28.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/3


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. decembra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Vec C-647/20) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Priame dane - Zdaňovanie kapitálových ziskov z nehnuteľností - Články 63, 64 a 65 ZFEÚ - Voľný pohyb kapitálu - Vyššie daňové zaťaženie kapitálových ziskov z nehnuteľností dosiahnutých rezidentmi tretích krajín)

(2022/C 95/04)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania

Žalobca: XG

Žalovaná: Autoridade Tributária e Aduaneira

Výrok

Článok 63 a článok 65 ods. 1 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu týkajúcej sa dane z príjmov fyzických osôb, ktorá podriaďuje príjmy pochádzajúce z predaja nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v tomto členskom štáte rezidentom tretej krajiny vyššiemu daňovému zaťaženiu, než aké by sa uplatnilo pri tom istom druhu transakcie na kapitálové zisky dosiahnuté rezidentom uvedeného členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 53, 15.2.2021.