Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) zo 7. októbra 2019 – L'Oréal/EUIPO

(vec C‑586/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prijatie odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť nepreukazujúca dôležitosť otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

1. 

Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Nedostatočné alebo rozporné odôvodnenie – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 10 – 12)

2. 

Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 13, 14, 18)

3. 

Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka dôležitá, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Rozpor s judikatúrou Súdneho dvora – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 15 – 17)

Výrok

1. 

Odvolanie sa neprijíma.

2. 

L’Oréal znáša svoje vlastné trovy konania.