky.

2.   ÚČEL A ŠPECIFIKÁCIE ČINNOSTI

2.1   Ciele

Spoločný harmonizovaný program zahŕňa špecializované orgány/inštitúty, ktoré vykonávajú prieskumy verejnej mienky na základe spoločného financovania. Komisia chce uzavrieť 16-mesačnú grantovú dohodu týkajúcu sa tejto činnosti s orgánmi a inštitútmi, ktoré sú primerane kvalifikované na realizáciu jedného alebo viacerých týchto prieskumov v priebehu obdobia od januára 2007 do apríla 2008:

prieskum v oblasti maloobchodu a služieb v Holandsku;

prieskum v oblasti maloobchodu vo Fínsku;

ad hoc prieskumy o aktuálnych ekonomických otázkach. Tieto ad hoc prieskumy sú samozrejme viac príležitostné a vykonávajú sa navyše k mesačným prieskumom s použitím tých istých určených vzoriek ako mesačné prieskumy na získanie informácií o určitých otázkach hospodárskej politiky.

Tieto prieskumy sa zameriavajú na manažérov v oblasti investícií, výstavby, maloobchodu a služieb.

2.2.   Technické špecifikácie

2.2.1.   Načasovanie prieskumov a nahlasovanie výsledkov

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad prieskumov, ktoré sa požadujú v tejto výzve na predloženie návrhov:

Názov prieskumu

Počet zahrnutých sektorov/veľkostných tried

Počet otázok kladených mesačne

Počet otázok kladených štvrťročne

Prieskum v oblasti maloobchodu

9/—

6

Prieskum v oblasti služieb

19/—

6

1

Mesačné prieskumy sa musia vykonávať v prvých dvoch týždňoch každého mesiaca a výsledky sa musia zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom mesiaca a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

Štvrťročné prieskumy sa musia vykonávať v prvých dvoch týždňoch prvého mesiaca každého štvrťroka (január, apríl, júl a október) a výsledky sa musia zasielať elektronickou poštou Komisii najmenej 4 pracovné dni pred koncom januára, apríla, júla a októbra a v súlade s kalendárom, ktorý bude súčasťou grantovej dohody.

V prípade ad hoc prieskumov sa príjemca musí zaviazať, že bude dodržiavať konkrétne časové plány určené pre ne.

Podrobný opis činnosti možno stiahnuť z tejto internetovej stránky:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm.

2.2.2.   Metodológia a dotazníky Spoločného harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov EÚ

Podrobnosti o tejto metodológii možno nájsť v užívateľskej príručke na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf.

3.   SPRÁVNE USTANOVENIA A TRVANIE ČINNOSTI

3.1.   Správne ustanovenia

Orgán alebo inštitút sa vyberá na obdobie maximálne 16 mesiacov. Na tento účel sa medzi stranami uzavrie 16-mesačná dohoda, v ktorej sa stanovia všeobecné ciele a charakter plánovaných činností. Grantová dohoda sa bude týkať obdobia od januára 2007 do apríla 2008.

3.2.   Trvanie činnosti

Prieskumy sa vykonávajú od 1. januára 2007 do 30. apríla 2008. Trvanie činnosti nesmie prekročiť 16 mesiacov.

4.   FINANČNÝ RÁMEC

4.1.   Zdroje finančných zdrojov Spoločenstva

Vybrané činnosti sa budú financovať z rozpočtovej položky 01.02.02 – Koordinácia a dohľad nad hospodárskou a menovou úniou.

4.2.   Odhadovaný celkový rozpočet Spoločenstva pre túto výzvu

Celkový disponibilný ročný rozpočet na tieto prieskumy je približne 90 000 EUR.

Počet príjemcov bude maximálne 3.

4.3.   Percento spolufinancovania zo strany Spoločenstva

Podiel Komisie na spoločnom financovaní nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov vynaložených príjemcami na každý prieskum.

4.4.   Financovanie činnosti príjemcom a vynaložené oprávnené náklady

Oprávnené náklady možno vynakladať až po podpise grantovej dohody všetkými stranami, okrem výnimočných prípadov, avšak za žiadnych okolností pred podaním žiadosti o grant. Vecné vklady sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Príjemca bude požiadaný, aby predložil podrobný rozpočet obsahujúci odhad nákladov a finančných prostriedkov na činnosť, vyjadrený v eurách. Tento rozpočet bude tvoriť prílohu ku grantovej dohode. Komisia môže následne používať tieto čísla na účely auditu.

5.   KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

5.1.   Právne postavenie žiadateľov

Výzva na predloženie návrhov je otvorená pre orgány a inštitúty (právnické osoby) s právnym postavením v jednom z členských štátov EÚ alebo v jednej z pristupujúcich alebo kandidátskych krajín. Žiadatelia musia dokázať, že existujú ako právnická osoba, a musia poskytnúť požadovanú dokumentáciu prostredníctvom štandardného tlačiva právnickej osoby.

