23.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 24/24


Odvolanie podané 23. septembra 2022: Tigercat International Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 13. júla 2022 vo veci T-251/21, Tigercat International Inc./EUIPO

(Vec C-612/22 P)

(2023/C 24/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Tigercat International Inc. (v zastúpení: B. Führmeyer, Rechtsanwalt, E. B. Matthes, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Caterpillar Inc.

Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná prijímať odvolania) uznesením z 05. decembra 2022 rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a Tigercat International Inc. znáša svoje vlastné trovy konania.