29.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/25


Žaloba podaná 23. mája 2019 — Európska komisia/Maďarsko

(Vec C-400/19)

(2019/C 255/34)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Sipos, A. Lewis a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Maďarsko nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, (1) tým, že obmedzilo určovanie predajných cien poľnohospodárskych výrobkov a potravín, najmä z hľadiska § 3 ods. 2 písm. u) mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (zákon č. XCV z roku 2009, ktorým sa dodávateľom zakazujú nekalé obchodné praktiky vo vzťahu k poľnohospodárskym výrobkom a potravinám),

uložil Maďarsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zákon č. XCV z roku 2009, ktorým sa dodávateľom zakazujú nekalé obchodné praktiky vo vzťahu k poľnohospodárskym výrobkom a potravinám (ďalej len „zákon z roku 2009“) zaviedol osobitné ustanovenia v odvetví vo vzťahu k stanoveniu minimálnych cien dotknutých výrobkov.

Komisia sa domnieva, že § 3 ods. 2 písm. u) zákona z roku 2009 neodkazuje na charakteristiky poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ale len na spôsoby ich predaja, a preto je potrebné ho považovať za ustanovenie o spôsoboch predaja v zmysle rozsudku Keck a Mithouard (pozri rozsudok z 24. novembra 1993, Keck a Mithouard, spojené veci C-267/91 a C-268/91, EU:C:1993:905). Pri skúmaní účinkov tohto opatrenia treba potvrdiť, že je porovnateľné s množstevným obmedzením obchodu medzi členskými štátmi v zmysle článku 34 ZFEÚ.

Podľa názoru Komisie § 3 ods. 2 písm. u) zákona z roku 2009 v skutočnosti neovplyvňuje rovnakým spôsobom predaj vnútroštátnych a dovezených výrobkov, a nie je vhodným, ani primeraným opatrením vo vzťahu k žiadnemu z legitímnych cieľov, ktoré sú s ním spojené.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 671).