27.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 391/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 17. júna 2021 – Zamestnik-ministăr na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto i rakovoditel na Upravliavaštija organ na Operativna programa „Regioni v rastež“ 2014-2020/Obština Razlog

(Vec C-376/21)

(2021/C 391/10)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Zamestnik-ministăr na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto i rakovoditel na Upravliavaštija organ na Operativna programa „Regioni v rastež“ 2014-2020

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Obština Razlog

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 160 ods. 1 a článok 2 nariadenia 2018/1046 (1), ako aj článok 102 ods. 1 a 2 nariadenia č. 966/2012 vykladať v tom zmysle, že platia aj pre verejných obstarávateľov členských štátov Európskej únie, ak nimi zadané verejné zákazky sú financované z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu?

2.

V prípade, ak bude odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku kladná: Majú sa zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie upravené v článku 160 ods. 1 nariadenia 2018/1046 a v článku 102 ods. 1 nariadenia č. 966/2012 vykladať v tom zmysle, že nebránia úplnému obmedzeniu hospodárskej súťaže pri zadaní verejnej zákazky prostredníctvom rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia, ak sa predmet verejnej zákazky nevyznačuje osobitosťami, ktoré objektívne vyžadujú, aby bol uskutočnený len hospodárskym subjektom, ktorý bol pozvaný na rokovania? Má sa najmä článok 160 ods. 1 a 2 v spojení s článkom 164 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 2018/1046 a článok 102 ods. 1 a 2 v spojení s článkom 104 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 966/2012 vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej úprave dotknutej v konaní vo veci samej, podľa ktorej verejný obstarávateľ po ukončení postupu na zadanie verejnej zákazky pre skutočnosti, že jediná predložená ponuka je nevhodná, môže na účasť na rokovacom konaní bez predchádzajúceho uverejnenia pozvať aj len jeden hospodársky subjekt, ak sa predmet verejnej zákazky nevyznačuje osobitosťami, ktoré objektívne vyžadujú, aby bol uskutočnený len hospodárskym subjektom, ktorý bol pozvaný na rokovania?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 2018, s. 1).