19.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 280/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 21. mája 2019 — „Unipack“ АD/Direktor na Teritorialna direkcija „Dunavska“ na Agencija „Mitnici“, Prokurátor pôsobiaci pri Vărchovna administrativna prokuratura na Republika Bălgarija

(Vec C-391/19)

(2019/C 280/32)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku:„Unipack“ АD

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Direktor na Teritorialna direkcija „Dunavska“ na Agencija „Mitnici“, Prokurátor pôsobiaci pri Vărchovna administrativna prokuratura na Republika Bălgarija

Prejudiciálna otázka

Ide o výnimočné okolnosti v zmysle článku 172 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (1) z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie, ktoré by odôvodňovali udelenie povolenia s retroaktívnym účinkom podľa článku 211 ods. 2 Colného kódexu Únie pre použitie colného režimu konečné použitie podľa článku 254 Colného kódexu Únie na dovoz tovarov pre držiteľa colného režimu pred dátumom prijatia žiadosti o vydanie povolenia a po skončení platnosti rozhodnutia ZINZ z dôvodu prijatia zmeny kombinovanej nomenklatúry pre tieto tovary, ak sa v období (približne desiatich mesiacov) medzi skončením platnosti rozhodnutia ZINZ a dovozom, v súvislosti s ktorým sa žiada o použitie režimu konečné použitie, uskutočnilo niekoľko (deväť) dovozov tovarov bez toho, aby colné orgány opravili prihlasovaný kód kombinovanej nomenklatúry a tovary sa použili na účely, ktoré nepodliehajú antidumpingovému clu?


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 2015, s. 1.