8.4.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/27


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 13. októbra 2005 – Fintecna/Komisia

(Vec T-249/02) (1)

(„Európsky sociálny fond - Zníženie finančnej pomoci - Žaloba o neplatnosť - Akt, ktorý možno napadnúť žalobou - Prípravný akt - Neprípustnosť“)

(2006/C 86/53)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. Roberti, A. Franchi a R. De Lisa, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne L. Flynn a A. Aresu, neskôr E. de March a L. Flynn, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie listu Komisie z 31. marca 2000 týkajúceho sa rôznych finančných pomocí z Európskeho sociálneho fondu (ESF) poskytnutých viacerým operačným programom spadajúcim do rámca Spoločenstva na podporu realizácie cieľov č. 1, 3 a 4 v Taliansku (Stred-Sever a Mezzogiorno)

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli žalovanej.


(1)  Ú. v. ES C 233, 28.9.2002.