17.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 143/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato, Quinta Sezione 20. marca 2006 – SECAP SpA/Comune di Torino

(Vec C-147/06)

(2006/C 143/42)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: SECAP SpA

Žalovaní: Comune di Torino a i.

Prejudiciálne otázky

1.

Vyjadruje alebo nevyjadruje pravidlo stanovené v článku 30 ods. 4 smernice 93/37/EHS (1) alebo obdobné pravidlo uvedené v článku 55 ods. 1 a 2 smernice 2004/18/ES (2) (pokiaľ by sa za relevantný predpis považovala táto druhá smernica), podľa ktorého, ak ponuky obsahujú neobvykle nízke ceny vo vzťahu k prácam, ktoré majú byť vykonané, obstarávateľ má pred možným odmietnutím ponúk povinnosť písomne si vyžiadať podrobnosti o základných prvkoch ponuky, ktoré považuje za relevantné, a overiť tieto prvky s ohľadom na poskytnuté vysvetlenia, základnú zásadu práva Spoločenstva?

2.

V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku: Je alebo nie je pravidlo stanovené v článku 30 ods. 4 smernice 93/37/EHS alebo obdobné pravidlo uvedené v článku 55 ods. 1 a 2 smernice 2004/18/ES (pokiaľ by sa za relevantný predpis považovala táto druhá smernica), podľa ktorého, ak ponuky obsahujú neobvykle nízke ceny vo vzťahu k prácam, ktoré majú byť vykonané, obstarávateľ má pred možným odmietnutím ponúk povinnosť písomne si vyžiadať podrobnosti o základných prvkoch ponuky, ktoré považuje za relevantné, a overiť tieto prvky s ohľadom na poskytnuté vysvetlenia, hoci nevyjadruje základnú zásadu práva Spoločenstva, implicitnou zásadou súbežnou so zásadou súťaže alebo „zásadou odvodenou“ zo zásady súťaže, posudzovanej spoločne so zásadou administratívnej transparentnosti a zásadou nediskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, a toto pravidlo preto ako také má alebo nemá priamu záväznosť a prednosť pred prípadne odlišnými vnútroštátnymi normami prijatými členskými štátmi na úpravu verejného obstarávania prác, na ktoré sa nevzťahuje priama pôsobnosť práva Spoločenstva?


(1)  Ú. v. ES L 199, s. 54; Mim. vyd. 06/002, s. 163.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114.