21.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 357/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Zaragoza (Španielsko) 26. júna 2019 – Ibercaja Banco, S.A./SO a TP

(Vec C-497/19)

(2019/C 357/16)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Zaragoza

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ibercaja Banco, S.A.

Žalovaní: SO a TP

Prejudiciálne otázky

1.

Je v súlade s právom Európskej únie vnútroštátna právna úprava, z ktorej vyplýva, že ak súd nevyhlásil určitú nekalú podmienku pri počiatočnom preskúmaní ex offo vykonanom v čase nariadenia výkonu rozhodnutia za neplatnú, takéto preskúmanie bráni tomu, aby ju ten istý súd mohol posúdiť ex offo, ak predmetné skutkové a právne okolnosti existovali už na začiatku, aj keď sa súd pri tomto počiatočnom preskúmaní vo výroku ani v odôvodnení svojho rozhodnutia vôbec nevyjadril k platnosti týchto podmienok?

2.

Ďalšou otázkou, ktorá vyvstáva, je, či povinný, ktorý v čase, keď už existujú skutkové a právne okolnosti, ktoré spôsobujú, že určitá podmienka v spotrebiteľskej zmluve je nekalá, nenamieta jej nekalú povahu prostredníctvom námietky, ktorú na tento účel stanovuje zákon, môže po rozhodnutí o tejto námietke opäť podať námietku, na základe ktorej sa rozhodne o nekalej povahe jednej alebo viacerých ďalších podmienok, ak už mohol namietať ich nekalú povahu na začiatku štandardným procesným úkonom, ktorý stanovuje zákon. V konečnom dôsledku ide o to, či nastane prekluzívny účinok, ktorý bráni spotrebiteľovi v tom, aby opäť namietal nekalú povahu inej podmienky v tom istom konaní o výkone rozhodnutia alebo dokonca aj v ďalšom určovacom konaní.

3.

Treťou otázkou, ktorá sa kladie pre prípad, že sa konštatuje, že záver, že účastník konania nemôže podať druhú alebo ďalšiu námietku, ktorou by namietal nekalú povahu podmienky, ktorú mohol namietať predtým, lebo už boli vymedzené potrebné skutkové a právne okolnosti, je v súlade s európskym právom, je, či táto okolnosť môže slúžiť ako základ na to, aby súd, ktorý sa dozvie o tejto nekalej povahe, mohol uplatniť svoju právomoc týkajúcu sa preskúmania ex offo.