5.2.   Dôvody vylúčenia

Žiadosti sa nebudú skúmať z hľadiska udelenia grantu, ak sa žiadatelia nachádzajú v niektorej z týchto situácií: (1)

a)

sú v konkurze alebo likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, uzavreli dohodu s veriteľmi, pozastavili výkon obchodných činností, sú účastníkmi konania týkajúceho sa týchto záležitostí alebo sa nachádzajú v akejkoľvek analogickej situácii vyplývajúcej z podobného postupu ustanoveného vo vnútroštátnych právnych alebo iných predpisoch;

b)

boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania rozsudkom, ktorý má povahu res judicata;

c)

dopustili sa hrubého profesionálneho previnenia, ktoré obstarávateľ môže preukázateľne dokázať;

d)

nesplnili si povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia alebo platenia daní v súlade s ustanoveniami právnych predpisov krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo právnymi predpismi krajiny obstarávateľa alebo právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa má zmluva plniť;

e)

boli právoplatne odsúdení za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Spoločenstva;

f)

v súvislosti s iným postupom verejného obstarávania alebo udeľovania grantov z rozpočtu Spoločenstva bolo zistené, že vážnym spôsobom porušili zmluvu, pretože nesplnili svoje zmluvné záväzky;

g)

čelia konfliktu záujmov;

h)

previnili sa skreslením požadovaných informácií pri ich poskytovaní alebo tieto informácie nepredložili.

Žiadatelia musia prostredníctvom štandardného tlačiva vyhlásenia o oprávnenosti potvrdiť, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v bode 5.2.

5.3.   Správne a finančné pokuty

1.

Bez toho, aby bolo dotknuté ukladanie zmluvných pokút, záujemcovia alebo uchádzači a zmluvní dodávatelia, ktorí poskytli nepravdivé informácie alebo ktorí závažným spôsobom nesplnili svoje zmluvné záväzky v predchádzajúcom postupe obstarávania, budú vylúčení zo všetkých zmlúv a grantov financovaných z rozpočtu Spoločenstva na maximálne dva roky od času, keď sa zistilo porušenie, ktoré bolo potvrdené po spornom konaní so zmluvným dodávateľom. Toto obdobie sa môže predĺžiť na tri roky v prípade opakovaného priestupku v priebehu piatich rokov od prvého porušenia.

Uchádzačom alebo záujemcom, ktorí boli uznaní vinnými z poskytnutia nepravdivých informácií, sa takisto udelia finančné pokuty vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty zadávanej zákazky.

Zmluvní dodávatelia, ktorí závažným spôsobom nesplnili svoje zmluvné záväzky, dostanú finančné pokuty vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty príslušnej zákazky. Táto sadzba sa môže zvýšiť na 4 % až 20 % v prípade opakovaného priestupku v priebehu piatich rokov od prvého porušenia.

2.

V prípadoch uvedených v bode 5.2 písm. a), c) a d) budú záujemcovia alebo uchádzači vylúčení zo všetkých zmlúv a grantov na maximálne dva roky od času, keď sa zistilo porušenie, ktoré bolo potvrdené po spornom konaní so zmluvným dodávateľom.

V prípadoch uvedených v bode 5.2 písm. b) a e) budú záujemcovia alebo uchádzači vylúčení zo všetkých zmlúv a grantov na minimálne jeden rok a maximálne štyri roky od dátumu oznámenia rozsudku.

Tieto obdobia sa môžu predĺžiť na päť rokov v prípade opakovaného priestupku v priebehu piatich rokov od prvého porušenia alebo prvého rozsudku.

3.

Prípady uvedené v bode 5.2. písm. e) sú tieto:

a)

prípady podvodu uvedené v článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995;

b)

prípady korupcie uvedené v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997,

c)

prípady účasti v zločineckej organizácii podľa článku 2 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/733/SVV,

d)

prípady prania špinavých peňazí podľa článku 1 smernice Rady 91/308/EHS.

6.   SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje na udržanie svojich aktivít počas obdobia, v ktorom sa vykonáva činnosť. Musia mať odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu potrebnú na realizáciu navrhovanej činnosti alebo pracovného programu.

6.1.   Finančné postavenie žiadateľov

Žiadatelia musia byť finančne spôsobilí dokončiť navrhovanú činnosť a musia poskytnúť svoju súvahu a výkaz ziskov a strát za posledné dva finančné roky, za ktoré majú uzatvorené účtovníctvo. Toto ustanovenie neplatí pre verejné orgány a medzinárodné organizácie.

6.2.   Prevádzková spôsobilosť žiadateľov

Žiadatelia musia byť prevádzkovo spôsobilí dokončiť navrhovanú činnosť a musia poskytnúť príslušnú podpornú dokumentáciu.

