13.2.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 54/16


Žaloba podaná 19. decembra 2022 – Európska komisia/Maďarsko

(Vec C-769/22)

(2023/C 54/19)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: V. Di Bucci, K. Talabér-Ritz, L. Malferrari, J. Tomkin, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Maďarsko prijatím a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (zákon č. LXXIX z roku 2021, ktorým sa prijímajú prísnejšie opatrenia proti pedofilným páchateľom trestných činov a menia niektoré zákony na ochranu maloletých), nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva Únie, a to týmto spôsobom:

(1)

 

Maďarsko tým, že zakázalo maloletým prístup k obsahu, ktorý popularizuje alebo znázorňuje odchýlku od vlastnej identity zodpovedajúcej biologickému pohlaviu, zmenu pohlavia alebo homosexualitu, porušilo článok 3 ods. 2 smernice 2000/31/ES o elektronickom obchode (1), články 16 a 19 smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2), článok 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 1, 7, 11 a 21 Charty základných práv Európskej únie,

Maďarsko tým, že zakázalo maloletým prístup k reklame, ktorá popularizuje alebo znázorňuje odchýlku od vlastnej identity zodpovedajúcej biologickému pohlaviu, zmenu pohlavia alebo homosexualitu, porušilo článok 9 ods. 1 písm. c) bod ii) smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách (3), článok 3 ods. 2 smernice 2000/31/ES o elektronickom obchode, články 16 a 19 smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, článok 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 1, 7, 11 a 21 Charty základných práv Európskej únie,

Maďarsko tým, že uložilo poskytovateľom mediálnych služieb poskytujúcim lineárne mediálne služby povinnosť zaradiť do kategórie V všetky programy, ktorých určujúcim prvkom je popularizácia alebo znázorňovanie odchýlky od vlastnej identity zodpovedajúcej biologickému pohlaviu, zmeny pohlavia alebo homosexuality, a teda vysielať ich len v čase od 22.00 hod. do 05.00 hod., a vylúčilo takéto typy programov z klasifikácie ako oznámenia vo verejnom záujme alebo spoločensky prospešnej reklamy, porušilo článok 6a ods. 1 smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách a články 1, 7, 11 a 21 Charty základných práv Európskej únie,

Maďarsko tým, že Médiatanács (mediálna rada) uložilo povinnosť požiadať členský štát, do ktorého jurisdikcie patrí poskytovateľ mediálnych služieb, aby prijal účinné opatrenia a zabezpečil ukončenie protiprávneho konania konštatovaného mediálnou radou, porušilo článok 2 a článok 3 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách,

Maďarsko tým, že pre profesie súvisiace so sexuálnou kultúrou, pohlavným životom, sexuálnou orientáciou a pohlavným vývojom stanovilo zákaz možnosti zamerať sa na popularizáciu odchýlky od vlastnej identity zodpovedajúcej biologickém pohlaviu, zmeny pohlavia alebo homosexuality, porušilo články 16 a 19 smernice 2006/123/EÚ o službách na vnútornom trhu, článok 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 1, 7, 11 a 21 Charty základných práv Európskej únie,

(2)

Maďarsko tým, že prijalo právne predpisy uvedené v bode 1, porušilo článok 2 Zmluvy o Európskej únii,

(3)

Maďarsko tým, že orgánu s priamym prístupom k zaznamenaným údajom uložilo povinnosť sprístupniť oprávnenej zaznamenané údaje o páchateľoch, ktorí sa voči maloletým dopustili trestných činov proti sexuálnej slobode a sexuálnej mravnosti, porušilo článok 10 nariadenia (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, a článok 8 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie,

(4)

uložil Maďarsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dňa 15. júna 2021 prijal maďarský parlament a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (zákon č. LXXIX z roku 2021, ktorým sa prijímajú prísnejšie opatrenia proti pedofilným páchateľom trestných činov a menia niektoré zákony na ochranu maloletých), ktorý nadobudol účinnosť 8. júla 2021. Zákon obsahuje zmeny viacerých právnych predpisov, ktoré sa okrem iného týkajú mediálnych služieb, reklamy, elektronického obchodu a vzdelávania. Zmeny zavádzajú viaceré zákazy a obmedzenia v súvislosti s popularizáciou alebo znázorňovaním odchýlky od vlastnej identity zodpovedajúcej biologickému pohlaviu, zmeny pohlavia alebo homosexuality.

Dňa 15. júla 2021 začala Komisia konanie o nesplnení povinnosti proti Maďarsku v súvislosti so zákonom LXXIX z roku 2021.

Komisia potom, čo odpoveď predloženú Maďarskom nepovažovala za uspokojivú, ako ďalší krok postupu v prípade nesplnenia povinnosti zaslala 2. decembra 2021 Maďarsku odôvodnené stanovisko.

Vzhľadom na to, že ani odpoveď na odôvodnené stanovisko nepovažovala Komisia za uspokojivú, rozhodla sa predložiť vec Súdnemu dvoru, aby určil, že Maďarsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 2, článku 3 ods. 1, článku 6a ods. 1 a článku 9 ods. 1 písm. c) bodu ii) smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách, z článku 3 ods. 2 smernice 2000/31/ES o elektronickom obchode, z článkov 16 a 19 smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, z článku 10 nariadenia (EÚ) 2016/677, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, z článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, z článkov 1 a 7, článku 8 ods. 2, článkov 11 a 21 Charty základných práv Európskej únie a z článku 2 Zmluvy o Európskej únii.


(1)  Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).

(2)  Ú. v. EÚ L 376, 2006, s. 36.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 2010, s. 1).