20.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/42


Žaloba podaná 28. marca 2019 — Puma/EUIPO (SOFTFOAM)

(Vec T-182/19)

(2019/C 172/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Puma SE (Herzogenaurach, Nemecko) (v zastúpení: M. Schunke, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie SOFTFOAM — prihláška č. 17 363 318

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 8. januára 2019 vo veci R 1399/2018-2

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov, ktoré vznikli v konaní na odvolacom senáte.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.