Na vyhodnotenie schopnosti žiadateľov sa budú používať tieto kritériá:

Najmenej tri roky dokázaných skúseností s prípravou a vykonávaním kvalitatívnych konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov.

Dokázané skúsenosti v najmenej jednej z týchto oblastí:

1.

vyhodnocovanie výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov, metodologické otázky (vzorky, dotazníky a odstupňovanie) a analýza,

2.

konštrukcia ukazovateľov na základe výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov,

3.

používanie výsledkov konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov pre cyklickú a makroekonomickú analýzu a výskum s použitím štatistických a ekonometrických metód vrátane analýzy podľa sektorov,

4.

ekonometrické modely a iné nástroje predpovedania.

Schopnosť používať metodológiu Spoločného harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov EÚ a dodržiavať pokyny Komisie: plniť mesačné termíny nahlasovania, realizovať zlepšenia a zmeny v programe prieskumu podľa požiadaviek útvarov Komisie, v súlade s dohodami dosiahnutými na koordinačných stretnutiach so zástupcami spolupracujúcich orgánov/inštitútov.

7.   KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Pri uzavieraní dohody s úspešným záujemcom sa budú používať tieto kritériá:

stupeň kvalifikácie a skúseností záujemcu v oblastiach uvedených v bode 6.2,

efektivita navrhovanej metodológie prieskumov vrátane tvorby vzorky, veľkosti vzorky, úrovne pokrytia, miery zodpovedania,

úroveň spôsobilosti a znalostí záujemcu vo vzťahu k osobitným znakom sektoru a krajiny, v ktorých sa plánuje realizácia prieskumu(-ov),

účinnosť organizácie práce záujemcu z hľadiska pružnosti, infraštruktúry, kvalifikovaných pracovníkov a prostriedkov a vybavenosti na výkon práce, nahlasovania výsledkov, účasti na príprave prieskumov v rámci spoločného harmonizovaného programu a udržiavania kontaktov s Komisiou,

cena.

8.   POSTUPY REALIZÁCIE

8.1.   Vypracúvanie a predkladanie návrhov

Návrhy musia obsahovať vyplnené a podpísané štandardné tlačivo žiadosti o grant a všetky podporné doklady uvedené v tlačive.

Všetky predložené návrhy musia pozostávať z troch častí:

administratívny návrh,

technický návrh,

finančný návrh.

Od Komisie možno získať:

štandardné tlačivo žiadosti o grant,

štandardný rozpočtový výkaz, v ktorom sa uvádzajú odhady nákladov prieskumu a plán financovania,

štandardné tlačivo na identifikáciu finančných prostriedkov,

štandardné tlačivo právnickej osoby,

štandardné tlačivo vyhlásenia o oprávnenosti,

štandardné tlačivo vyhlásenia o vôli podpísať štandardnú grantovú dohodu,

štandardné tlačivo týkajúce sa subdodávok,

ako aj dokumentáciu súvisiacu s finančnými aspektmi grantu:

aide-memoire na zostavenie finančných odhadov a finančných výkazov,

vzor grantovej dohody.

a)

stiahnutím z tejto internetovej stránky:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm,

b)

v prípade, ak predchádzajúca možnosť nie je dostupná, písomným vyžiadaním od Komisie na adrese:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals – ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 296 36 50

E-mail ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisia si vyhradzuje právo meniť tieto štandardné dokumenty podľa potrieb spoločného harmonizovaného programu, resp. podľa obmedzení riadenia rozpočtu.

Návrhy sa musia predkladať v jednom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva, v prípade potreby spolu s anglickým, francúzskym alebo nemeckým prekladom.

Žiadateľ musí dodať jeden podpísaný originál návrhu a dve kópie.

Návrhy sa musia zasielať v zalepenej obálke nachádzajúcej sa v druhej zalepenej obálke.

Vonkajšia obálka by mala obsahovať adresu uvedenú v bode 8.3.

Zalepená vnútorná obálka obsahujúca návrh musí byť označená „Call for Proposals – ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department“.

Komisia informuje záujemcov o prijatí ich návrhu zaslaním potvrdenej návratky predloženej s návrhom.

8.2.   Obsah návrhov

8.2.1.   Administratívny návrh

Administratívny návrh musí obsahovať:

riadne podpísané štandardné tlačivo žiadosti o grant,

riadne vyplnené a podpísané štandardné tlačivo právnickej osoby a požadovanú podpornú dokumentáciu osvedčujúcu právne postavenie orgánu alebo inštitútu,

riadne vyplnené a podpísané štandardné tlačivo na identifikáciu finančných prostriedkov,

riadne podpísané štandardné tlačivo vyhlásenia o oprávnenosti žiadateľa,

organizačnú schému orgánu alebo inštitútu, v ktorej sa uvádzajú mená a funkcie manažmentu a prevádzkovej jednotky zodpovednej za vykonávanie prieskumov,

riadne podpísané štandardné tlačivo vyhlásenia o odhodlaní podpísať v prípade výberu grantovú dohodu,

dôkaz o dobrej finančnej situácii: treba pripojiť súvahy a výkazy ziskov a strát z predchádzajúcich dvoch finančných rokov, za ktoré bolo uzatvorené účtovníctvo.

