27.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/10


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 9. februára 2023 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Retten i Esbjerg – Dánsko) – Skatteministeriet Departementet/Global Gravity ApS

(Vec C-788/21 (1), Global Gravity)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Colná únia - Spoločný colný sadzobník - Colné zatriedenie - Kombinovaná nomenklatúra - Podpoložky 7616 99 90 a 8609 00 90 - Tubular Transport Running – system (TubeLock) - Pojem „kontajner“)

(2023/C 112/13)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Retten i Esbjerg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteministeriet Departementet

Žalovaná: Global Gravity ApS

Výrok rozsudku

Podpoložka 8609 00 90 kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, v jeho znení vyplývajúcom z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013,

sa má vykladať v tom zmysle, že:

do tejto podpoložky nepatrí zariadenie na prepravu rúrok, ktoré sa skladá z určitého počtu párov hliníkových zdvíhacích modulov, medzi ktoré sú kolmo pokladané rúrky určené na prepravu, a tieto páry modulov sú navzájom spojené dvoma oceľovými spojovacími tyčami s okami, následne sú navrch uložené rovnakým spôsobom ďalšie rúrky až dovtedy, dokiaľ náklad neobsahuje potrebný počet rúrok, ktoré majú byť prepravené, pričom náklad je zaistený oceľovými reťazami pripevnenými k spojovacím tyčiam na každom zo štyroch rohov (ich prevlečením medzi uvedenými okami), aby sa uľahčila manipulácia s celým nákladom, čo musí overiť vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 109, 7.3.2022.