13.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 502/42


Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2021 – Arris Global/Komisia

(Vec T-731/19) (1)

(2021/C 502/65)

Jazyk konania: angličtina

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 19, 20.1.2020.