8.2.2.   Technický návrh

Technický návrh musí obsahovať:

opis činností orgánu alebo inštitútu, ktorý umožňuje vyhodnotiť jeho kvalifikáciu a rozsah a trvanie jeho skúseností vo vyžadovaných oblastiach podľa bodu 6.2, To znamená akékoľvek štúdie, zmluvy o poskytovaní služieb, poradenské práce, prieskumy, publikácie alebo iné predtým realizované práce, pri ktorých sa uvedie meno klienta a v prípade aktuálnosti sa označia tie, ktoré sa robili pre Európsku komisiu. Treba pripojiť najrelevantnejšie štúdie, resp. výsledky,

podrobný opis prevádzkovej organizácie vykonávania prieskumov. Treba pripojiť príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa infraštruktúry, materiálneho vybavenia, zdrojov a kvalifikovaných pracovníkov (stručný životopis), ktoré, resp. ktorých má žiadateľ k dispozícii,

podrobný opis metodológie prieskumu: metódy výberu vzoriek, chyby výberu vzoriek a intervaly spoľahlivosti, veľkosť vzorky, úroveň pokrytia a odhadovaná miera zodpovedania,

riadne vyplnené štandardné tlačivo týkajúce sa subdodávateľov zúčastnených na činnosti vrátane podrobného opisu podielu subdodávok.

8.2.3.   Finančný návrh

Finančný návrh musí obsahovať:

riadne vyplnený a podrobný štandardný rozpočtový výkaz (v eurách) za obdobie 16 mesiacov pre každý prieskum, ktorý obsahuje plán financovania činnosti a podrobný rozpis celkových a jednotkových oprávnených nákladov na výkon prieskumu vrátane nákladov na subdodávky,

prípadne osvedčenie o oslobodení od DPH,

prípadne dokument potvrdzujúci finančný príspevok z iných organizácií (spolufinancovanie).

8.3.   Adresa a lehota na predloženie návrhov

Žiadatelia o tieto granty môžu svoje žiadosti predložiť Európskej komisii.

Žiadosti možno predložiť:

a)

doporučenou poštou alebo prostredníctvom súkromnej doručovateľskej služby s dátumom nie neskorším ako 25. september 2006 na túto adresu:

doporučenou poštou

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 – 3/13

B-1049 Brussels

prostredníctvom súkromnej doručovateľskej služby

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

alebo dodaním centrálnej poštovej službe Európskej komisie (osobným doručením alebo doručením oprávneným zástupcom žiadateľa vrátane súkromných doručovateľských služieb) na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

najneskôr do 25. septembra 2006 do 16.00 h (bruselského času). V tomto prípade bude dôkazom o predložení potvrdenka s dátumom a podpisom, ktorú vydal prijímajúci úradník uvedeného oddelenia.

Žiadosti, ktoré Komisia prijme po lehote, sa nebudú brať do úvahy.

9.   ČO SA STANE S PRIJATÝMI ŽIADOSŤAMI?

Všetky žiadosti sa skontrolujú, aby sa zistilo, či spĺňajú formálne kritériá oprávnenosti.

Návrhy, ktoré sa považujú za oprávnené, sa vyhodnotia a dostanú známky podľa uvedených kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Proces výberu návrhov sa bude konať v priebehu mesiacov október/november 2006. Na tento účel sa pod patronátom generálneho riaditeľa pre hospodárske a finančné záležitosti zriadi výberová komisia. Bude sa skladať najmenej z troch osôb, ktoré budú zastupovať aspoň dve špecializované oddelenia bez vzájomného hierarchického prepojenia, a bude mať vlastný sekretariát zodpovedný za vybavovanie komunikácie s úspešným záujemcom po výberovom konaní. Aj neúspešným záujemcom sa odpoveď zašle individuálne.

10.   DÔLEŽITÉ

Táto výzva na predloženie návrhov nepredstavuje žiaden druh zmluvného záväzku Komisie voči žiadnemu orgánu/inštitútu, ktorý predkladá návrh na jej základe. Všetka komunikácia týkajúca sa tejto výzvy na predloženie návrhov musí byť v písomnej forme.

Žiadatelia musia vziať na vedomie zmluvné ustanovenia, ktoré budú povinné v prípade zadania zákazky.


(1)  V súlade s článkami 93 a 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.