7.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/10


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad č. COMP/M.4084 — Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(2006/C 30/06)

(Text s významom pre EHP)

1.

Komisii bolo 17. januára 2006 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého spoločnosť Banca Intesa S.p.A. („Banca Intesa“, Taliansko) a spoločnosť NH Hoteles S.A. („NH Hoteles“, Španielsko), prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti NH Hoteles Rallye S.A., získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad spoločnosťou NH Italia S.r.l. („NH Italia“, Taliansko), v súčasnosti výhradne kontrolovanou spoločnosťou NH Hoteles, kúpou akcií.

2.

Predmet činností príslušných spoločností:

Banca Intesa: kontrola nad bankovými a finančnými skupinami;

NH Hoteles: zakladanie, rozvoj a prevádzkovanie hotelov;

NH Italia: zakladanie, rozvoj a prevádzkovanie hotelov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená koncentrácia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanovenom v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili vlastné prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní po uverejnení tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax č. (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4084 – Banca Intesa/NH Hotels/NH Italia na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.