30.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 349/17


Odvolanie podané 21. mája 2021: Ryanair DAC proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata rozšírená komora) zo 14. apríla 2021 vo veci T-378/20, Ryanair/Komisia (SAS, Dánsko; Covid-19)

(Vec C-321/21 P)

(2021/C 349/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Ryanair DAC (v zastúpení: E. Vahida a F.-C. Laprévote, advokáti, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, a V. Blanc, advokátka)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Dánske kráľovstvo, Francúzska republika, SAS AB

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

v súlade s článkami 263 a 264 ZFEÚ rozhodol, že rozhodnutie Komisie C(2020) 2416 final z 15. apríla 2020 o štátnej pomoci SA.56795 (2020/N) – Dánsko – Náhrada škôd spôsobených SAS pandémiou COVID-19 je neplatné a

uložil Komisii povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania vynaložené spoločnosťou Ryanair, a zároveň uložil vedľajším účastníkom prvostupňového konania a (prípadne) tohto odvolacieho konania povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza šesť odvolacích dôvodov.

Prvý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže zamietol výhradu odvolateľky založenú na tom, že Komisia porušila požiadavku spočívajúcu v tom, že pomoc poskytnutá podľa článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ nie je určená na nápravu škody, ktorá vznikla len jednému poškodenému.

Druhý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a zjavne skreslil skutkový stav pri uplatnení článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ a zásady proporcionality vo vzťahu ku škode, ktorá bola spôsobená spoločnosti SAS v dôsledku pandémie COVID-19.

Tretí odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže zamietol výhradu odvolateľky založenú na nedôvodnom porušení zásady zákazu diskriminácie.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný sú sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a zjavne skreslil skutkový stav tým, že zamietol výhradu odvolateľky týkajúcu sa porušenia slobody usadiť sa a slobodného poskytovania služieb.

Piaty odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a zjavne skreslil skutkový stav v súvislosti s tým, že nebolo začaté konanie vo veci formálneho zisťovania.

Šiesty odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a zjavne skreslil skutkový stav v súvislosti s tým, že bola porušená povinnosť odôvodnenia.