1.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 244/18


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3569 – WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS)

(2004/C 244/03)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 23. septembra 2004 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Wendel Investissement („Wendel“, Francúzsko) získava v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Bureau Veritas S.A. („Bureau Veritas“, Francúzsko), ktorý je v súčasnosti spoločne kontrolovaný podnikom Wendel a podnikom Poincaré Investissements, a to prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik Wendel: investičný holding, ktorý kontroluje najmä podniky Legrand, Wheelabrator Allevard, Oranje-Nassau a Stallergènes;

podnik Bureau Veritas: certifikácia, klasifikácia a kontrola kvality.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (+32 2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3569 – WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.